Devarim 28
Deuteronomy 28 WLC
1והיה אם־שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את־כל־מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל־גויי הארץ׃ 2ובאו עליך כל־הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול יהוה אלהיך׃

3ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה׃

4ברוך פרי־בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃

5ברוך טנאך ומשארתך׃

6ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃

7יתן יהוה את־איביך הקמים עליך נגפים לפניך בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך׃ 8יצו יהוה אתך את־הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך׃ 9יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע־לך כי תשמר את־מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו׃ 10וראו כל־עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך׃ 11והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך׃ 12יפתח יהוה ׀ לך את־אוצרו הטוב את־השמים לתת מטר־ארצך בעתו ולברך את כל־מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה׃ 13ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי־תשמע אל־מצות ׀ יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות׃ 14ולא תסור מכל־הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאול ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם׃ ס

15והיה אם־לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את־כל־מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל־הקללות האלה והשיגוך׃

16ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה׃

17ארור טנאך ומשארתך׃

18ארור פרי־בטנך ופרי אדמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך׃

19ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך׃

20ישלח יהוה ׀ בך את־המארה את־המהומה ואת־המגערת בכל־משלח ידך אשר תעשה עד השמדך ועד־אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני׃ 21ידבק יהוה בך את־הדבר עד כלתו אתך מעל האדמה אשר־אתה בא־שמה לרשתה׃ 22יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך׃ 23והיו שמיך אשר על־ראשך נחשת והארץ אשר־תחתיך ברזל׃ 24יתן יהוה את־מטר ארצך אבק ועפר מן־השמים ירד עליך עד השמדך׃

25יתנך יהוה ׀ נגף לפני איביך בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ׃ 26והיתה נבלתך למאכל לכל־עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד׃

27יככה יהוה בשחין מצרים [ובעפלים כ] (ובטחרים ק) ובגרב ובחרס אשר לא־תוכל להרפא׃ 28יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב׃ 29והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את־דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל־הימים ואין מושיע׃ 30אשה תארש ואיש אחר [ישגלנה כ] (ישכבנה ק) בית תבנה ולא־תשב בו כרם תטע ולא תחללנו׃ 31שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע׃ 32בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל־היום ואין לאל ידך׃ 33פרי אדמתך וכל־יגיעך יאכל עם אשר לא־ידעת והיית רק עשוק ורצוץ כל־הימים׃ 34והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה׃ 35יככה יהוה בשחין רע על־הברכים ועל־השקים אשר לא־תוכל להרפא מכף רגלך ועד קדקדך׃ 36יולך יהוה אתך ואת־מלכך אשר תקים עליך אל־גוי אשר לא־ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן׃ 37והיית לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר־ינהגך יהוה שמה׃

38זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה׃ 39כרמים תטע ועבדת ויין לא־תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת׃ 40זיתים יהיו לך בכל־גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך׃ 41בנים ובנות תוליד ולא־יהיו לך כי ילכו בשבי׃ 42כל־עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל׃ 43הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה׃ 44הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב׃

45ובאו עליך כל־הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך כי־לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך׃ 46והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד־עולם׃

47תחת אשר לא־עבדת את־יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל׃ 48ועבדת את־איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על־צוארך עד השמידו אתך׃

49ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא־תשמע לשנו׃ 50גוי עז פנים אשר לא־ישא פנים לזקן ונער לא יחן׃ 51ואכל פרי בהמתך ופרי־אדמתך עד השמדך אשר לא־ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך עד האבידו אתך׃ 52והצר לך בכל־שעריך עד רדת חמתיך הגבהות והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל־ארצך והצר לך בכל־שעריך בכל־ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך׃ 53ואכלת פרי־בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן־לך יהוה אלהיך במצור ובמצוק אשר־יציק לך איבך׃ 54האיש הרך בך והענג מאד תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר׃ 55מתת ׀ לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר־לו כל במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל־שעריך׃ 56הרכה בך והענגה אשר לא־נסתה כף־רגלה הצג על־הארץ מהתענג ומרך תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה׃ 57ובשליתה היוצת ׀ מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי־תאכלם בחסר־כל בסתר במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך׃

58אם־לא תשמר לעשות את־כל־דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את־השם הנכבד והנורא הזה את יהוה אלהיך׃ 59והפלא יהוה את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלות ונאמנות וחלים רעים ונאמנים׃ 60והשיב בך את כל־מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך׃ 61גם כל־חלי וכל־מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת יעלם יהוה עליך עד השמדך׃ 62ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב כי־לא שמעת בקול יהוה אלהיך׃ 63והיה כאשר־שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר־אתה בא־שמה לרשתה׃ 64והפיצך יהוה בכל־העמים מקצה הארץ ועד־קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא־ידעת אתה ואבתיך עץ ואבן׃ 65ובגוים ההם לא תרגיע ולא־יהיה מנוח לכף־רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש׃ 66והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך׃ 67בבקר תאמר מי־יתן ערב ובערב תאמר מי־יתן בקר מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה׃ 68והשיבך יהוה ׀ מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא־תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 27
Top of Page
Top of Page