Devarim 27
Deuteronomy 27 WLC
1ויצו משה וזקני ישראל את־העם לאמר שמר את־כל־המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום׃ 2והיה ביום אשר תעברו את־הירדן אל־הארץ אשר־יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד׃ 3וכתבת עליהן את־כל־דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל־הארץ א‍שר־יהוה אלהיך ׀ נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי־אבתיך לך׃ 4והיה בעברכם את־הירדן תקימו את־האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד׃ 5ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא־תניף עליהם ברזל׃ 6אבנים שלמות תבנה את־מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך׃ 7וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך׃ 8וכתבת על־האבנים את־כל־דברי התורה הזאת באר היטב׃ ס

9וידבר משה והכהנים הלוים אל כל־ישראל לאמר הסכת ׀ ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך׃ 10ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את־מצותו ואת־חקיו אשר אנכי מצוך היום׃ ס

11ויצו משה את־העם ביום ההוא לאמר׃ 12אלה יעמדו לברך את־העם על־הר גרזים בעברכם את־הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן׃ 13ואלה יעמדו על־הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי׃ 14וענו הלוים ואמרו אל־כל־איש ישראל קול רם׃ ס

15ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל־העם ואמרו אמן׃ ס

16ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל־העם אמן׃ ס

17ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל־העם אמן׃ ס

18ארור משגה עור בדרך ואמר כל־העם אמן׃ ס

19ארור מטה משפט גר־יתום ואלמנה ואמר כל־העם אמן׃ ס

20ארור שכב עם־אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל־העם אמן׃ ס

21ארור שכב עם־כל־בהמה ואמר כל־העם אמן׃ ס

22ארור שכב עם־אחתו בת־אביו או בת־אמו ואמר כל־העם אמן׃ ס

23ארור שכב עם־חתנתו ואמר כל־העם אמן׃ ס

24ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל־העם אמן׃ ס

25ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל־העם אמן׃ ס

26ארור אשר לא־יקים את־דברי התורה־הזאת לעשות אותם ואמר כל־העם אמן׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 26
Top of Page
Top of Page