Ephesians 4
Study Bible

Παρακαλῶ  οὖν  ὑμᾶς  ἐγὼ    δέσμιος  ἐν  Κυρίῳ  ἀξίως  περιπατῆσαι  τῆς  κλήσεως  ἧς  ἐκλήθητε,  μετὰ  πάσης  ταπεινοφροσύνης  καὶ  πραΰτητος,  μετὰ  μακροθυμίας,  ἀνεχόμενοι  ἀλλήλων  ἐν  ἀγάπῃ,  σπουδάζοντες  τηρεῖν  τὴν  ἑνότητα  τοῦ  Πνεύματος  ἐν  τῷ  συνδέσμῳ  τῆς  εἰρήνης·  ἓν  σῶμα  καὶ  ἓν  Πνεῦμα,  καθὼς  καὶ  ἐκλήθητε  ἐν  μιᾷ  ἐλπίδι  τῆς  κλήσεως  ὑμῶν·  εἷς  Κύριος,  μία  πίστις,  ἓν  βάπτισμα·  εἷς  Θεὸς  καὶ  Πατὴρ  πάντων,    ἐπὶ  πάντων  καὶ  διὰ  πάντων  καὶ  ἐν  πᾶσιν. 

Ἑνὶ  δὲ  ἑκάστῳ  ἡμῶν  ἐδόθη    χάρις  κατὰ  τὸ  μέτρον  τῆς  δωρεᾶς  τοῦ  Χριστοῦ. 

διὸ  λέγει  Ἀναβὰς  εἰς  ὕψος  ᾐχμαλώτευσεν  αἰχμαλωσίαν,  (καὶ)  ἔδωκεν  δόματα  τοῖς  ἀνθρώποις. 

τὸ  δὲ  Ἀνέβη  τί  ἐστιν  εἰ  μὴ  ὅτι  καὶ  κατέβη  εἰς  τὰ  κατώτερα  μέρη  τῆς  γῆς;  10   καταβὰς  αὐτός  ἐστιν  καὶ    ἀναβὰς  ὑπεράνω  πάντων  τῶν  οὐρανῶν,  ἵνα  πληρώσῃ  τὰ  πάντα.  11 καὶ  αὐτὸς  ἔδωκεν  τοὺς  μὲν  ἀποστόλους,  τοὺς  δὲ  προφήτας,  τοὺς  δὲ  εὐαγγελιστάς,  τοὺς  δὲ  ποιμένας  καὶ  διδασκάλους,  12 πρὸς  τὸν  καταρτισμὸν  τῶν  ἁγίων  εἰς  ἔργον  διακονίας,  εἰς  οἰκοδομὴν  τοῦ  σώματος  τοῦ  Χριστοῦ,  13 μέχρι  καταντήσωμεν  οἱ  πάντες  εἰς  τὴν  ἑνότητα  τῆς  πίστεως  καὶ  τῆς  ἐπιγνώσεως  τοῦ  Υἱοῦ  τοῦ  Θεοῦ,  εἰς  ἄνδρα  τέλειον,  εἰς  μέτρον  ἡλικίας  τοῦ  πληρώματος  τοῦ  Χριστοῦ,  14 ἵνα  μηκέτι  ὦμεν  νήπιοι,  κλυδωνιζόμενοι  καὶ  περιφερόμενοι  παντὶ  ἀνέμῳ  τῆς  διδασκαλίας  ἐν  τῇ  κυβείᾳ*  τῶν  ἀνθρώπων  ἐν  πανουργίᾳ  πρὸς  τὴν  μεθοδείαν*  τῆς  πλάνης,  15 ἀληθεύοντες  δὲ  ἐν  ἀγάπῃ  αὐξήσωμεν  εἰς  αὐτὸν  τὰ  πάντα,  ὅς  ἐστιν    κεφαλή,  Χριστός,  16 ἐξ  οὗ  πᾶν  τὸ  σῶμα  συναρμολογούμενον  καὶ  συμβιβαζόμενον*  διὰ  πάσης  ἁφῆς  τῆς  ἐπιχορηγίας  κατ’  ἐνέργειαν  ἐν  μέτρῳ  ἑνὸς  ἑκάστου  μέρους  τὴν  αὔξησιν  τοῦ  σώματος  ποιεῖται  εἰς  οἰκοδομὴν  ἑαυτοῦ  ἐν  ἀγάπῃ. 

Living as Children of Light

17 Τοῦτο  οὖν  λέγω  καὶ  μαρτύρομαι  ἐν  Κυρίῳ,  μηκέτι  ὑμᾶς  περιπατεῖν  καθὼς  καὶ  τὰ  ἔθνη  περιπατεῖ  ἐν  ματαιότητι  τοῦ  νοὸς  αὐτῶν,  18 ἐσκοτωμένοι  τῇ  διανοίᾳ  ὄντες,  ἀπηλλοτριωμένοι  τῆς  ζωῆς  τοῦ  Θεοῦ,  διὰ  τὴν  ἄγνοιαν  τὴν  οὖσαν  ἐν  αὐτοῖς,  διὰ  τὴν  πώρωσιν  τῆς  καρδίας  αὐτῶν,  19 οἵτινες  ἀπηλγηκότες  ἑαυτοὺς  παρέδωκαν  τῇ  ἀσελγείᾳ  εἰς  ἐργασίαν  ἀκαθαρσίας  πάσης  ἐν  πλεονεξίᾳ.  20 ὑμεῖς  δὲ  οὐχ  οὕτως  ἐμάθετε  τὸν  Χριστόν,  21 εἴ  γε  αὐτὸν  ἠκούσατε  καὶ  ἐν  αὐτῷ  ἐδιδάχθητε,  καθώς  ἐστιν  ἀλήθεια  ἐν  τῷ  Ἰησοῦ,  22 ἀποθέσθαι  ὑμᾶς  κατὰ  τὴν  προτέραν  ἀναστροφὴν  τὸν  παλαιὸν  ἄνθρωπον  τὸν  φθειρόμενον  κατὰ  τὰς  ἐπιθυμίας  τῆς  ἀπάτης,  23 ἀνανεοῦσθαι  δὲ  τῷ  πνεύματι  τοῦ  νοὸς  ὑμῶν,  24 καὶ  ἐνδύσασθαι  τὸν  καινὸν  ἄνθρωπον  τὸν  κατὰ  Θεὸν  κτισθέντα  ἐν  δικαιοσύνῃ  καὶ  ὁσιότητι  τῆς  ἀληθείας. 

25 Διὸ  ἀποθέμενοι  τὸ  ψεῦδος  λαλεῖτε  ἀλήθειαν  ἕκαστος  μετὰ  τοῦ  πλησίον  αὐτοῦ,  ὅτι  ἐσμὲν  ἀλλήλων  μέλη.  26 ὀργίζεσθε  καὶ  μὴ  ἁμαρτάνετε·    ἥλιος  μὴ  ἐπιδυέτω  ἐπὶ  [τῷ]  παροργισμῷ  ὑμῶν,  27 μηδὲ  δίδοτε  τόπον  τῷ  διαβόλῳ.  28   κλέπτων  μηκέτι  κλεπτέτω,  μᾶλλον  δὲ  κοπιάτω  ἐργαζόμενος  ταῖς  ἰδίαις  χερσὶν  τὸ  ἀγαθόν,  ἵνα  ἔχῃ  μεταδιδόναι  τῷ  χρείαν  ἔχοντι.  29 πᾶς  λόγος  σαπρὸς  ἐκ  τοῦ  στόματος  ὑμῶν  μὴ  ἐκπορευέσθω,  ἀλλὰ  εἴ  τις  ἀγαθὸς  πρὸς  οἰκοδομὴν  τῆς  χρείας,  ἵνα  δῷ  χάριν  τοῖς  ἀκούουσιν.  30 καὶ  μὴ  λυπεῖτε  τὸ  Πνεῦμα  τὸ  Ἅγιον  τοῦ  Θεοῦ,  ἐν    ἐσφραγίσθητε  εἰς  ἡμέραν  ἀπολυτρώσεως.  31 πᾶσα  πικρία  καὶ  θυμὸς  καὶ  ὀργὴ  καὶ  κραυγὴ  καὶ  βλασφημία  ἀρθήτω  ἀφ’  ὑμῶν  σὺν  πάσῃ  κακίᾳ.  32 γίνεσθε  δὲ  εἰς  ἀλλήλους  χρηστοί,  εὔσπλαγχνοι,  χαριζόμενοι  ἑαυτοῖς  καθὼς  καὶ    Θεὸς  ἐν  Χριστῷ  ἐχαρίσατο  ὑμῖν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

Ephesians 3
Top of Page
Top of Page