οὐθὲν
Englishman's Concordance
οὐθὲν (outhen) — 5 Occurrences

Luke 23:14 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν
NAS: you, I have found no guilt
KJV: you, have found no fault in
INT: you having examined [him] nothing found in

Acts 15:9 Adj-ANS
GRK: καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ
NAS: and He made no distinction between
KJV: And put no difference between
INT: and not one he made distinction between

Acts 19:27 Adj-ANS
GRK: ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι μέλλειν
NAS: be regarded as worthless and that she whom
INT: temple for nothing be reckoned be about

Acts 26:26 Adj-ANS
GRK: οὐ πείθομαι οὐθέν οὐ γάρ
INT: not I am persuaded nothing none therefore

1 Corinthians 13:2 Adj-NNS
GRK: μὴ ἔχω οὐθέν εἰμι
NAS: love, I am nothing.
KJV: charity, I am nothing.
INT: not have nothing I am

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page