John 3:26
New International Version
They came to John and said to him, "Rabbi, that man who was with you on the other side of the Jordan--the one you testified about--look, he is baptizing, and everyone is going to him."

New Living Translation
So John's disciples came to him and said, "Rabbi, the man you met on the other side of the Jordan River, the one you identified as the Messiah, is also baptizing people. And everybody is going to him instead of coming to us."

English Standard Version
And they came to John and said to him, “Rabbi, he who was with you across the Jordan, to whom you bore witness—look, he is baptizing, and all are going to him.”

Berean Study Bible
So John’s disciples came to him and said, “Look, Rabbi, the One who was with you beyond the Jordan, the One you testified about—He is baptizing, and everyone is going to Him.”

New American Standard Bible
And they came to John and said to him, "Rabbi, He who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, He is baptizing and all are coming to Him."

King James Bible
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.

Holman Christian Standard Bible
So they came to John and told him, "Rabbi, the One you testified about, and who was with you across the Jordan, is baptizing--and everyone is flocking to Him."

International Standard Version
so they went to John and told him, "Rabbi, the man who was with you on the other side of the Jordan, the one about whom you testified—look, he's baptizing, and everyone is going to him!"

NET Bible
So they came to John and said to him, "Rabbi, the one who was with you on the other side of the Jordan River, about whom you testified--see, he is baptizing, and everyone is flocking to him!"

Aramaic Bible in Plain English
And they came to Yohannan and said to him: “Our Rabbi, he who was with you at the crossing of Jordan, about whom you testified, Behold, he is baptizing and many are coming to him.”

GOD'S WORD® Translation
So they went to John and asked him, "Rabbi, do you remember the man you spoke so favorably about when he was with you on the other side of the Jordan River? Well, he's baptizing, and everyone is going to him!"

Jubilee Bible 2000
And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan of whom thou gave witness, behold, the same baptizes, and all men come to him.

King James 2000 Bible
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with you beyond Jordan, to whom you bear witness, behold, the same baptizes, and all men come to him.

American King James Version
And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with you beyond Jordan, to whom you bore witness, behold, the same baptizes, and all men come to him.

American Standard Version
And they came unto John, and said to him, Rabbi, he that was with thee beyond the Jordan, to whom thou hast borne witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.

Douay-Rheims Bible
And they came to John, and said to him: Rabbi, he that was with thee beyond the Jordan, to whom thou gavest testimony, behold he baptizeth, and all men come to him.

Darby Bible Translation
And they came to John and said to him, Rabbi, he who was with thee beyond the Jordan, to whom thou barest witness, behold, he baptises, and all come to him.

English Revised Version
And they came unto John, and said to him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou hast borne witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.

Webster's Bible Translation
And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou didst bear testimony, behold, the same baptizeth, and all men come to him.

Weymouth New Testament
they came to John and reported to him, "Rabbi, he who was with you on the other side of the Jordan and to whom you bore testimony is now baptizing, and great numbers of people are resorting to him."

World English Bible
They came to John, and said to him, "Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified, behold, the same baptizes, and everyone is coming to him."

Young's Literal Translation
and they came unto John, and said to him, 'Rabbi, he who was with thee beyond the Jordan, to whom thou didst testify, lo, this one is baptizing, and all are coming unto him.'

Johannes 3:26 Afrikaans PWL
en hulle het na Yoganan gekom en vir hom gesê: “Leermeester, Hy wat saam met u oorkant die Yarden was, van Wie u getuig het, let op, Hy doop ook en baie gaan na Hom toe.”

Gjoni 3:26 Albanian
Kështu erdhën te Gjoni dhe i thanë: ''Mësues, ai që ishte me ty përtej Jordanit, për të cilin ti bëre dëshmi, ja, ai pagëzon dhe të gjithë shkojnë tek ai''.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 3:26 Arabic: Smith & Van Dyke
فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلّم هوذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 3:26 Armenian (Western): NT
Ու եկան Յովհաննէսի քով եւ ըսին անոր. «Ռաբբի՛, ա՛ն որ քեզի հետ՝ Յորդանանի միւս կողմն էր, որուն մասին դուն վկայեցիր, ահա՛ ի՛նք կը մկրտէ ու բոլորը կ՚երթան անոր»:

Euangelioa S. Ioannen araura.  3:26 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ethor citecen Ioannesgana, eta erran cieçoten, Magistruá, Iordanaz berce aldean hirequin cena, ceinez hic testificatu baituc, hará, batheyatzen ari duc, eta guciac ethorten dituc harengana.

Dyr Johanns 3:26 Bavarian
Sö gwenddnd si an n Johannsn: "Maister, der, wo enter n Jordn bei dir daa war, und für dönn wost zeugt haast, der taaufft fein ietz aau, und allss laaufft zo iem hin."

Йоан 3:26 Bulgarian
И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們就到約翰那裡,對他說:「拉比,你看,以前與你在約旦河對岸的,就是你所見證的那一位,他也在施洗,而且大家都到他那裡去了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们就到约翰那里,对他说:“拉比,你看,以前与你在约旦河对岸的,就是你所见证的那一位,他也在施洗,而且大家都到他那里去了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就來見約翰,說:「拉比,從前同你在約旦河外、你所見證的那位,現在施洗,眾人都往他那裡去了。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就来见约翰,说:“拉比,从前同你在约旦河外、你所见证的那位,现在施洗,众人都往他那里去了。”

約 翰 福 音 3:26 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 來 見 約 翰 , 說 : 「 拉 比 , 從 前 同 你 在 約 旦 河 外 、 你 所 見 證 的 那 位 , 現 在 施 洗 , 眾 人 都 往 他 那 裡 去 了 。 」

約 翰 福 音 3:26 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 来 见 约 翰 , 说 : 「 拉 比 , 从 前 同 你 在 约 旦 河 外 、 你 所 见 证 的 那 位 , 现 在 施 洗 , 众 人 都 往 他 那 里 去 了 。 」

Evanðelje po Ivanu 3:26 Croatian Bible
Dođoše Ivanu i rekoše mu: Učitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedočio - on eno krsti i svi hrle k njemu.

Jan 3:26 Czech BKR
I přišli k Janovi a řekli jemu: Mistře, ten, kterýž byl s tebou za Jordánem, jemužs ty svědectví vydal, aj, on křtí, a všickni jdou k němu.

Johannes 3:26 Danish
Og de kom til Johannes og sagde til ham: »Rabbi! han, som var hos dig hinsides Jordan, han, hvem du gav Vidnesbyrd, se, han døber, og alle komme til ham.«

Johannes 3:26 Dutch Staten Vertaling
En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰωάνην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἦλθαν / ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάνην / Ἰωάννην καὶ εἶπαν αὐτῷ Ῥαββεί / ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἴπον αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ· Ραββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ· ῥαββεί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί, ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην καὶ εἶπον αὐτῷ Ῥαββί ὃς ἦν μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας ἴδε οὗτος βαπτίζει καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπαν αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββει ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ηλθον προς τον Ιωαννην και ειπον αυτω, Ραββι, ος ην μετα σου περαν του Ιορδανου, ω συ μεμαρτυρηκας, ιδε ουτος βαπτιζει, και παντες ερχονται προς αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπαν αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ēlthon pros ton Iōanēn kai eipan autō Rhabbei, hos ēn meta sou peran tou Iordanou, hō sy memartyrēkas, ide houtos baptizei kai pantes erchontai pros auton.

kai elthon pros ton Ioanen kai eipan auto Rhabbei, hos en meta sou peran tou Iordanou, ho sy memartyrekas, ide houtos baptizei kai pantes erchontai pros auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ēlthan pros ton Iōanēn kai eipan autō Rhabbei, hos ēn meta sou peran tou Iordanou, hō sy memartyrēkas, ide houtos baptizei kai pantes erchontai pros auton.

kai elthan pros ton Ioanen kai eipan auto Rhabbei, hos en meta sou peran tou Iordanou, ho sy memartyrekas, ide houtos baptizei kai pantes erchontai pros auton.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbei os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipon autO rabbei os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipon autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipon autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipon autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Westcott/Hort - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipan autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipan autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:26 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipan autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

kai Elthon pros ton iOannEn kai eipan autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

János 3:26 Hungarian: Karoli
És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kirõl te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki.

La evangelio laŭ Johano 3:26 Esperanto
Kaj ili venis al Johano, kaj diris al li:Rabeno, tiu, kiu estis kun vi transe de Jordan, kaj pri kiu vi atestis, jen tiu sama baptas, kaj cxiuj venas al li.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 3:26 Finnish: Bible (1776)
Ja he tulivat Johanneksen tykö ja sanoivat hänelle: opettaja, se joka sinun kanssas oli toisella puolella Jordania, josta sinä todistit, katso, hän kastaa, ja jokainen menee hänen tykönsä.

Jean 3:26 French: Darby
Et ils vinrent à Jean, et lui dirent: Rabbi, celui qui etait avec toi au delà du Jourdain, à qui tu as toi-meme rendu temoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui.

Jean 3:26 French: Louis Segond (1910)
Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui.

Jean 3:26 French: Martin (1744)
Et ils vinrent à Jean, et lui dirent : Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, [et] à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui.

Johannes 3:26 German: Modernized
Und kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseit des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der taufet, und jedermann kommt zu ihm.

Johannes 3:26 German: Luther (1912)
Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Meister, der bei dir war jenseit des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm.

Johannes 3:26 German: Textbibel (1899)
Und sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordan, für den du gezeugt hast, siehe der tauft und alles läuft zu ihm.

Giovanni 3:26 Italian: Riveduta Bible (1927)
E vennero a Giovanni e gli dissero: Maestro, colui che era con te di là dal Giordano, e al quale tu rendesti testimonianza, eccolo che battezza, e tutti vanno a lui.

Giovanni 3:26 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E vennero a Giovanni e gli dissero: Maestro, ecco, colui che era teco lungo il Giordano, a cui tu rendesti testimonianza, battezza, e tutti vengono a lui.

YOHANES 3:26 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lalu datanglah mereka itu kepada Yahya serta berkata kepadanya, "Ya Rabbi, adapun orang yang bersama-sama dengan Rabbi di seberang Yarden, yang Rabbi saksikan, tengoklah, Ia pun membaptiskan orang, dan sekalian orang datang kepada-Nya."

John 3:26 Kabyle: NT
Ṛuḥen ɣer Yeḥya, nnan-as : A Sidi, win yellan yid-ek mi telliḍ agemmaḍ i wasif n Urdun, win akken i ɣef d-tcehdeḍ, atan yesseɣḍas ula d nețța, lɣaci meṛṛa țṛuḥun ɣuṛ-es.

요한복음 3:26 Korean
저희가 요한에게 와서 가로되 `랍비여, 선생님과 함께 요단 강 저편에 있던 자 곧 선생님이 증거하시던 자가 세례를 주매 사람이 다 그에게로 가더이다'

Ioannes 3:26 Latin: Vulgata Clementina
Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ei : Rabbi, qui erat tecum trans Jordanem, cui tu testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et omnes veniunt ad eum.

Sv. Jānis 3:26 Latvian New Testament
Un tie nāca pie Jāņa un sacīja viņam: Rabbi! Tas, kas ar tevi bija viņpus Jordānas, par ko tu nodevi liecību, lūk, Viņš kristī, un visi iet pie Viņa.

Evangelija pagal Jonà 3:26 Lithuanian
Tad jie atėjo pas Joną ir pranešė: “Rabi, Tas kuris buvo su tavimi anapus Jordano, apie kurį tu paliudijai,­štai Jis krikštija, ir visi eina pas Jį”.

John 3:26 Maori
A ka haere ratou ki a Hoani, ka mea ki a ia, E Rapi, ko te tangata i tawahi na korua o Horano, ko tau i whakaatu mai na, nana, kei te iriiri ia, e haere ana hoki te katoa ki a ia.

Johannes 3:26 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
og de kom til Johannes og sa til ham: Rabbi! han som var hos dig på hin side Jordan, han som du har gitt vidnesbyrd, se, han døper, og alle kommer til ham!

Juan 3:26 Spanish: La Biblia de las Américas
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a El.

Juan 3:26 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Vinieron a Juan y le dijeron: "Rabí, mira, Aquél que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a El."

Juan 3:26 Spanish: Reina Valera Gómez
Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí Él bautiza, y todos vienen a Él.

Juan 3:26 Spanish: Reina Valera 1909
Y vinieron á Juan, y dijéronle: Rabbí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen á él.

Juan 3:26 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y vinieron a Juan, y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él.

João 3:26 Bíblia King James Atualizada Português
E se dirigiram a João e lhe disseram: “Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele.”

João 3:26 Portugese Bible
E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele.   

Ioan 3:26 Romanian: Cornilescu
Au venit deci la Ioan şi i-au zis: ,,Învăţătorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, şi despre care ai mărturisit tu, iată că botează, şi toţi oameni se duc la El.``

От Иоанна 3:26 Russian: Synodal Translation (1876)
И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему.

От Иоанна 3:26 Russian koi8r
И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему.

John 3:26 Shuar New Testament
Jußnkai inintrustai tusar wΘarmiayi. "Uunta, ame nuik Jurtan entsa amain pujakum shuar nui Pujß "N·iti Yusa Murikri" Tφchamkum. Yamaikia imiakratui tura Ashφ shuar Niin nemarainiawai" tiarmiayi.

Johannes 3:26 Swedish (1917)
Och de kommo till Johannes och sade till honom: »Rabbi, se, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du har vittnat om, han döper, och alla komma till honom.»

Yohana 3:26 Swahili NT
Basi, wanafunzi hao wakamwendea Yohane na kumwambia, "Mwalimu, yule mtu aliyekuwa pamoja nawe ng'ambo ya Yordani na ambaye wewe ulimshuhudia, sasa naye anabatiza, na watu wote wanamwendea."

Juan 3:26 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Yaxya 3:26 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝkkan Yaxya ǝnnan-as: «Ǝššex-nana, tǝkittǝwa alǝs wa dǝr tǝddewa fǝl afay ǝn Yordan wen sen, s ǝnta as dana-tǝmmǝgrada? Tahannaya! Ǝmǝrǝdda isalmaɣ aytedan daɣ aman amaran ketnasan takkin-tu!»

ยอห์น 3:26 Thai: from KJV
สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า "รับบี ท่านที่อยู่กับอาจารย์ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น ดูเถิด ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและคนทั้งปวงก็พากันไปหาท่าน"

Yuhanna 3:26 Turkish
Öğrencileri Yahyaya gelerek, ‹‹Rabbî›› dediler, ‹‹Şeria Irmağının karşı yakasında birlikte olduğun ve kendisi için tanıklık ettiğin adam var ya, işte O vaftiz ediyor, herkes de Ona gidiyor.››

Йоан 3:26 Ukrainian: NT
І прийшли вони до Йоана, й казали йому: Рави, той що був з тобою за Йорданом, котрому сьвідкував єси, ось сей хрестить і всї йдуть до Него.

John 3:26 Uma New Testament
Hilou-ramo hi Yohanes ra'uli' -ki: "Guru, nukiwoi-pidi wengi tauna to dohe-ta hi dipo ue Yordan, to nutudo' -kakaie? Oe-imi ria, meniu' wo'o-i-hawo, pai' kawoo-woria' tauna lou hi Hi'a!"

Giaêng 3:26 Vietnamese (1934)
Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa thầy, kìa, người ở cùng thầy bên kia sông Giô-đanh, mà thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp tem, và ai nấy đều đến cùng người.

John 3:25
Top of Page
Top of Page