1137. γωνία (gónia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1137. γωνία (gónia) — 9 Occurrences

Matthew 6:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν
NAS: and on the street corners so
KJV: in the corners of the streets,
INT: on the corners of the streets

Matthew 21:42 N-GFS
GRK: εἰς κεφαλὴν γωνίας παρὰ Κυρίου
NAS: THE CHIEF CORNER [stone]; THIS
KJV: the head of the corner: this
INT: the chief corner from [the] Lord

Mark 12:10 N-GFS
GRK: εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: BECAME THE CHIEF CORNER [stone];
KJV: become the head of the corner:
INT: the chief corner

Luke 20:17 N-GFS
GRK: εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: BECAME THE CHIEF CORNER [stone]'?
KJV: the head of the corner?
INT: into [the] head of [the] corner

Acts 4:11 N-GFS
GRK: εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: THE CHIEF CORNER [stone].
KJV: the head of the corner.
INT: into head of [the] corner

Acts 26:26 N-DFS
GRK: ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο
NAS: has not been done in a corner.
KJV: done in a corner.
INT: was in a corner done of these things

1 Peter 2:7 N-GFS
GRK: εἰς κεφαλὴν γωνίας
NAS: BECAME THE VERY CORNER [stone],
KJV: is made the head of the corner,
INT: into [the] head of [the] corner

Revelation 7:1 N-AFP
GRK: τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς
NAS: at the four corners of the earth,
KJV: the four corners of the earth,
INT: the four corners of the earth

Revelation 20:8 N-DFP
GRK: ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς
NAS: which are in the four corners of the earth,
KJV: the four quarters of the earth,
INT: the four corners of the earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page