KATA IOANNEN 3
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ēn de anthrōpos ek tōn pharisaiōn nikodēmos onoma autō archōn tōn ioudaiōn 2outos ēlthen pros ton iēsoun nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sēmeia dunatai poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou 3apekrithē o iēsous kai eipen autō amēn amēn legō soi ean mē tis gennēthē anōthen ou dunatai idein tēn basileian tou theou

4legei pros auton o nikodēmos pōs dunatai anthrōpos gennēthēnai gerōn ōn mē dunatai eis tēn koilian tēs mētros autou deuteron eiselthein kai gennēthēnai 5apekrithē o iēsous amēn amēn legō soi ean mē tis gennēthē ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tēn basileian tou theou 6to gegennēmenon ek tēs sarkos sarx estin kai to gegennēmenon ek tou pneumatos pneuma estin 7mē thaumasēs oti eipon soi dei umas gennēthēnai anōthen 8to pneuma opou thelei pnei kai tēn phōnēn autou akoueis all ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outōs estin pas o gegennēmenos ek tou pneumatos

9apekrithē nikodēmos kai eipen autō pōs dunatai tauta genesthai 10apekrithē o iēsous kai eipen autō su ei o didaskalos tou israēl kai tauta ou ginōskeis 11amēn amēn legō soi oti o oidamen laloumen kai o eōrakamen marturoumen kai tēn marturian ēmōn ou lambanete 12ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pōs ean eipō umin ta epourania pisteusete 13kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios tou anthrōpou o ōn en tō ouranō 14kai kathōs mōsēs upsōsen ton ophin en tē erēmō outōs upsōthēnai dei ton uion tou anthrōpou 15ina pas o pisteuōn eis auton mē apolētai all echē zōēn aiōnion

16outōs gar ēgapēsen o theos ton kosmon ōste ton uion autou ton monogenē edōken ina pas o pisteuōn eis auton mē apolētai all echē zōēn aiōnion 17ou gar apesteilen o theos ton uion autou eis ton kosmon ina krinē ton kosmon all ina sōthē o kosmos di autou 18o pisteuōn eis auton ou krinetai o de mē pisteuōn ēdē kekritai oti mē pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou 19autē de estin ē krisis oti to phōs elēluthen eis ton kosmon kai ēgapēsan oi anthrōpoi mallon to skotos ē to phōs ēn gar ponēra autōn ta erga 20pas gar o phaula prassōn misei to phōs kai ouk erchetai pros to phōs ina mē elenchthē ta erga autou 21o de poiōn tēn alētheian erchetai pros to phōs ina phanerōthē autou ta erga oti en theō estin eirgasmena

22meta tauta ēlthen o iēsous kai oi mathētai autou eis tēn ioudaian gēn kai ekei dietriben met autōn kai ebaptizen 23ēn de kai iōannēs baptizōn en ainōn engus tou saleim oti udata polla ēn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto 24oupō gar ēn beblēmenos eis tēn phulakēn o iōannēs

25egeneto oun zētēsis ek tōn mathētōn iōannou meta ioudaiōn peri katharismou 26kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton 27apekrithē iōannēs kai eipen ou dunatai anthrōpos lambanein ouden ean mē ē dedomenon autō ek tou ouranou 28autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egō o christos all oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou 29o echōn tēn numphēn numphios estin o de philos tou numphiou o estēkōs kai akouōn autou chara chairei dia tēn phōnēn tou numphiou autē oun ē chara ē emē peplērōtai 30ekeinon dei auxanein eme de elattousthai

31o anōthen erchomenos epanō pantōn estin o ōn ek tēs gēs ek tēs gēs estin kai ek tēs gēs lalei o ek tou ouranou erchomenos epanō pantōn estin 32kai o eōraken kai ēkousen touto marturei kai tēn marturian autou oudeis lambanei 33o labōn autou tēn marturian esphragisen oti o theos alēthēs estin 34on gar apesteilen o theos ta rēmata tou theou lalei ou gar ek metrou didōsin o theos to pneuma 35o patēr agapa ton uion kai panta dedōken en tē cheiri autou 36o pisteuōn eis ton uion echei zōēn aiōnion o de apeithōn tō uiō ouk opsetai zōēn all ē orgē tou theou menei ep auton

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 2
Top of Page
Top of Page