KATA IOANNEN 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1meta tauta apēlthen o iēsous peran tēs thalassēs tēs galilaias tēs tiberiados 2kai ēkolouthei autō ochlos polus oti eōrōn autou ta sēmeia a epoiei epi tōn asthenountōn 3anēlthen de eis to oros o iēsous kai ekei ekathēto meta tōn mathētōn autou 4ēn de engus to pascha ē eortē tōn ioudaiōn 5eparas oun o iēsous tous ophthalmous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros ton philippon pothen agorasomen artous ina phagōsin outoi 6touto de elegen peirazōn auton autos gar ēdei ti emellen poiein 7apekrithē autō philippos diakosiōn dēnariōn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autōn brachu ti labē 8legei autō eis ek tōn mathētōn autou andreas o adelphos simōnos petrou 9estin paidarion en ōde o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous 10eipen de o iēsous poiēsate tous anthrōpous anapesein ēn de chortos polus en tō topō anepeson oun oi andres ton arithmon ōsei pentakischilioi 11elaben de tous artous o iēsous kai eucharistēsas diedōken tois mathētais oi de mathētai tois anakeimenois omoiōs kai ek tōn opsariōn oson ēthelon 12ōs de eneplēsthēsan legei tois mathētais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mē ti apolētai 13sunēgagon oun kai egemisan dōdeka kophinous klasmatōn ek tōn pente artōn tōn krithinōn a eperisseusen tois bebrōkosin 14oi oun anthrōpoi idontes o epoiēsen sēmeion o iēsous elegon oti outos estin alēthōs o prophētēs o erchomenos eis ton kosmon

15iēsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiēsōsin auton basilea anechōrēsen palin eis to oros autos monos

16ōs de opsia egeneto katebēsan oi mathētai autou epi tēn thalassan 17kai embantes eis to ploion ērchonto peran tēs thalassēs eis kapernaoum kai skotia ēdē egegonei kai ouk elēluthei pros autous o iēsous 18ē te thalassa anemou megalou pneontos diēgeireto 19elēlakotes oun ōs stadious eikosipente ē triakonta theōrousin ton iēsoun peripatounta epi tēs thalassēs kai engus tou ploiou ginomenon kai ephobēthēsan 20o de legei autois egō eimi mē phobeisthe 21ēthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheōs to ploion egeneto epi tēs gēs eis ēn upēgon

22tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs idōn oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en ekeino eis o enebēsan oi mathētai autou kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploiarion alla monoi oi mathētai autou apēlthon 23alla de ēlthen ploiaria ek tiberiados engus tou topou opou ephagon ton arton eucharistēsantos tou kuriou 24ote oun eiden o ochlos oti iēsous ouk estin ekei oude oi mathētai autou enebēsan kai autoi eis ta ploia kai ēlthon eis kapernaoum zētountes ton iēsoun 25kai eurontes auton peran tēs thalassēs eipon autō rabbi pote ōde gegonas

26apekrithē autois o iēsous kai eipen amēn amēn legō umin zēteite me ouch oti eidete sēmeia all oti ephagete ek tōn artōn kai echortasthēte 27ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos 28eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazōmetha ta erga tou theou 29apekrithē o iēsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina pisteusēte eis on apesteilen ekeinos 30eipon oun autō ti oun poieis su sēmeion ina idōmen kai pisteusōmen soi ti ergazē 31oi pateres ēmōn to manna ephagon en tē erēmō kathōs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edōken autois phagein 32eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō umin ou mōsēs dedōken umin ton arton ek tou ouranou all o patēr mou didōsin umin ton arton ek tou ouranou ton alēthinon 33o gar artos tou theou estin o katabainōn ek tou ouranou kai zōēn didous tō kosmō 34eipon oun pros auton kurie pantote dos ēmin ton arton touton

35eipen de autois o iēsous egō eimi o artos tēs zōēs o erchomenos pros me ou mē peinasē kai o pisteuōn eis eme ou mē dipsēsē pōpote 36all eipon umin oti kai eōrakate me kai ou pisteuete 37pan o didōsin moi o patēr pros eme ēxei kai ton erchomenon pros me ou mē ekbalō exō 38oti katabebēka ek tou ouranou ouch ina poiō to thelēma to emon alla to thelēma tou pempsantos me 39touto de estin to thelēma tou pempsantos me patros ina pan o dedōken moi mē apolesō ex autou alla anastēsō auto en tē eschatē ēmera 40touto de estin to thelēma tou pempsantos me ina pas o theōrōn ton uion kai pisteuōn eis auton echē zōēn aiōnion kai anastēsō auton egō tē eschatē ēmera

41egonguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egō eimi o artos o katabas ek tou ouranou 42kai elegon ouch outos estin iēsous o uios iōsēph ou ēmeis oidamen ton patera kai tēn mētera pōs oun legei outos oti ek tou ouranou katabebēka 43apekrithē oun o iēsous kai eipen autois mē gonguzete met allēlōn 44oudeis dunatai elthein pros me ean mē o patēr o pempsas me elkusē auton kai egō anastēsō auton tē eschatē ēmera 45estin gegrammenon en tois prophētais kai esontai pantes didaktoi tou theou pas oun o akousas para tou patros kai mathōn erchetai pros me 46ouch oti ton patera tis eōraken ei mē o ōn para tou theou outos eōraken ton patera 47amēn amēn legō umin o pisteuōn eis eme echei zōēn aiōnion 48egō eimi o artos tēs zōēs 49oi pateres umōn ephagon to manna en tē erēmō kai apethanon 50outos estin o artos o ek tou ouranou katabainōn ina tis ex autou phagē kai mē apothanē 51egō eimi o artos o zōn o ek tou ouranou katabas ean tis phagē ek toutou tou artou zēsetai eis ton aiōna kai o artos de on egō dōsō ē sarx mou estin ēn egō dōsō uper tēs tou kosmou zōēs

52emachonto oun pros allēlous oi ioudaioi legontes pōs dunatai outos ēmin dounai tēn sarka phagein 53eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō umin ean mē phagēte tēn sarka tou uiou tou anthrōpou kai piēte autou to aima ouk echete zōēn en eautois 54o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima echei zōēn aiōnion kai egō anastēsō auton tē eschatē ēmera 55ē gar sarx mou alēthōs estin brōsis kai to aima mou alēthōs estin posis 56o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima en emoi menei kagō en autō 57kathōs apesteilen me o zōn patēr kagō zō dia ton patera kai o trōgōn me kakeinos zēsetai di eme 58outos estin o artos o ek tou ouranou katabas ou kathōs ephagon oi pateres umōn to manna kai apethanon o trōgōn touton ton arton zēsetai eis ton aiōna

59tauta eipen en sunagōgē didaskōn en kapernaoum

60polloi oun akousantes ek tōn mathētōn autou eipon sklēros estin outos o logos tis dunatai autou akouein 61eidōs de o iēsous en eautō oti gonguzousin peri toutou oi mathētai autou eipen autois touto umas skandalizei 62ean oun theōrēte ton uion tou anthrōpou anabainonta opou ēn to proteron 63to pneuma estin to zōopoioun ē sarx ouk ōphelei ouden ta rēmata a egō lalō umin pneuma estin kai zōē estin 64all eisin ex umōn tines oi ou pisteuousin ēdei gar ex archēs o iēsous tines eisin oi mē pisteuontes kai tis estin o paradōsōn auton 65kai elegen dia touto eirēka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mē ē dedomenon autō ek tou patros mou

66ek toutou polloi apēlthon tōn mathētōn autou eis ta opisō kai ouketi met autou periepatoun 67eipen oun o iēsous tois dōdeka mē kai umeis thelete upagein 68apekrithē oun autō simōn petros kurie pros tina apeleusometha rēmata zōēs aiōniou echeis 69kai ēmeis pepisteukamen kai egnōkamen oti su ei o christos o uios tou theou tou zōntos 70apekrithē autois o iēsous ouk egō umas tous dōdeka exelexamēn kai ex umōn eis diabolos estin 71elegen de ton ioudan simōnos iskariōtēn outos gar ēmellen auton paradidonai eis ōn ek tōn dōdeka

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 5
Top of Page
Top of Page