2 Timothy 2
Study Bible
Grace and Perseverance

Σὺ  οὖν,  τέκνον  μου,  ἐνδυναμοῦ  ἐν  τῇ  χάριτι  τῇ  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ,  καὶ    ἤκουσας  παρ’  ἐμοῦ  διὰ  πολλῶν  μαρτύρων,  ταῦτα  παράθου  πιστοῖς  ἀνθρώποις,  οἵτινες  ἱκανοὶ  ἔσονται  καὶ  ἑτέρους  διδάξαι.  συνκακοπάθησον  ὡς  καλὸς  στρατιώτης  Χριστοῦ  Ἰησοῦ.  οὐδεὶς  στρατευόμενος  ἐμπλέκεται  ταῖς  τοῦ  βίου  πραγματείαις,  ἵνα  τῷ  στρατολογήσαντι  ἀρέσῃ.  ἐὰν  δὲ  καὶ  ἀθλῇ  τις,  οὐ  στεφανοῦται  ἐὰν  μὴ  νομίμως  ἀθλήσῃ.  τὸν  κοπιῶντα  γεωργὸν  δεῖ  πρῶτον  τῶν  καρπῶν  μεταλαμβάνειν.  νόει    λέγω·  δώσει  γάρ  σοι    Κύριος  σύνεσιν  ἐν  πᾶσιν. 

Μνημόνευε  Ἰησοῦν  Χριστὸν  ἐγηγερμένον  ἐκ  νεκρῶν,  ἐκ  σπέρματος  Δαυίδ*,  κατὰ  τὸ  εὐαγγέλιόν  μου·  ἐν    κακοπαθῶ  μέχρι  δεσμῶν  ὡς  κακοῦργος,  ἀλλὰ    λόγος  τοῦ  Θεοῦ  οὐ  δέδεται.  10 διὰ  τοῦτο  πάντα  ὑπομένω  διὰ  τοὺς  ἐκλεκτούς,  ἵνα  καὶ  αὐτοὶ  σωτηρίας  τύχωσιν  τῆς  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ  μετὰ  δόξης  αἰωνίου. 

11 Πιστὸς    λόγος·  εἰ  γὰρ  συναπεθάνομεν,  καὶ  συζήσομεν· 

12 εἰ  ὑπομένομεν,  καὶ  συμβασιλεύσομεν*·  εἰ  ἀρνησόμεθα,  κἀκεῖνος  ἀρνήσεται  ἡμᾶς· 

13 εἰ  ἀπιστοῦμεν,  ἐκεῖνος  πιστὸς  μένει,  ἀρνήσασθαι  γὰρ  ἑαυτὸν  οὐ  δύναται. 

The Lord's Approved Workman

14 Ταῦτα  ὑπομίμνῃσκε,  διαμαρτυρόμενος  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ  μὴ  λογομαχεῖν,  ἐπ’  οὐδὲν  χρήσιμον,  ἐπὶ  καταστροφῇ  τῶν  ἀκουόντων.  15 σπούδασον  σεαυτὸν  δόκιμον  παραστῆσαι  τῷ  Θεῷ,  ἐργάτην  ἀνεπαίσχυντον,  ὀρθοτομοῦντα  τὸν  λόγον  τῆς  ἀληθείας.  16 τὰς  δὲ  βεβήλους  κενοφωνίας  περιΐστασο·  ἐπὶ  πλεῖον  γὰρ  προκόψουσιν  ἀσεβείας,  17 καὶ    λόγος  αὐτῶν  ὡς  γάγγραινα  νομὴν  ἕξει·  ὧν  ἐστιν  Ὑμέναιος  καὶ  Φιλητός,  18 οἵτινες  περὶ  τὴν  ἀλήθειαν  ἠστόχησαν,  λέγοντες  [τὴν]  ἀνάστασιν  ἤδη  γεγονέναι,  καὶ  ἀνατρέπουσιν  τήν  τινων  πίστιν.  19   μέντοι  στερεὸς  θεμέλιος  τοῦ  Θεοῦ  ἕστηκεν,  ἔχων  τὴν  σφραγῖδα  ταύτην  Ἔγνω  Κύριος  τοὺς  ὄντας  αὐτοῦ,  καί  Ἀποστήτω  ἀπὸ  ἀδικίας  πᾶς    ὀνομάζων  τὸ  ὄνομα  Κυρίου. 

20 ἐν  μεγάλῃ  δὲ  οἰκίᾳ  οὐκ  ἔστιν  μόνον  σκεύη  χρυσᾶ  καὶ  ἀργυρᾶ,  ἀλλὰ  καὶ  ξύλινα  καὶ  ὀστράκινα,  καὶ    μὲν  εἰς  τιμὴν    δὲ  εἰς  ἀτιμίαν·  21 ἐὰν  οὖν  τις  ἐκκαθάρῃ  ἑαυτὸν  ἀπὸ  τούτων,  ἔσται  σκεῦος  εἰς  τιμήν,  ἡγιασμένον,  εὔχρηστον  τῷ  δεσπότῃ,  εἰς  πᾶν  ἔργον  ἀγαθὸν  ἡτοιμασμένον.  22 τὰς  δὲ  νεωτερικὰς  ἐπιθυμίας  φεῦγε,  δίωκε  δὲ  δικαιοσύνην,  πίστιν,  ἀγάπην,  εἰρήνην  μετὰ  τῶν  ἐπικαλουμένων  τὸν  Κύριον  ἐκ  καθαρᾶς  καρδίας.  23 τὰς  δὲ  μωρὰς  καὶ  ἀπαιδεύτους  ζητήσεις  παραιτοῦ,  εἰδὼς  ὅτι  γεννῶσιν  μάχας·  24 δοῦλον  δὲ  Κυρίου  οὐ  δεῖ  μάχεσθαι  ἀλλὰ  ἤπιον  εἶναι  πρὸς  πάντας,  διδακτικόν,  ἀνεξίκακον,  25 ἐν  πραΰτητι  παιδεύοντα  τοὺς  ἀντιδιατιθεμένους,  μή‿  ποτε  δώῃ  αὐτοῖς    Θεὸς  μετάνοιαν  εἰς  ἐπίγνωσιν  ἀληθείας,  26 καὶ  ἀνανήψωσιν  ἐκ  τῆς  τοῦ  διαβόλου  παγίδος,  ἐζωγρημένοι  ὑπ’  αὐτοῦ  εἰς  τὸ  ἐκείνου  θέλημα. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page