2990. λανθάνω (lanthanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2990. λανθάνω (lanthanó) — 6 Occurrences

Mark 7:24 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν
NAS: He could not escape notice.
KJV: he could not be hid.
INT: not he could be hid

Luke 8:47 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἔλαθεν τρέμουσα ἦλθεν
NAS: saw that she had not escaped notice, she came
KJV: she was not hid, she came trembling,
INT: that not she was hid trembling she came

Acts 26:26 V-PNA
GRK: παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ αὐτὸν
NAS: of these things escape his notice; for this
KJV: of these things are hidden from him;
INT: using boldness I speak hidden from indeed him

Hebrews 13:2 V-AIA-3P
GRK: ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες
NAS: angels without knowing it.
KJV: have entertained angels unawares.
INT: this indeed unawares some have entertained

2 Peter 3:5 V-PIA-3S
GRK: λανθάνει γὰρ αὐτοὺς
NAS: this, it escapes their notice that by the word
KJV: willingly are ignorant of, that
INT: is hidden from indeed them

2 Peter 3:8 V-PMA-3S
GRK: τοῦτο μὴ λανθανέτω ὑμᾶς ἀγαπητοί
NAS: one [fact] escape your notice, beloved,
KJV: be not ignorant of this one thing,
INT: thing not let be hidden from you beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page