Mark 13
Study Bible
Temple Destruction Foretold

Καὶ  ἐκπορευομένου  αὐτοῦ  ἐκ  τοῦ  ἱεροῦ  λέγει  αὐτῷ  εἷς  τῶν  μαθητῶν  αὐτοῦ  Διδάσκαλε,  ἴδε  ποταποὶ  λίθοι  καὶ  ποταπαὶ  οἰκοδομαί.  καὶ    Ἰησοῦς  εἶπεν  αὐτῷ  Βλέπεις  ταύτας  τὰς  μεγάλας  οἰκοδομάς;  οὐ  μὴ  ἀφεθῇ  ‹ὧδε›  λίθος  ἐπὶ  λίθον  ὃς  οὐ  μὴ  καταλυθῇ. 

Καὶ  καθημένου  αὐτοῦ  εἰς  τὸ  ὄρος  τῶν  Ἐλαιῶν  κατέναντι  τοῦ  ἱεροῦ,  ἐπηρώτα  αὐτὸν  κατ’  ἰδίαν  Πέτρος  καὶ  Ἰάκωβος  καὶ  Ἰωάννης*  καὶ  Ἀνδρέας  Εἰπὸν  ἡμῖν,  πότε  ταῦτα  ἔσται,  καὶ  τί  τὸ  σημεῖον  ὅταν  μέλλῃ  ταῦτα  συντελεῖσθαι  πάντα;    δὲ  Ἰησοῦς  ἤρξατο  λέγειν  αὐτοῖς  Βλέπετε  μή  τις  ὑμᾶς  πλανήσῃ.  πολλοὶ  ἐλεύσονται  ἐπὶ  τῷ  ὀνόματί  μου  λέγοντες  ὅτι  Ἐγώ  εἰμι,  καὶ  πολλοὺς  πλανήσουσιν.  ὅταν  δὲ  ἀκούσητε  πολέμους  καὶ  ἀκοὰς  πολέμων,  μὴ  θροεῖσθε·  δεῖ  γενέσθαι,  ἀλλ’  οὔπω  τὸ  τέλος.  ἐγερθήσεται  γὰρ  ἔθνος  ἐπ’  ἔθνος  καὶ  βασιλεία  ἐπὶ  βασιλείαν.  ἔσονται  σεισμοὶ  κατὰ  τόπους,  ἔσονται  λιμοί·  ἀρχὴ  ὠδίνων  ταῦτα. 

Βλέπετε  δὲ  ὑμεῖς  ἑαυτούς·  παραδώσουσιν  ὑμᾶς  εἰς  συνέδρια  καὶ  εἰς  συναγωγὰς  δαρήσεσθε  καὶ  ἐπὶ  ἡγεμόνων  καὶ  βασιλέων  σταθήσεσθε  ἕνεκεν  ἐμοῦ,  εἰς  μαρτύριον  αὐτοῖς. 

Witnessing to All Nations

10 καὶ  εἰς  πάντα  τὰ  ἔθνη  πρῶτον  δεῖ  κηρυχθῆναι  τὸ  εὐαγγέλιον.  11 καὶ  ὅταν  ἄγωσιν  ὑμᾶς  παραδιδόντες,  μὴ  προμεριμνᾶτε  τί  λαλήσητε,  ἀλλ’    ἐὰν  δοθῇ  ὑμῖν  ἐν  ἐκείνῃ  τῇ  ὥρᾳ,  τοῦτο  λαλεῖτε·  οὐ  γάρ  ἐστε  ὑμεῖς  οἱ  λαλοῦντες  ἀλλὰ  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον.  12 καὶ  παραδώσει  ἀδελφὸς  ἀδελφὸν  εἰς  θάνατον  καὶ  πατὴρ  τέκνον,  καὶ  ἐπαναστήσονται  τέκνα  ἐπὶ  γονεῖς  καὶ  θανατώσουσιν  αὐτούς·  13 καὶ  ἔσεσθε  μισούμενοι  ὑπὸ  πάντων  διὰ  τὸ  ὄνομά  μου·    δὲ  ὑπομείνας  εἰς  τέλος,  οὗτος  σωθήσεται. 

The Abomination of Desolation

14 Ὅταν  δὲ  ἴδητε  τὸ  βδέλυγμα  τῆς  ἐρημώσεως  ⧼τὸ  ῥηθὲν  ὑπὸ  Δανιὴλ  τοῦ  προφήτου⧽,  ἑστηκότα  ὅπου  οὐ  δεῖ,    ἀναγινώσκων  νοείτω,  τότε  οἱ  ἐν  τῇ  Ἰουδαίᾳ  φευγέτωσαν  εἰς  τὰ  ὄρη,  15   [δὲ]  ἐπὶ  τοῦ  δώματος  μὴ  καταβάτω  μηδὲ  εἰσελθάτω  τι ⇔  ἆραι  ἐκ  τῆς  οἰκίας  αὐτοῦ,  16 καὶ    εἰς  τὸν  ἀγρὸν  μὴ  ἐπιστρεψάτω  εἰς  τὰ  ὀπίσω  ἆραι  τὸ  ἱμάτιον  αὐτοῦ.  17 οὐαὶ  δὲ  ταῖς  ἐν  γαστρὶ  ἐχούσαις  καὶ  ταῖς  θηλαζούσαις  ἐν  ἐκείναις  ταῖς  ἡμέραις.  18 προσεύχεσθε  δὲ  ἵνα  μὴ  γένηται  χειμῶνος·  19 ἔσονται  γὰρ  αἱ  ἡμέραι  ἐκεῖναι  θλῖψις,  οἵα  οὐ  γέγονεν  τοιαύτη  ἀπ’  ἀρχῆς  κτίσεως  ἣν  ἔκτισεν    Θεὸς  ἕως  τοῦ  νῦν  καὶ  οὐ  μὴ  γένηται.  20 καὶ  εἰ  μὴ  ἐκολόβωσεν  Κύριος  τὰς  ἡμέρας,  οὐκ  ἂν  ἐσώθη  πᾶσα  σάρξ·  ἀλλὰ  διὰ  τοὺς  ἐκλεκτοὺς  οὓς  ἐξελέξατο  ἐκολόβωσεν  τὰς  ἡμέρας.  21 καὶ  τότε  ἐάν  τις  ὑμῖν  εἴπῃ  Ἴδε  ὧδε    Χριστός,  Ἴδε  ἐκεῖ,  μὴ  πιστεύετε·  22 ἐγερθήσονται  γὰρ**  ψευδόχριστοι  καὶ  ψευδοπροφῆται  καὶ  δώσουσιν**  σημεῖα  καὶ  τέρατα  πρὸς  τὸ  ἀποπλανᾶν  εἰ  δυνατὸν  τοὺς  ἐκλεκτούς·  23 ὑμεῖς  δὲ  βλέπετε·  προείρηκα  ὑμῖν  πάντα. 

The Return of the Son of Man

24 Ἀλλὰ  ἐν  ἐκείναις  ταῖς  ἡμέραις  μετὰ  τὴν  θλῖψιν  ἐκείνην    ἥλιος  σκοτισθήσεται,  καὶ    σελήνη  οὐ  δώσει  τὸ  φέγγος  αὐτῆς,  25 καὶ  οἱ  ἀστέρες  ἔσονται  ἐκ  τοῦ  οὐρανοῦ  πίπτοντες,  καὶ  αἱ  δυνάμεις  αἱ  ἐν  τοῖς  οὐρανοῖς  σαλευθήσονται.  26 καὶ  τότε  ὄψονται  τὸν  Υἱὸν  τοῦ  ἀνθρώπου  ἐρχόμενον  ἐν  νεφέλαις  μετὰ  δυνάμεως  πολλῆς  καὶ  δόξης.  27 καὶ  τότε  ἀποστελεῖ  τοὺς  ἀγγέλους  καὶ  ἐπισυνάξει  τοὺς  ἐκλεκτοὺς  αὐτοῦ  ἐκ  τῶν  τεσσάρων  ἀνέμων  ἀπ’  ἄκρου  γῆς  ἕως  ἄκρου  οὐρανοῦ. 

The lesson of the Fig Tree

28 Ἀπὸ  δὲ  τῆς  συκῆς  μάθετε  τὴν  παραβολήν·  ὅταν  ἤδη    κλάδος  αὐτῆς  ἁπαλὸς  γένηται  καὶ  ἐκφύῃ  τὰ  φύλλα,  γινώσκετε  ὅτι  ἐγγὺς  τὸ  θέρος  ἐστίν·  29 οὕτως  καὶ  ὑμεῖς,  ὅταν  ἴδητε  ταῦτα  γινόμενα,  γινώσκετε  ὅτι  ἐγγύς  ἐστιν  ἐπὶ  θύραις.  30 ἀμὴν  λέγω  ὑμῖν  ὅτι  οὐ  μὴ  παρέλθῃ    γενεὰ  αὕτη  μέχρις  οὗ  ταῦτα  πάντα  γένηται.  31   οὐρανὸς  καὶ    γῆ  παρελεύσονται,  οἱ  δὲ  λόγοι  μου  οὐ  ‹μὴ›  παρελεύσονται. 

32 Περὶ  δὲ  τῆς  ἡμέρας  ἐκείνης    τῆς  ὥρας  οὐδεὶς  οἶδεν,  οὐδὲ  οἱ  ἄγγελοι  ἐν  οὐρανῷ  οὐδὲ    Υἱός,  εἰ  μὴ    Πατήρ. 

33 Βλέπετε,  ἀγρυπνεῖτε·  οὐκ  οἴδατε  γὰρ  πότε    καιρός  ἐστιν.  34 ὡς  ἄνθρωπος  ἀπόδημος  ἀφεὶς  τὴν  οἰκίαν  αὐτοῦ  καὶ  δοὺς  τοῖς  δούλοις  αὐτοῦ  τὴν  ἐξουσίαν,  ἑκάστῳ  τὸ  ἔργον  αὐτοῦ,  καὶ  τῷ  θυρωρῷ  ἐνετείλατο  ἵνα  γρηγορῇ.  35 γρηγορεῖτε  οὖν·  οὐκ  οἴδατε  γὰρ  πότε    κύριος  τῆς  οἰκίας  ἔρχεται,    ὀψὲ    μεσονύκτιον    ἀλεκτοροφωνίας    πρωΐ·  36 μὴ  ἐλθὼν  ἐξαίφνης  εὕρῃ  ὑμᾶς  καθεύδοντας.  37   δὲ  ὑμῖν  λέγω,  πᾶσιν  λέγω,  γρηγορεῖτε. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Mark 12
Top of Page
Top of Page