Mark 4
Study Bible
The Parable of the Sower

Καὶ  πάλιν  ἤρξατο  διδάσκειν  παρὰ  τὴν  θάλασσαν.  καὶ  συνάγεται  πρὸς  αὐτὸν  ὄχλος  πλεῖστος,  ὥστε  αὐτὸν  εἰς  πλοῖον  ἐμβάντα  καθῆσθαι  ἐν  τῇ  θαλάσσῃ,  καὶ  πᾶς    ὄχλος  πρὸς  τὴν  θάλασσαν  ἐπὶ  τῆς  γῆς  ἦσαν.  καὶ  ἐδίδασκεν  αὐτοὺς  ἐν  παραβολαῖς  πολλά,  καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  ἐν  τῇ  διδαχῇ  αὐτοῦ  Ἀκούετε.  ἰδοὺ  ἐξῆλθεν    σπείρων  σπεῖραι.  καὶ  ἐγένετο  ἐν  τῷ  σπείρειν    μὲν  ἔπεσεν  παρὰ  τὴν  ὁδόν,  καὶ  ἦλθεν  τὰ  πετεινὰ  καὶ  κατέφαγεν  αὐτό.  καὶ  ἄλλο  ἔπεσεν  ἐπὶ  τὸ  πετρῶδες  (καὶ)  ὅπου  οὐκ  εἶχεν  γῆν  πολλήν,  καὶ  εὐθὺς  ἐξανέτειλεν  διὰ  τὸ  μὴ  ἔχειν  βάθος  γῆς·  καὶ  ὅτε  ἀνέτειλεν    ἥλιος  ἐκαυματίσθη,  καὶ  διὰ  τὸ  μὴ  ἔχειν  ῥίζαν  ἐξηράνθη.  καὶ  ἄλλο  ἔπεσεν  εἰς  τὰς  ἀκάνθας,  καὶ  ἀνέβησαν  αἱ  ἄκανθαι  καὶ  συνέπνιξαν  αὐτό,  καὶ  καρπὸν  οὐκ  ἔδωκεν.  καὶ  ἄλλα  ἔπεσεν  εἰς  τὴν  γῆν  τὴν  καλήν,  καὶ  ἐδίδου  καρπὸν  ἀναβαίνοντα  καὶ  αὐξανόμενα,  καὶ  ἔφερεν  ἓν**  τριάκοντα  καὶ  ἓν  ἑξήκοντα  καὶ  ἓν  ἑκατόν.  καὶ  ἔλεγεν  Ὃς  ἔχει  ὦτα  ἀκούειν  ἀκουέτω. 

The Purpose of Jesus' Parables

10 Καὶ  ὅτε  ἐγένετο  κατὰ  μόνας,  ἠρώτων  αὐτὸν  οἱ  περὶ  αὐτὸν  σὺν  τοῖς  δώδεκα  τὰς  παραβολάς.  11 καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Ὑμῖν  τὸ  μυστήριον  δέδοται  τῆς  βασιλείας  τοῦ  Θεοῦ·  ἐκείνοις  δὲ  τοῖς  ἔξω  ἐν  παραβολαῖς  τὰ  πάντα  γίνεται,  12 ἵνα  βλέποντες  βλέπωσιν  καὶ  μὴ  ἴδωσιν,  καὶ  ἀκούοντες  ἀκούωσιν  καὶ  μὴ  συνιῶσιν,  μή‿  ποτε  ἐπιστρέψωσιν  καὶ  ἀφεθῇ  αὐτοῖς. 

The Parable of the Sower Explained

13 καὶ  λέγει  αὐτοῖς  Οὐκ  οἴδατε  τὴν  παραβολὴν  ταύτην,  καὶ  πῶς  πάσας  τὰς  παραβολὰς  γνώσεσθε;  14   σπείρων  τὸν  λόγον  σπείρει.  15 οὗτοι  δέ  εἰσιν  οἱ  παρὰ  τὴν  ὁδὸν  ὅπου  σπείρεται    λόγος,  καὶ  ὅταν  ἀκούσωσιν  εὐθὺς  ἔρχεται    Σατανᾶς  καὶ  αἴρει  τὸν  λόγον  τὸν  ἐσπαρμένον  εἰς  αὐτούς.  16 καὶ  οὗτοί  εἰσιν  ὁμοίως  οἱ  ἐπὶ  τὰ  πετρώδη  σπειρόμενοι,  οἳ  ὅταν  ἀκούσωσιν  τὸν  λόγον  εὐθὺς  μετὰ  χαρᾶς  λαμβάνουσιν  αὐτόν,  17 καὶ  οὐκ  ἔχουσιν  ῥίζαν  ἐν  ἑαυτοῖς  ἀλλὰ  πρόσκαιροί  εἰσιν,  εἶτα  γενομένης  θλίψεως    διωγμοῦ  διὰ  τὸν  λόγον  εὐθὺς  σκανδαλίζονται.  18 καὶ  ἄλλοι  εἰσὶν  οἱ  εἰς  τὰς  ἀκάνθας  σπειρόμενοι·  οὗτοί  εἰσιν  οἱ  τὸν  λόγον  ἀκούσαντες,  19 καὶ  αἱ  μέριμναι  τοῦ  αἰῶνος  καὶ    ἀπάτη  τοῦ  πλούτου  καὶ  αἱ  περὶ  τὰ  λοιπὰ  ἐπιθυμίαι  εἰσπορευόμεναι  συμπνίγουσιν*  τὸν  λόγον,  καὶ  ἄκαρπος  γίνεται.  20 καὶ  ἐκεῖνοί  εἰσιν  οἱ  ἐπὶ  τὴν  γῆν  τὴν  καλὴν  σπαρέντες,  οἵτινες  ἀκούουσιν  τὸν  λόγον  καὶ  παραδέχονται  καὶ  καρποφοροῦσιν  ἓν  τριάκοντα  καὶ  ἓν  ἑξήκοντα  καὶ  ἓν  ἑκατόν. 

The Lesson of the Lamp

21 Καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  〈ὅτι〉  Μήτι  ἔρχεται    λύχνος  ἵνα  ὑπὸ  τὸν  μόδιον  τεθῇ    ὑπὸ  τὴν  κλίνην;  οὐχ  ἵνα  ἐπὶ  τὴν  λυχνίαν  τεθῇ;  22 οὐ  γάρ  ἐστιν  〈τι〉  κρυπτὸν,  ἐὰν  μὴ  ἵνα  φανερωθῇ·  οὐδὲ  ἐγένετο  ἀπόκρυφον,  ἀλλ’  ἵνα  ἔλθῃ  εἰς  φανερόν.  23 εἴ  τις  ἔχει  ὦτα  ἀκούειν,  ἀκουέτω.  24 Καὶ  ἔλεγεν  αὐτοῖς  Βλέπετε  τί  ἀκούετε.  ἐν    μέτρῳ  μετρεῖτε  μετρηθήσεται  ὑμῖν,  καὶ  προστεθήσεται  ὑμῖν.  25 ὃς  γὰρ  ἔχει,  δοθήσεται  αὐτῷ·  καὶ  ὃς  οὐκ  ἔχει,  καὶ    ἔχει  ἀρθήσεται  ἀπ’  αὐτοῦ. 

The Seed Growing Secretly

26 Καὶ  ἔλεγεν  Οὕτως  ἐστὶν    βασιλεία  τοῦ  Θεοῦ,  ὡς  ἄνθρωπος  βάλῃ  τὸν  σπόρον  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  27 καὶ  καθεύδῃ  καὶ  ἐγείρηται  νύκτα  καὶ  ἡμέραν,  καὶ    σπόρος  βλαστᾷ  καὶ  μηκύνηται  ὡς  οὐκ  οἶδεν  αὐτός.  28 αὐτομάτη    γῆ  καρποφορεῖ,  πρῶτον  χόρτον,  εἶτα*  στάχυν,  εἶτα*  πλήρης  σῖτον*  ἐν  τῷ  στάχυϊ.  29 ὅταν  δὲ  παραδοῖ    καρπός,  εὐθὺς  ἀποστέλλει  τὸ  δρέπανον,  ὅτι  παρέστηκεν    θερισμός. 

The Parable of the Mustard Seed

30 Καὶ  ἔλεγεν  Πῶς  ὁμοιώσωμεν  τὴν  βασιλείαν  τοῦ  Θεοῦ,    ἐν  τίνι  αὐτὴν  παραβολῇ  θῶμεν;  31 ὡς  κόκκῳ  σινάπεως,  ὃς  ὅταν  σπαρῇ  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  μικρότερον  ὂν  πάντων  τῶν  σπερμάτων  τῶν  ἐπὶ  τῆς  γῆς,  32 καὶ  ὅταν  σπαρῇ,  ἀναβαίνει  καὶ  γίνεται  μεῖζον  πάντων  τῶν  λαχάνων,  καὶ  ποιεῖ  κλάδους  μεγάλους,  ὥστε  δύνασθαι  ὑπὸ  τὴν  σκιὰν  αὐτοῦ  τὰ  πετεινὰ  τοῦ  οὐρανοῦ  κατασκηνοῦν*. 

33 Καὶ  τοιαύταις  παραβολαῖς  πολλαῖς  ἐλάλει  αὐτοῖς  τὸν  λόγον,  καθὼς  ἠδύναντο  ἀκούειν·  34 χωρὶς  δὲ  παραβολῆς  οὐκ  ἐλάλει  αὐτοῖς,  κατ’  ἰδίαν  δὲ  τοῖς  ἰδίοις  μαθηταῖς  ἐπέλυεν  πάντα. 

Jesus Stills the Storm

35 Καὶ  λέγει  αὐτοῖς  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ἡμέρᾳ  ὀψίας  γενομένης  Διέλθωμεν  εἰς  τὸ  πέραν.  36 καὶ  ἀφέντες  τὸν  ὄχλον  παραλαμβάνουσιν  αὐτὸν  ὡς  ἦν  ἐν  τῷ  πλοίῳ,  καὶ  ἄλλα  πλοῖα  ἦν  μετ’  αὐτοῦ.  37 καὶ  γίνεται  λαῖλαψ  μεγάλη  ἀνέμου,  καὶ  τὰ  κύματα  ἐπέβαλλεν  εἰς  τὸ  πλοῖον,  ὥστε  ἤδη  γεμίζεσθαι  τὸ  πλοῖον.  38 καὶ  αὐτὸς  ἦν  ἐν  τῇ  πρύμνῃ  ἐπὶ  τὸ  προσκεφάλαιον  καθεύδων·  καὶ  ἐγείρουσιν  αὐτὸν  καὶ  λέγουσιν  αὐτῷ  Διδάσκαλε,  οὐ  μέλει  σοι  ὅτι  ἀπολλύμεθα;  39 καὶ  διεγερθεὶς  ἐπετίμησεν  τῷ  ἀνέμῳ  καὶ  εἶπεν  τῇ  θαλάσσῃ  Σιώπα,  πεφίμωσο.  καὶ  ἐκόπασεν    ἄνεμος,  καὶ  ἐγένετο  γαλήνη  μεγάλη.  40 καὶ  εἶπεν  αὐτοῖς  Τί  δειλοί  ἐστε  οὔπω**;  ἔχετε  πίστιν;  41 καὶ  ἐφοβήθησαν  φόβον  μέγαν,  καὶ  ἔλεγον  πρὸς  ἀλλήλους  Τίς  ἄρα  οὗτός  ἐστιν,  ὅτι  καὶ    ἄνεμος  καὶ    θάλασσα  ὑπακούει  αὐτῷ; 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Mark 3
Top of Page
Top of Page