Йоан 3
Bulgarian
1Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник. 2Той дойде при [Исуса] нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него. 3Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.

4Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? 5Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. 6Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. 7Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре. 8Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

9Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това? 10Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това? 11Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. 12Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? 13И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, [сиреч], Човешкият Син, Който е на небето. 14И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, 15та всеки, който вярва в Него [[да не погине, но]] да има вечен живот.

16Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: 17Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. 19И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. 20Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; 21но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

22След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше. 23Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и [людете] дохождаха и се кръщаваха. 24Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.

25И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването. 26И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него. 27Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. 28Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. 29Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна. 30Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.

31Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен. 32Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му. 33Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. 34Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не [Му] дава Духа с мярка. 35Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка. 36Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

John 2
Top of Page
Top of Page