Acts 26:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1987 [e]ἐπίσταται
epistatai
UnderstandsV-PIM/P-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3778 [e]τούτων
toutōn
these thingsDPro-GNP
3588 [e]
ho
theArt-NMS
935 [e]βασιλεύς,
basileus
king,N-NMS
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3955 [e]παρρησιαζόμενος
parrēsiazomenos
using boldnessV-PPM/P-NMS
2980 [e]λαλῶ·
lalō
I speak.V-PIA-1S
2990 [e]λανθάνειν
lanthanein
Are hidden fromV-PNA
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
5100 [e][τι]
ti
anyIPro-ANS
3778 [e]τούτων
toutōn
of these thingsDPro-GNP
3756 [e]οὐ
ou
not.Adv
3982 [e]πείθομαι
peithomai
I am persuadedV-PIM/P-1S
3762 [e]οὐθέν·
outhen
noneAdj-ANS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1063 [e]γάρ
gar
forConj
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1137 [e]γωνίᾳ
gōnia
a cornerN-DFS
4238 [e]πεπραγμένον
pepragmenon
done,V-RPM/P-NNS
3778 [e]τοῦτο.
touto
of these things.DPro-NNS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Nestle 1904
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν [καὶ] παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν [τι] τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γὰρ ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν [τι] τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο

Acts 26:26 Hebrew Bible
כי המלך יודע את אלה ועל זאת גם בבטחון אני מדבר אליו יען אשר לא אאמין כי נעלם ממנו דבר מן הדברים האלה כי לא בקרן זוית נעשתה זאת׃

Acts 26:26 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܐܓܪܦܘܤ ܝܬܝܪܐܝܬ ܝܕܥ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܥܝܢ ܒܓܠܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ ܠܐ ܤܒܪ ܐܢܐ ܕܛܥܝܢ ܠܗ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܛܘܫܝܐ ܤܥܝܪܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"For the king knows about these matters, and I speak to him also with confidence, since I am persuaded that none of these things escape his notice; for this has not been done in a corner.

King James Bible
For the king knoweth of these things, before whom also I speak freely: for I am persuaded that none of these things are hidden from him; for this thing was not done in a corner.

Holman Christian Standard Bible
For the king knows about these matters. It is to him I am actually speaking boldly. For I am convinced that none of these things escapes his notice, since this was not done in a corner.
Treasury of Scripture Knowledge

the king.

Acts 26:2,3 I think myself happy, king Agrippa…

Acts 25:22 Then Agrippa said to Festus, I would also hear the man myself. To …

this thing.

Acts 2:1-12 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with …

Acts 4:16-21 Saying, What shall we do to these men…

Acts 5:18-42 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison…

Isaiah 30:20 And though the Lord give you the bread of adversity, and the water …

Matthew 26:5 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar among the people.

Matthew 27:29-54 And when they had platted a crown of thorns, they put it on his head, …

Links
Acts 26:26Acts 26:26 NIVActs 26:26 NLTActs 26:26 ESVActs 26:26 NASBActs 26:26 KJVActs 26:26 Bible AppsActs 26:26 Biblia ParalelaActs 26:26 Chinese BibleActs 26:26 French BibleActs 26:26 German BibleBible Hub
Acts 26:25
Top of Page
Top of Page