KATA IOANNEN 4
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1ōs oun egnō o kurios oti ēkousan oi pharisaioi oti iēsous pleionas mathētas poiei kai baptizei ē iōannēs 2kaitoige iēsous autos ouk ebaptizen all oi mathētai autou 3aphēken tēn ioudaian kai apēlthen palin eis tēn galilaian 4edei de auton dierchesthai dia tēs samareias 5erchetai oun eis polin tēs samareias legomenēn suchar plēsion tou chōriou o edōken iakōb iōsēph tō uiō autou 6ēn de ekei pēgē tou iakōb o oun iēsous kekopiakōs ek tēs odoiporias ekathezeto outōs epi tē pēgē ōra ēn ōsei ektē

7erchetai gunē ek tēs samareias antlēsai udōr legei autē o iēsous dos moi piein 8oi gar mathētai autou apelēlutheisan eis tēn polin ina trophas agorasōsin 9legei oun autō ē gunē ē samareitis pōs su ioudaios ōn par emou piein aiteis ousēs gunaikos samareitidos ou gar sunchrōntai ioudaioi samareitais 10apekrithē iēsous kai eipen autē ei ēdeis tēn dōrean tou theou kai tis estin o legōn soi dos moi piein su an ētēsas auton kai edōken an soi udōr zōn 11legei autō ē gunē kurie oute antlēma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udōr to zōn 12mē su meizōn ei tou patros ēmōn iakōb os edōken ēmin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou 13apekrithē o iēsous kai eipen autē pas o pinōn ek tou udatos toutou dipsēsei palin 14os d an piē ek tou udatos ou egō dōsō autō ou mē dipsēsē eis ton aiōna alla to udōr o dōsō autō genēsetai en autō pēgē udatos allomenou eis zōēn aiōnion

15legei pros auton ē gunē kurie dos moi touto to udōr ina mē dipsō mēde erchōmai enthade antlein 16legei autē o iēsous upage phōnēson ton andra sou kai elthe enthade 17apekrithē ē gunē kai eipen ouk echō andra legei autē o iēsous kalōs eipas oti andra ouk echō 18pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anēr touto alēthes eirēkas 19legei autō ē gunē kurie theōrō oti prophētēs ei su 20oi pateres ēmōn en toutō tō orei prosekunēsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein 21legei autē o iēsous gunai pisteuson moi oti erchetai ōra ote oute en tō orei toutō oute en ierosolumois proskunēsete tō patri 22umeis proskuneite o ouk oidate ēmeis proskunoumen o oidamen oti ē sōtēria ek tōn ioudaiōn estin 23all erchetai ōra kai nun estin ote oi alēthinoi proskunētai proskunēsousin tō patri en pneumati kai alētheia kai gar o patēr toioutous zētei tous proskunountas auton 24pneuma o theos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alētheia dei proskunein 25legei autō ē gunē oida oti messias erchetai o legomenos christos otan elthē ekeinos anangelei ēmin panta 26legei autē o iēsous egō eimi o lalōn soi

27kai epi toutō ēlthon oi mathētai autou kai ethaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zēteis ē ti laleis met autēs 28aphēken oun tēn udrian autēs ē gunē kai apēlthen eis tēn polin kai legei tois anthrōpois 29deute idete anthrōpon os eipen moi panta osa epoiēsa mēti outos estin o christos 30exēlthon oun ek tēs poleōs kai ērchonto pros auton

31en de tō metaxu ērōtōn auton oi mathētai legontes rabbi phage 32o de eipen autois egō brōsin echō phagein ēn umeis ouk oidate 33elegon oun oi mathētai pros allēlous mē tis ēnenken autō phagein 34legei autois o iēsous emon brōma estin ina poiō to thelēma tou pempsantos me kai teleiōsō autou to ergon 35ouch umeis legete oti eti tetramēnon estin kai o therismos erchetai idou legō umin eparate tous ophthalmous umōn kai theasasthe tas chōras oti leukai eisin pros therismon ēdē 36kai o therizōn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zōēn aiōnion ina kai o speirōn omou chairē kai o therizōn 37en gar toutō o logos estin o alēthinos oti allos estin o speirōn kai allos o therizōn 38egō apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autōn eiselēluthate

39ek de tēs poleōs ekeinēs polloi episteusan eis auton tōn samareitōn dia ton logon tēs gunaikos marturousēs oti eipen moi panta osa epoiēsa 40ōs oun ēlthon pros auton oi samareitai ērōtōn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo ēmeras 41kai pollō pleious episteusan dia ton logon autou 42tē te gunaiki elegon oti ouketi dia tēn sēn lalian pisteuomen autoi gar akēkoamen kai oidamen oti outos estin alēthōs o sōtēr tou kosmou o christos

43meta de tas duo ēmeras exēlthen ekeithen kai apēlthen eis tēn galilaian 44autos gar o iēsous emarturēsen oti prophētēs en tē idia patridi timēn ouk echei 45ote oun ēlthen eis tēn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eōrakotes a epoiēsen en ierosolumois en tē eortē kai autoi gar ēlthon eis tēn eortēn

46ēlthen oun o iēsous palin eis tēn kana tēs galilaias opou epoiēsen to udōr oinon kai ēn tis basilikos ou o uios ēsthenei en kapernaoum 47outos akousas oti iēsous ēkei ek tēs ioudaias eis tēn galilaian apēlthen pros auton kai ērōta auton ina katabē kai iasētai autou ton uion ēmellen gar apothnēskein 48eipen oun o iēsous pros auton ean mē sēmeia kai terata idēte ou mē pisteusēte 49legei pros auton o basilikos kurie katabēthi prin apothanein to paidion mou 50legei autō o iēsous poreuou o uios sou zē kai episteusen o anthrōpos tō logō ō eipen autō iēsous kai eporeueto 51ēdē de autou katabainontos oi douloi autou apēntēsan autō kai apēngeilan legontes oti o pais sou zē 52eputheto oun par autōn tēn ōran en ē kompsoteron eschen kai eipon autō oti chthes ōran ebdomēn aphēken auton o puretos 53egnō oun o patēr oti en ekeinē tē ōra en ē eipen autō o iēsous oti o uios sou zē kai episteusen autos kai ē oikia autou olē 54touto palin deuteron sēmeion epoiēsen o iēsous elthōn ek tēs ioudaias eis tēn galilaian

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 3
Top of Page
Top of Page