John 3:2
New International Version
He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him."

New Living Translation
After dark one evening, he came to speak with Jesus. "Rabbi," he said, "we all know that God has sent you to teach us. Your miraculous signs are evidence that God is with you."

English Standard Version
This man came to Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.”

Berean Study Bible
He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that You are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs You are doing if God were not with him.”

New American Standard Bible
this man came to Jesus by night and said to Him, "Rabbi, we know that You have come from God as a teacher; for no one can do these signs that You do unless God is with him."

King James Bible
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

Holman Christian Standard Bible
This man came to Him at night and said, "Rabbi, we know that You have come from God as a teacher, for no one could perform these signs You do unless God were with him."

International Standard Version
He came to Jesus at night and told him, "Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, because no one can perform these signs that you are doing unless God is with him."

NET Bible
came to Jesus at night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs that you do unless God is with him."

Aramaic Bible in Plain English
This man came to Yeshua at night and said to him: “Rabbi, we know that you are a teacher sent from God, for no man is able to do these miracles that you are doing unless God were with him.”

GOD'S WORD® Translation
He came to Jesus one night and said to him, "Rabbi, we know that God has sent you as a teacher. No one can perform the miracles you perform unless God is with him."

Jubilee Bible 2000
the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no one can do these signs that thou doest unless God is with him.

King James 2000 Bible
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God: for no man can do these miracles that you do, except God be with him.

American King James Version
The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God: for no man can do these miracles that you do, except God be with him.

American Standard Version
the same came unto him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God; for no one can do these signs that thou doest, except God be with him.

Douay-Rheims Bible
This man came to Jesus by night, and said to him: Rabbi, we know that thou art come a teacher from God; for no man can do these signs which thou dost, unless God be with him.

Darby Bible Translation
he came to him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art come a teacher from God, for none can do these signs that thou doest unless God be with him.

English Revised Version
The same came unto him by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these signs that thou doest, except God be with him.

Webster's Bible Translation
The same came to Jesus by night, and said to him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

Weymouth New Testament
He came to Jesus by night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher from God; for no one can do these miracles which you are doing, unless God is with him.

World English Bible
The same came to him by night, and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do, unless God is with him."

Young's Literal Translation
this one came unto him by night, and said to him, 'Rabbi, we have known that from God thou hast come -- a teacher, for no one these signs is able to do that thou dost, if God may not be with him.'

Johannes 3:2 Afrikaans PWL
Hierdie man het in die nag na Yeshua toe gekom en vir Hom gesê: “Leermeester, ons weet dat U ’n leermeester is wat vanaf God gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat U doen, as God nie by hom is nie.”

Gjoni 3:2 Albanian
Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: ''Mësues, ne e dimë se ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 3:2 Arabic: Smith & Van Dyke
هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له يا معلّم نعلم انك قد أتيت من الله معلّما لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الآيات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 3:2 Armenian (Western): NT
Ասիկա գիշերուան մէջ եկաւ Յիսուսի քով եւ ըսաւ անոր. «Ռաբբի՛, գիտենք թէ դուն Աստուծմէ վարդապետ եկած ես. որովհետեւ մէ՛կը չի կրնար ընել այն նշանները՝ որ դուն կ՚ընես, եթէ Աստուած իրեն հետ չըլլայ»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  3:2 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Haur ethor cedin Iesusgana gauaz, eta erran cieçón, Magistruá, baceaquiagu ecen Iaincoaganic magistru ethorria aicela: ecen nehorc ecin eguin citzaquec hic eguiten dituán signo hauc, Iaincoa harequin ezpada.

Dyr Johanns 3:2 Bavarian
Der gsuecht önn Iesenn iewet bei dyr Nacht auf und gsait iem: "Maister, mir wissnd, däßst ayn Leerer bist, der wo von n Herrgot kemmen ist, denn niemdd kan die Zaichen tuen von dir, wenn nit dyr Herrgot mit iem ist."

Йоан 3:2 Bulgarian
Той дойде при [Исуса] нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他夜裡來到耶穌那裡,說:「拉比,我們知道你是從神那裡來的老師,因為你所行的這些神蹟,如果沒有神的同在,沒有人能做得到。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他夜里来到耶稣那里,说:“拉比,我们知道你是从神那里来的老师,因为你所行的这些神迹,如果没有神的同在,没有人能做得到。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這人夜裡來見耶穌,說:「拉比,我們知道你是由神那裡來做師傅的,因為你所行的神蹟,若沒有神同在,無人能行。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这人夜里来见耶稣,说:“拉比,我们知道你是由神那里来做师傅的,因为你所行的神迹,若没有神同在,无人能行。”

約 翰 福 音 3:2 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 人 夜 裡 來 見 耶 穌 , 說 「 拉 比 , 我 們 知 道 你 是 由 神 那 來 作 師 傅 的 ; 因 為 你 所 行 的 神 蹟 , 若 沒 有 神 同 在 , 無 人 能 行 。 」

約 翰 福 音 3:2 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 人 夜 里 来 见 耶 稣 , 说 「 拉 比 , 我 们 知 道 你 是 由 神 那 来 作 师 傅 的 ; 因 为 你 所 行 的 神 迹 , 若 没 有 神 同 在 , 无 人 能 行 。 」

Evanðelje po Ivanu 3:2 Croatian Bible
On dođe Isusu obnoć i reče mu: Rabbi, znamo da si od Boga došao kao učitelj jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njime.

Jan 3:2 Czech BKR
Ten přišel k Ježíšovi v noci, a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha přišel Mistr; nebo žádný nemůže těch divů činiti, kteréž ty činíš, leč by Bůh byl s ním.

Johannes 3:2 Danish
Denne kom til ham om Natten og sagde til ham: »Rabbi! vi vide, at du er en Lærer kommen fra Gud; thi ingen kan gøre disse Tegn, som du gør, uden Gud er med ham.«

Johannes 3:2 Dutch Staten Vertaling
Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

Nestle Greek New Testament 1904
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

Westcott and Hort 1881
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί / ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ.

RP Byzantine Majority Text 2005
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός, καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

Greek Orthodox Church 1904
οὗτος ἦλθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ραββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

Tischendorf 8th Edition
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτος ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββι οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σημεια ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββει οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σημεια ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτος ηλθεν προς τον ιησουν νυκτος και ειπεν αυτω ραββι οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ ταυτα τα σημεια δυναται ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτος ηλθε προς τον Ιησουν νυκτος, και ειπεν αυτω, Ραββι, οιδαμεν οτι απο Θεου εληλυθας διδασκαλος· ουδεις γαρ ταυτα τα σημεια δυναται ποιειν α συ ποιεις, εαν μη η ο Θεος μετ αυτου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββι οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ ταυτα τα σημεια δυναται ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτος ηλθεν προς αυτον νυκτος και ειπεν αυτω ραββι οιδαμεν οτι απο θεου εληλυθας διδασκαλος ουδεις γαρ δυναται ταυτα τα σημεια ποιειν α συ ποιεις εαν μη η ο θεος μετ αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
houtos ēlthen pros auton nyktos kai eipen autō Rhabbei, oidamen hoti apo Theou elēlythas didaskalos; oudeis gar dynatai tauta ta sēmeia poiein ha sy poieis, ean mē ē ho Theos met’ autou.

houtos elthen pros auton nyktos kai eipen auto Rhabbei, oidamen hoti apo Theou elelythas didaskalos; oudeis gar dynatai tauta ta semeia poiein ha sy poieis, ean me e ho Theos met’ autou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtos ēlthen pros auton nyktos kai eipen autō Rhabbei, oidamen hoti apo theou elēlythas didaskalos; oudeis gar dynatai tauta ta sēmeia poiein ha sy poieis, ean mē ē ho theos met' autou.

houtos elthen pros auton nyktos kai eipen auto Rhabbei, oidamen hoti apo theou elelythas didaskalos; oudeis gar dynatai tauta ta semeia poiein ha sy poieis, ean me e ho theos met' autou.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outos ēlthen pros auton nuktos kai eipen autō rabbei oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sēmeia poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros auton nuktos kai eipen autO rabbei oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sEmeia poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outos ēlthen pros auton nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sēmeia dunatai poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros auton nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sEmeia dunatai poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outos ēlthen pros ton iēsoun nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sēmeia dunatai poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros ton iEsoun nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sEmeia dunatai poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outos ēlthen pros ton iēsoun nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sēmeia dunatai poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros ton iEsoun nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sEmeia dunatai poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Westcott/Hort - Transliterated
outos ēlthen pros auton nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sēmeia poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros auton nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sEmeia poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outos ēlthen pros auton nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sēmeia poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou

outos Elthen pros auton nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar dunatai tauta ta sEmeia poiein a su poieis ean mE E o theos met autou

János 3:2 Hungarian: Karoli
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentõl jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

La evangelio laŭ Johano 3:2 Esperanto
tiu venis al li nokte, kaj diris al li:Rabeno, ni scias, ke vi estas instruisto, veninta de Dio; cxar neniu povas fari tiujn signojn, kiujn vi faras, se Dio ne estas kun li.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:2 Finnish: Bible (1776)
Se tuli yöllä Jesuksen tykö ja sanoi hänelle: Mestari, me tiedämme, että sinä olet Jumamalasta opettajaksi tullut; sillä ei taida kenkään niitä tunnustähtiä tehdä, joita sinä teet, jollei Jumala ole hänen kanssansa.

Jean 3:2 French: Darby
Celui-ci vint à lui de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que toit tu fais, si Dieu n'est avec lui.

Jean 3:2 French: Louis Segond (1910)
qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.

Jean 3:2 French: Martin (1744)
Lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit : Maître, nous savons que tu es un Docteur venu de Dieu : car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui.

Johannes 3:2 German: Modernized
Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer, von Gott kommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.

Johannes 3:2 German: Luther (1912)
Der kam zu Jesu bei der Nacht und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, daß du bist ein Lehrer von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.

Johannes 3:2 German: Textbibel (1899)
Dieser kam zu ihm nachts und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm.

Giovanni 3:2 Italian: Riveduta Bible (1927)
Egli venne di notte a Gesù, e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio; perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui.

Giovanni 3:2 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Costui venne a Gesù di notte, e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio; poichè niuno può fare i segni che tu fai, se Iddio non è con lui.

YOHANES 3:2 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Ia datang kepada Yesus pada malam, lalu berkata kepada-Nya, "Ya Rabbi, kami tahu Rabbi seorang Guru yang datang daripada Allah, karena tiadalah seorang pun dapat memperbuat segala tanda ajaib, seperti Guru perbuat, jikalau tiada Allah ada sertanya."

John 3:2 Kabyle: NT
Iṛuḥ-ed deg iḍ ɣer Sidna Ɛisa yenna-yas : A Sidi neẓra belli d Sidi Ṛebbi i k-id-iceggɛen iwakken a ɣ-teslemdeḍ, axaṭer yiwen ur izmir ad yexdem lbeṛhanat i txeddmeḍ m'ur yelli ara Ṛebbi yid-es.

요한복음 3:2 Korean
그가 밤에 예수께 와서 가로되 `랍비여, 우리가 당신은 하나님께로서 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신의 행하시는 이 표적을 아무라도 할 수 없음이니이다'

Ioannes 3:2 Latin: Vulgata Clementina
Hic venit ad Jesum nocte, et dixit ei : Rabbi, scimus quia a Deo venisti magister, nemo enim potest hæc signa facere, quæ tu facis, nisi fuerit Deus cum eo.

Sv. Jānis 3:2 Latvian New Testament
Tas naktī atnāca pie Jēzus un sacīja Viņam: Rabbi! Mēs zinām, ka Tu esi no Dieva nācis mācītājs, jo neviens nevar tādus brīnumus darīt, kādus Tu dari, ja ar Viņu nav Dievs.

Evangelija pagal Jonà 3:2 Lithuanian
Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į Jį: “Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius Tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo”.

John 3:2 Maori
Ka haere mai tenei ki a Ihu i te po, ka mea ki a ia, E Rapi, e matau ana matou i haere mai koe i te Atua hei kaiwhakaako, ina hoki e kore tetahi tangata e ahei te mea i enei merekara e meatia nei e koe, ki te kahore te Atua i a ia.

Johannes 3:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.

Juan 3:2 Spanish: La Biblia de las Américas
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.

Juan 3:2 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Este vino a Jesús de noche y Le dijo: "Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales (los milagros) que Tú haces si Dios no está con él."

Juan 3:2 Spanish: Reina Valera Gómez
Éste vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, si no está Dios con él.

Juan 3:2 Spanish: Reina Valera 1909
Este vino á Jesús de noche, y díjole: Rabbí, sabemos que has venido de Dios por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no fuere Dios con él.

Juan 3:2 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no estuviere Dios con él.

João 3:2 Bíblia King James Atualizada Português
Ele, de noite, procurou a Jesus e lhe disse: “Rabi, sabemos que és Mestre vindo da parte de Deus; porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele.”

João 3:2 Portugese Bible
Este foi ter com Jesus, de noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és Mestre, vindo de Deus; pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.   

Ioan 3:2 Romanian: Cornilescu
Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I -a zis: ,,Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.``

От Иоанна 3:2 Russian: Synodal Translation (1876)
Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; иботаких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.

От Иоанна 3:2 Russian koi8r
Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог.

John 3:2 Shuar New Testament
Niisha kashi Jesusai irastajtsa wΘ Tφmiayi "Uuntß, Shußran unuiniarat tusa Yus Ak·ptßmkaiti. Nu paant nΘkaji. Y·saiyanchuitkiumka aentsti tujintiamu T·ramna nu tujinkiaintme' Tφmiayi.

Johannes 3:2 Swedish (1917)
Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: »Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.»

Yohana 3:2 Swahili NT
Siku moja alimwendea Yesu usiku, akamwambia, "Rabi, tunajua kwamba wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu, maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara unazozifanya Mungu asipokuwa pamoja naye."

Juan 3:2 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios.

Ǝlinjil wa n Yaxya 3:2 Tawallamat Tamajaq NT
Osa-du Ɣaysa ahad iyyan inn-as: «Ǝššex-in, nakkanay nǝssân as Mǝššina kay d-izammazalan sǝr-na, a dana-tǝsassaɣra, id wǝr t-illa i zʼagin tǝlmǝɣjujaten šin tǝge ǝmosnen alɣalamaten, ar ǝs tǝdhǝlt ǝn Mǝššina.»

ยอห์น 3:2 Thai: from KJV
ชายผู้นี้ได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า "รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทำการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย"

Yuhanna 3:2 Turkish

Йоан 3:2 Ukrainian: NT
Сей прийшов до Ісуса в ночі, і каже Йому: Рави, знаємо, що від Бога прийшов єси учителем; нїхто бо таких ознак не може робити, як Ти робиш, коли не буде Бог з ним.

John 3:2 Uma New Testament
Rala-na hamengi, rata-i mpohirua' -ki Yesus, na'uli' -ki: "Guru, to ki'inca, Iko hadua guru to nasuro Alata'ala, apa' uma ria tauna to bisa mpobabehi tanda mekoncehi hewa to nubabehi, ane uma-i nadohei Alata'ala."

Giaêng 3:2 Vietnamese (1934)
Ban đêm, người nầy đến cùng Ðức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.

John 3:1
Top of Page
Top of Page