Romans 15
Study Bible
Accept One Another

Ὀφείλομεν  δὲ  ἡμεῖς  οἱ  δυνατοὶ  τὰ  ἀσθενήματα  τῶν  ἀδυνάτων  βαστάζειν,  καὶ  μὴ  ἑαυτοῖς  ἀρέσκειν.  ἕκαστος  ἡμῶν  τῷ  πλησίον  ἀρεσκέτω  εἰς  τὸ  ἀγαθὸν  πρὸς  οἰκοδομήν·  καὶ  γὰρ    Χριστὸς  οὐχ  ἑαυτῷ  ἤρεσεν·  ἀλλὰ  καθὼς  γέγραπται  Οἱ  ὀνειδισμοὶ  τῶν  ὀνειδιζόντων  σε  ἐπέπεσαν  ἐπ’  ἐμέ.  ὅσα  γὰρ  προεγράφη,  (πάντα)  εἰς  τὴν  ἡμετέραν  διδασκαλίαν  ἐγράφη,  ἵνα  διὰ  τῆς  ὑπομονῆς  καὶ  διὰ  τῆς  παρακλήσεως  τῶν  γραφῶν  τὴν  ἐλπίδα  ἔχωμεν.    δὲ  Θεὸς  τῆς  ὑπομονῆς  καὶ  τῆς  παρακλήσεως  δῴη  ὑμῖν  τὸ  αὐτὸ  φρονεῖν  ἐν  ἀλλήλοις  κατὰ  Χριστὸν  Ἰησοῦν,  ἵνα  ὁμοθυμαδὸν  ἐν  ἑνὶ  στόματι  δοξάζητε  τὸν  Θεὸν  καὶ  Πατέρα  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ. 

Διὸ  προσλαμβάνεσθε  ἀλλήλους,  καθὼς  καὶ    Χριστὸς  προσελάβετο  ὑμᾶς*,  εἰς  δόξαν  τοῦ  Θεοῦ. 

Christ the Servant of Jews and Gentiles

λέγω  γὰρ  Χριστὸν  διάκονον  γεγενῆσθαι  περιτομῆς  ὑπὲρ  ἀληθείας  Θεοῦ,  εἰς  τὸ  βεβαιῶσαι  τὰς  ἐπαγγελίας  τῶν  πατέρων, 

τὰ  δὲ  ἔθνη  ὑπὲρ  ἐλέους  δοξάσαι  τὸν  Θεόν,  καθὼς  γέγραπται  Διὰ  τοῦτο  ἐξομολογήσομαί  σοι  ἐν  ἔθνεσιν  καὶ  τῷ  ὀνόματί  σου  ψαλῶ. 

10 καὶ  πάλιν  λέγει  Εὐφράνθητε,  ἔθνη,  μετὰ  τοῦ  λαοῦ  αὐτοῦ. 

11 καὶ  πάλιν  Αἰνεῖτε,  πάντα  τὰ  ἔθνη,  τὸν  Κύριον,  καὶ  ἐπαινεσάτωσαν  αὐτὸν  πάντες  οἱ  λαοί. 

12 καὶ  πάλιν  Ἠσαΐας*  λέγει  Ἔσται    ῥίζα  τοῦ  Ἰεσσαί,  καὶ    ἀνιστάμενος  ἄρχειν  ἐθνῶν·  ἐπ’  αὐτῷ  ἔθνη  ἐλπιοῦσιν. 

13   δὲ  Θεὸς  τῆς  ἐλπίδος  πληρώσαι  ὑμᾶς  πάσης  χαρᾶς  καὶ  εἰρήνης  ἐν  τῷ  πιστεύειν,  εἰς  τὸ  περισσεύειν  ὑμᾶς  ἐν  τῇ  ἐλπίδι  ἐν  δυνάμει  Πνεύματος  Ἁγίου. 

Paul the Minister to the Gentiles

14 Πέπεισμαι  δέ,  ἀδελφοί  μου,  καὶ  αὐτὸς  ἐγὼ  περὶ  ὑμῶν,  ὅτι  καὶ  αὐτοὶ  μεστοί  ἐστε  ἀγαθωσύνης,  πεπληρωμένοι  πάσης  τῆς  γνώσεως,  δυνάμενοι  καὶ  ἀλλήλους  νουθετεῖν.  15 τολμηρότερον*  δὲ  ἔγραψα  ὑμῖν  ἀπὸ  μέρους,  ὡς  ἐπαναμιμνήσκων  ὑμᾶς,  διὰ  τὴν  χάριν  τὴν  δοθεῖσάν  μοι  ὑπὸ*  τοῦ  Θεοῦ  16 εἰς  τὸ  εἶναί  με  λειτουργὸν  Χριστοῦ  Ἰησοῦ  εἰς  τὰ  ἔθνη,  ἱερουργοῦντα  τὸ  εὐαγγέλιον  τοῦ  Θεοῦ,  ἵνα  γένηται    προσφορὰ  τῶν  ἐθνῶν  εὐπρόσδεκτος,  ἡγιασμένη  ἐν  Πνεύματι  Ἁγίῳ.  17 ἔχω  οὖν  τὴν  καύχησιν  ἐν  Χριστῷ  Ἰησοῦ  τὰ  πρὸς  τὸν  Θεόν·  18 οὐ  γὰρ  τολμήσω  τι  λαλεῖν  ὧν  οὐ  κατειργάσατο  Χριστὸς  δι’  ἐμοῦ  εἰς  ὑπακοὴν  ἐθνῶν,  λόγῳ  καὶ  ἔργῳ,  19 ἐν  δυνάμει  σημείων  καὶ  τεράτων,  ἐν  δυνάμει  Πνεύματος  [θεοῦ]·  ὥστε  με  ἀπὸ  Ἰερουσαλὴμ  καὶ  κύκλῳ  μέχρι  τοῦ  Ἰλλυρικοῦ  πεπληρωκέναι  τὸ  εὐαγγέλιον  τοῦ  Χριστοῦ.  20 οὕτως  δὲ  φιλοτιμούμενον  εὐαγγελίζεσθαι  οὐχ  ὅπου  ὠνομάσθη  Χριστός,  ἵνα  μὴ  ἐπ’  ἀλλότριον  θεμέλιον  οἰκοδομῶ, 

21 ἀλλὰ  καθὼς  γέγραπται  Ὄψονται ⇔  «οἷς  οὐκ  ἀνηγγέλη  περὶ  αὐτοῦ»,  καὶ  οἳ  οὐκ  ἀκηκόασιν  συνήσουσιν. 

22 Διὸ  καὶ  ἐνεκοπτόμην  τὰ  πολλὰ  τοῦ  ἐλθεῖν  πρὸς  ὑμᾶς· 

Paul's Plan to Visit Spain and Rome

23 νυνὶ  δὲ  μηκέτι  τόπον  ἔχων  ἐν  τοῖς  κλίμασι  τούτοις,  ἐπιποθίαν  δὲ  ἔχων  τοῦ  ἐλθεῖν  πρὸς  ὑμᾶς  ἀπὸ  ἱκανῶν  ἐτῶν,  24 ὡς  ἂν  πορεύωμαι  εἰς  τὴν  Σπανίαν·  ἐλπίζω  γὰρ  διαπορευόμενος  θεάσασθαι  ὑμᾶς  καὶ  ὑφ’  ὑμῶν  προπεμφθῆναι  ἐκεῖ,  ἐὰν  ὑμῶν  πρῶτον  ἀπὸ  μέρους  ἐμπλησθῶ.—  25 νυνὶ  δὲ  πορεύομαι  εἰς  Ἰερουσαλὴμ*  διακονῶν  τοῖς  ἁγίοις.  26 εὐδόκησαν*  γὰρ  Μακεδονία  καὶ  Ἀχαΐα  κοινωνίαν  τινὰ  ποιήσασθαι  εἰς  τοὺς  πτωχοὺς  τῶν  ἁγίων  τῶν  ἐν  Ἰερουσαλήμ*.  27 εὐδόκησαν*  γάρ,  καὶ  ὀφειλέται  εἰσὶν  αὐτῶν·  εἰ  γὰρ  τοῖς  πνευματικοῖς  αὐτῶν  ἐκοινώνησαν  τὰ  ἔθνη,  ὀφείλουσιν  καὶ  ἐν  τοῖς  σαρκικοῖς  λειτουργῆσαι  αὐτοῖς.  28 τοῦτο  οὖν  ἐπιτελέσας,  καὶ  σφραγισάμενος  αὐτοῖς  τὸν  καρπὸν  τοῦτον,  ἀπελεύσομαι  δι’  ὑμῶν  εἰς  Σπανίαν·  29 οἶδα  δὲ  ὅτι  ἐρχόμενος  πρὸς  ὑμᾶς  ἐν  πληρώματι  εὐλογίας  Χριστοῦ  ἐλεύσομαι. 

30 Παρακαλῶ  δὲ  ὑμᾶς,  ἀδελφοί,  διὰ  τοῦ  Κυρίου  ἡμῶν  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  καὶ  διὰ  τῆς  ἀγάπης  τοῦ  Πνεύματος  συναγωνίσασθαί  μοι  ἐν  ταῖς  προσευχαῖς  ὑπὲρ  ἐμοῦ  πρὸς  τὸν  Θεόν,  31 ἵνα  ῥυσθῶ  ἀπὸ  τῶν  ἀπειθούντων  ἐν  τῇ  Ἰουδαίᾳ  καὶ    διακονία  μου    εἰς  Ἰερουσαλὴμ*  εὐπρόσδεκτος  τοῖς  ἁγίοις  γένηται,  32 ἵνα  ἐν  χαρᾷ  ἐλθὼν  πρὸς  ὑμᾶς  διὰ  θελήματος  Θεοῦ  συναναπαύσωμαι  ὑμῖν.  33   δὲ  Θεὸς  τῆς  εἰρήνης  μετὰ  πάντων  ὑμῶν·  ἀμήν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Romans 14
Top of Page
Top of Page