KATA IOANNEN 7
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai periepatei o iēsous meta tauta en tē galilaia ou gar ēthelen en tē ioudaia peripatein oti ezētoun auton oi ioudaioi apokteinai 2ēn de engus ē eortē tōn ioudaiōn ē skēnopēgia 3eipon oun pros auton oi adelphoi autou metabēthi enteuthen kai upage eis tēn ioudaian ina kai oi mathētai sou theōrēsōsin ta erga sou a poieis 4oudeis gar en kruptō ti poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō 5oude gar oi adelphoi autou episteuon eis auton 6legei oun autois o iēsous o kairos o emos oupō parestin o de kairos o umeteros pantote estin etoimos 7ou dunatai o kosmos misein umas eme de misei oti egō marturō peri autou oti ta erga autou ponēra estin 8umeis anabēte eis tēn eortēn tautēn egō oupō anabainō eis tēn eortēn tautēn oti o kairos o emos oupō peplērōtai 9tauta de eipōn autois emeinen en tē galilaia

10ōs de anebēsan oi adelphoi autou tote kai autos anebē eis tēn eortēn ou phanerōs all ōs en kruptō 11oi oun ioudaioi ezētoun auton en tē eortē kai elegon pou estin ekeinos 12kai gongusmos polus peri autou ēn en tois ochlois oi men elegon oti agathos estin alloi de elegon ou alla plana ton ochlon 13oudeis mentoi parrēsia elalei peri autou dia ton phobon tōn ioudaiōn

14ēdē de tēs eortēs mesousēs anebē o iēsous eis to ieron kai edidasken 15kai ethaumazon oi ioudaioi legontes pōs outos grammata oiden mē memathēkōs 16apekrithē autois o iēsous kai eipen ē emē didachē ouk estin emē alla tou pempsantos me 17ean tis thelē to thelēma autou poiein gnōsetai peri tēs didachēs poteron ek tou theou estin ē egō ap emautou lalō 18o aph eautou lalōn tēn doxan tēn idian zētei o de zētōn tēn doxan tou pempsantos auton outos alēthēs estin kai adikia en autō ouk estin

19ou mōsēs dedōken umin ton nomon kai oudeis ex umōn poiei ton nomon ti me zēteite apokteinai 20apekrithē o ochlos kai eipen daimonion echeis tis se zētei apokteinai 21apekrithē o iēsous kai eipen autois en ergon epoiēsa kai pantes thaumazete 22dia touto mōsēs dedōken umin tēn peritomēn ouch oti ek tou mōseōs estin all ek tōn paterōn kai en sabbatō peritemnete anthrōpon 23ei peritomēn lambanei anthrōpos en sabbatō ina mē luthē o nomos mōseōs emoi cholate oti olon anthrōpon ugiē epoiēsa en sabbatō 24mē krinete kat opsin alla tēn dikaian krisin krinate

25elegon oun tines ek tōn ierosolumitōn ouch outos estin on zētousin apokteinai 26kai ide parrēsia lalei kai ouden autō legousin mēpote alēthōs egnōsan oi archontes oti outos estin alēthōs o christos 27alla touton oidamen pothen estin o de christos otan erchētai oudeis ginōskei pothen estin 28ekraxen oun en tō ierō didaskōn o iēsous kai legōn kame oidate kai oidate pothen eimi kai ap emautou ouk elēlutha all estin alēthinos o pempsas me on umeis ouk oidate 29egō de oida auton oti par autou eimi kakeinos me apesteilen 30ezētoun oun auton piasai kai oudeis epebalen ep auton tēn cheira oti oupō elēluthei ē ōra autou 31polloi de ek tou ochlou episteusan eis auton kai elegon oti o christos otan elthē mēti pleiona sēmeia toutōn poiēsei ōn outos epoiēsen

32ēkousan oi pharisaioi tou ochlou gonguzontos peri autou tauta kai apesteilan oi pharisaioi kai oi archiereis upēretas ina piasōsin auton 33eipen oun autois o iēsous eti mikron chronon meth umōn eimi kai upagō pros ton pempsanta me 34zētēsete me kai ouch eurēsete kai opou eimi egō umeis ou dunasthe elthein 35eipon oun oi ioudaioi pros eautous pou outos mellei poreuesthai oti ēmeis ouch eurēsomen auton mē eis tēn diasporan tōn ellēnōn mellei poreuesthai kai didaskein tous ellēnas 36tis estin outos o logos on eipen zētēsete me kai ouch eurēsete kai opou eimi egō umeis ou dunasthe elthein

37en de tē eschatē ēmera tē megalē tēs eortēs eistēkei o iēsous kai ekraxen legōn ean tis dipsa erchesthō pros me kai pinetō 38o pisteuōn eis eme kathōs eipen ē graphē potamoi ek tēs koilias autou reusousin udatos zōntos 39touto de eipen peri tou pneumatos ou emellon lambanein oi pisteuontes eis auton oupō gar ēn pneuma agion oti o iēsous oudepō edoxasthē

40polloi oun ek tou ochlou akousantes ton logon elegon outos estin alēthōs o prophētēs 41alloi elegon outos estin o christos alloi de elegon mē gar ek tēs galilaias o christos erchetai 42ouchi ē graphē eipen oti ek tou spermatos dabid kai apo bēthleem tēs kōmēs opou ēn dabid o christos erchetai 43schisma oun en tō ochlō egeneto di auton 44tines de ēthelon ex autōn piasai auton all oudeis epebalen ep auton tas cheiras

45ēlthon oun oi upēretai pros tous archiereis kai pharisaious kai eipon autois ekeinoi dia ti ouk ēgagete auton 46apekrithēsan oi upēretai oudepote outōs elalēsen anthrōpos ōs outos o anthrōpos 47apekrithēsan oun autois oi pharisaioi mē kai umeis peplanēsthe 48mē tis ek tōn archontōn episteusen eis auton ē ek tōn pharisaiōn 49all o ochlos outos o mē ginōskōn ton nomon epikataratoi eisin 50legei nikodēmos pros autous o elthōn nuktos pros auton eis ōn ex autōn 51mē o nomos ēmōn krinei ton anthrōpon ean mē akousē par autou proteron kai gnō ti poiei 52apekrithēsan kai eipon autō mē kai su ek tēs galilaias ei ereunēson kai ide oti prophētēs ek tēs galilaias ouk egēgertai 53kai eporeuthē ekastos eis ton oikon autou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

John 6
Top of Page
Top of Page