KATA IOANNEN 5
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1meta tauta ēn eortē tōn ioudaiōn kai anebē o iēsous eis ierosoluma

2estin de en tois ierosolumois epi tē probatikē kolumbēthra ē epilegomenē ebraisti bēthesda pente stoas echousa 3en tautais katekeito plēthos polu tōn asthenountōn tuphlōn chōlōn xērōn ekdechomenōn tēn tou udatos kinēsin angelos gar kata kairon katebainen en tē kolumbēthra kai etarassen to udōr o oun prōtos embas meta tēn tarachēn tou udatos ugiēs egineto ō dēpote kateicheto nosēmati 5ēn de tis anthrōpos ekei triakontaoktō etē echōn en tē astheneia 6touton idōn o iēsous katakeimenon kai gnous oti polun ēdē chronon echei legei autō theleis ugiēs genesthai 7apekrithē autō o asthenōn kurie anthrōpon ouk echō ina otan tarachthē to udōr ballē me eis tēn kolumbēthran en ō de erchomai egō allos pro emou katabainei 8legei autō o iēsous egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei 9kai eutheōs egeneto ugiēs o anthrōpos kai ēren ton krabbaton autou kai periepatei ēn de sabbaton en ekeinē tē ēmera 10elegon oun oi ioudaioi tō tetherapeumenō sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton 11apekrithē autois o poiēsas me ugiē ekeinos moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei 12ērōtēsan oun auton tis estin o anthrōpos o eipōn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei 13o de iatheis ouk ēdei tis estin o gar iēsous exeneusen ochlou ontos en tō topō 14meta tauta euriskei auton o iēsous en tō ierō kai eipen autō ide ugiēs gegonas mēketi amartane ina mē cheiron ti soi genētai 15apēlthen o anthrōpos kai anēngeilen tois ioudaiois oti iēsous estin o poiēsas auton ugiē

16kai dia touto ediōkon ton iēsoun oi ioudaioi kai ezētoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatō 17o de iēsous apekrinato autois o patēr mou eōs arti ergazetai kagō ergazomai

18dia touto oun mallon ezētoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton theon ison eauton poiōn tō theō

19apekrinato oun o iēsous kai eipen autois amēn amēn legō umin ou dunatai o uios poiein aph eautou ouden ean mē ti blepē ton patera poiounta a gar an ekeinos poiē tauta kai o uios omoiōs poiei 20o gar patēr philei ton uion kai panta deiknusin autō a autos poiei kai meizona toutōn deixei autō erga ina umeis thaumazēte 21ōsper gar o patēr egeirei tous nekrous kai zōopoiei outōs kai o uios ous thelei zōopoiei 22oude gar o patēr krinei oudena alla tēn krisin pasan dedōken tō uiō 23ina pantes timōsin ton uion kathōs timōsin ton patera o mē timōn ton uion ou tima ton patera ton pempsanta auton

24amēn amēn legō umin oti o ton logon mou akouōn kai pisteuōn tō pempsanti me echei zōēn aiōnion kai eis krisin ouk erchetai alla metabebēken ek tou thanatou eis tēn zōēn

25amēn amēn legō umin oti erchetai ōra kai nun estin ote oi nekroi akousontai tēs phōnēs tou uiou tou theou kai oi akousantes zēsontai 26ōsper gar o patēr echei zōēn en eautō outōs edōken kai tō uiō zōēn echein en eautō 27kai exousian edōken autō kai krisin poiein oti uios anthrōpou estin 28mē thaumazete touto oti erchetai ōra en ē pantes oi en tois mnēmeiois akousontai tēs phōnēs autou 29kai ekporeusontai oi ta agatha poiēsantes eis anastasin zōēs oi de ta phaula praxantes eis anastasin kriseōs

30ou dunamai egō poiein ap emautou ouden kathōs akouō krinō kai ē krisis ē emē dikaia estin oti ou zētō to thelēma to emon alla to thelēma tou pempsantos me patros

31ean egō marturō peri emautou ē marturia mou ouk estin alēthēs 32allos estin o marturōn peri emou kai oida oti alēthēs estin ē marturia ēn marturei peri emou

33umeis apestalkate pros iōannēn kai memarturēken tē alētheia 34egō de ou para anthrōpou tēn marturian lambanō alla tauta legō ina umeis sōthēte 35ekeinos ēn o luchnos o kaiomenos kai phainōn umeis de ēthelēsate agalliasthēnai pros ōran en tō phōti autou

36egō de echō tēn marturian meizō tou iōannou ta gar erga a edōken moi o patēr ina teleiōsō auta auta ta erga a egō poiō marturei peri emou oti o patēr me apestalken

37kai o pempsas me patēr autos memarturēken peri emou oute phōnēn autou akēkoate pōpote oute eidos autou eōrakate 38kai ton logon autou ouk echete menonta en umin oti on apesteilen ekeinos toutō umeis ou pisteuete

39ereunate tas graphas oti umeis dokeite en autais zōēn aiōnion echein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou 40kai ou thelete elthein pros me ina zōēn echēte 41doxan para anthrōpōn ou lambanō 42all egnōka umas oti tēn agapēn tou theou ouk echete en eautois 43egō elēlutha en tō onomati tou patros mou kai ou lambanete me ean allos elthē en tō onomati tō idiō ekeinon lēpsesthe 44pōs dunasthe umeis pisteusai doxan para allēlōn lambanontes kai tēn doxan tēn para tou monou theou ou zēteite 45mē dokeite oti egō katēgorēsō umōn pros ton patera estin o katēgorōn umōn mōsēs eis on umeis ēlpikate 46ei gar episteuete mōsē episteuete an emoi peri gar emou ekeinos egrapsen 47ei de tois ekeinou grammasin ou pisteuete pōs tois emois rēmasin pisteusete

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 4
Top of Page
Top of Page