B'resheet 24
Genesis 24 Aleppo Codex
1א ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל 2ב ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו  שים נא ידך תחת ירכי 3ג ואשביעך--ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ  אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו 4ד כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק 5ה ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם 6ו ויאמר אליו אברהם  השמר לך פן תשיב את בני שמה 7ז יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת--הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם 8ח ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך--ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה 9ט וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה

10י ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים--אל עיר נחור 11יא ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת 12יב ויאמר--יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם 13יג הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים 14יד והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה--אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני

15טו ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה 16טז והנער טבת מראה מאד--בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל 17יז וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך 18יח ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה--ותשקהו 19יט ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת 20כ ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו 21כא והאיש משתאה לה מחריש--לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא

22כב ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו--ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם 23כג ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין 24כד ותאמר אליו בת בתואל אנכי--בן מלכה אשר ילדה לנחור 25כה ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו--גם מקום ללון 26כו ויקד האיש וישתחו ליהוה 27כז ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני

28כח ותרץ הנער ותגד לבית אמה--כדברים האלה 29כט ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין 30ל ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין 31לא ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים 32לב ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו 33לג ויישם (ויושם) לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר 34לד ויאמר  עבד אברהם אנכי 35לה ויהוה ברך את אדני מאד--ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים 36לו ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו 37לז וישבעני אדני לאמר  לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו 38לח אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני 39לט ואמר אל אדני  אלי לא תלך האשה אחרי 40מ ויאמר אלי  יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי 41מא אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי

42מב ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה 43מג הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך 44מד ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב--הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני

45מה אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא 46מו ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה 47מז ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה 48מח ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו 49מט ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני--הגידו לי ואם לא--הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל

50נ ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב 51נא הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה

52נב ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה 53נג ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת--נתן לאחיה ולאמה 54נד ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו--וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני 55נה ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך 56נו ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני 57נז ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה 58נח ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך 59נט וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו

60ס ויברכו את רבקה ויאמרו לה--אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו

61סא ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך

62סב ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב 63סג ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים 64סד ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל 65סה ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס 66סו ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה 67סז ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 23
Top of Page
Top of Page