B'resheet 25
Genesis 25 Aleppo Codex
1א ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה 2ב ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין--ואת ישבק ואת שוח 3ג ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים 4ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה 5ה ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק 6ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם

7ז ואלה ימי שני חיי אברהם--אשר חי  מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים 8ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו 9ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה  אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא 10י השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת--שמה קבר אברהם ושרה אשתו 11יא ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי  {פ}

12יב ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם  אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה--לאברהם 13יג ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם  בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם 14יד ומשמע ודומה ומשא 15טו חדד ותימא יטור נפיש וקדמה 16טז אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם--שנים עשר נשיאם לאמתם 17יז ואלה שני חיי ישמעאל--מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו 18יח וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל  {פ}

19יט ואלה תולדת יצחק בן אברהם  אברהם הוליד את יצחק 20כ ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם--אחות לבן הארמי לו לאשה 21כא ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו 22כב ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה

23כג ויאמר יהוה לה שני גיים (גוים) בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר

24כד וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה 25כה ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו 26כו ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם

27כז ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים 28כח ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב

29כט ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף 30ל ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה--כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום 31לא ויאמר יעקב  מכרה כיום את בכרתך לי 32לב ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה 33לג ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב 34לד ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 24
Top of Page
Top of Page