4202. πορνεία (porneia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4202. πορνεία (porneia) — 25 Occurrences

Matthew 5:32 N-GFS
GRK: παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν
NAS: for [the] reason of unchastity, makes
KJV: for the cause of fornication, causeth
INT: except on account of sexual immorality causes her

Matthew 15:19 N-NFP
GRK: φόνοι μοιχεῖαι πορνεῖαι κλοπαί ψευδομαρτυρίαι
NAS: adulteries, fornications, thefts,
KJV: adulteries, fornications, thefts,
INT: murders adulteries sexual immorality thefts false witnessings

Matthew 19:9 N-DFS
GRK: μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ
NAS: except for immorality, and marries
KJV: [it be] for fornication, and
INT: except for sexual immorality and shall marry

Mark 7:21 N-NFP
GRK: κακοὶ ἐκπορεύονται πορνεῖαι κλοπαί φόνοι
NAS: thoughts, fornications, thefts,
KJV: adulteries, fornications, murders,
INT: evil go forth sexual immorality thefts murders

John 8:41 N-GFS
GRK: Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα
NAS: to Him, We were not born of fornication; we have
KJV: born of fornication; we have one
INT: We of sexual immorality not have been born

Acts 15:20 N-GFS
GRK: καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ
NAS: by idols and from fornication and from what is strangled
KJV: and [from] fornication, and
INT: and sexual immorality and that

Acts 15:29 N-GFS
GRK: πνικτῶν καὶ πορνείας ἐξ ὧν
NAS: and from things strangled and from fornication; if you keep
KJV: and from fornication: from
INT: from what is strangled and from sexual immorality from which

Acts 21:25 N-AFS
GRK: πνικτὸν καὶ πορνείαν
NAS: and from what is strangled and from fornication.
KJV: from strangled, and from fornication.
INT: what is strangled and sexual immorality

1 Corinthians 5:1 N-NFS
GRK: ἐν ὑμῖν πορνεία καὶ τοιαύτη
NAS: reported that there is immorality among
KJV: commonly [that there is] fornication among
INT: among you sexual immorality and such

1 Corinthians 5:1 N-NFS
GRK: καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ
NAS: among you, and immorality of such a kind
KJV: and such fornication as is
INT: and such sexual immorality which not even

1 Corinthians 6:13 N-DFS
GRK: οὐ τῇ πορνείᾳ ἀλλὰ τῷ
NAS: the body is not for immorality, but for the Lord,
KJV: [is] not for fornication, but
INT: not for sexual immorality but for the

1 Corinthians 6:18 N-AFS
GRK: φεύγετε τὴν πορνείαν πᾶν ἁμάρτημα
NAS: Flee immorality. Every [other] sin
KJV: Flee fornication. Every sin
INT: Flee sexual immorality Every sin

1 Corinthians 7:2 N-AFP
GRK: δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν
NAS: But because of immoralities, each man
KJV: Nevertheless, [to avoid] fornication, let
INT: however sexual immorality each one

2 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ
NAS: of the impurity, immorality and sensuality
KJV: and fornication and
INT: uncleanness and sexual immorality and sensuality

Galatians 5:19 N-NFS
GRK: ἅτινά ἐστιν πορνεία ἀκαθαρσία ἀσέλγεια
NAS: which are: immorality, impurity,
KJV: [these]; Adultery, fornication, uncleanness,
INT: which are sexual immorality impurity sensuality

Ephesians 5:3 N-NFS
GRK: Πορνεία δὲ καὶ
NAS: But immorality or any
KJV: But fornication, and all
INT: sexual immorality hoewever and

Colossians 3:5 N-AFS
GRK: τῆς γῆς πορνείαν ἀκαθαρσίαν πάθος
NAS: body as dead to immorality, impurity,
KJV: the earth; fornication, uncleanness,
INT: the earth sexual immorality uncleanness passion

1 Thessalonians 4:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πορνείας
NAS: [that is], that you abstain from sexual immorality;
KJV: should abstain from fornication:
INT: from sexual immorality

Revelation 2:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: to repent of her immorality.
KJV: of her fornication; and she repented
INT: of the sexual immorality of her

Revelation 9:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε
NAS: nor of their immorality nor
KJV: of their fornication, nor of
INT: of the sexual immorality of them nor

Revelation 14:8 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν
NAS: of the passion of her immorality.
KJV: of the wrath of her fornication.
INT: fury of the immorality of her she has given to drink

Revelation 17:2 N-GFS
GRK: οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: with the wine of her immorality.
KJV: the wine of her fornication.
INT: wine of the sexual immorality of her

Revelation 17:4 N-GFS
GRK: ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: and of the unclean things of her immorality,
KJV: filthiness of her fornication:
INT: uncleanness of the sexual immorality of her

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν
NAS: of the passion of her immorality, and the kings
KJV: of her fornication, and
INT: fury of the sexual immorality of her have drunk

Revelation 19:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς καὶ
NAS: the earth with her immorality, and HE HAS AVENGED
KJV: with her fornication, and hath avenged
INT: with the sexual immorality of her and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page