πορνείας
Englishman's Concordance
πορνείας (porneias) — 12 Occurrences

Matthew 5:32 N-GFS
GRK: παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν
NAS: for [the] reason of unchastity, makes
KJV: for the cause of fornication, causeth
INT: except on account of sexual immorality causes her

John 8:41 N-GFS
GRK: Ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα
NAS: to Him, We were not born of fornication; we have
KJV: born of fornication; we have one
INT: We of sexual immorality not have been born

Acts 15:20 N-GFS
GRK: καὶ τῆς πορνείας καὶ τοῦ
NAS: by idols and from fornication and from what is strangled
KJV: and [from] fornication, and
INT: and sexual immorality and that

Acts 15:29 N-GFS
GRK: πνικτῶν καὶ πορνείας ἐξ ὧν
NAS: and from things strangled and from fornication; if you keep
KJV: and from fornication: from
INT: from what is strangled and from sexual immorality from which

1 Corinthians 7:2 N-AFP
GRK: δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν
NAS: But because of immoralities, each man
KJV: Nevertheless, [to avoid] fornication, let
INT: however sexual immorality each one

1 Thessalonians 4:3 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς πορνείας
NAS: [that is], that you abstain from sexual immorality;
KJV: should abstain from fornication:
INT: from sexual immorality

Revelation 2:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: to repent of her immorality.
KJV: of her fornication; and she repented
INT: of the sexual immorality of her

Revelation 9:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε
NAS: nor of their immorality nor
KJV: of their fornication, nor of
INT: of the sexual immorality of them nor

Revelation 14:8 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν
NAS: of the passion of her immorality.
KJV: of the wrath of her fornication.
INT: fury of the immorality of her she has given to drink

Revelation 17:2 N-GFS
GRK: οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: with the wine of her immorality.
KJV: the wine of her fornication.
INT: wine of the sexual immorality of her

Revelation 17:4 N-GFS
GRK: ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς
NAS: and of the unclean things of her immorality,
KJV: filthiness of her fornication:
INT: uncleanness of the sexual immorality of her

Revelation 18:3 N-GFS
GRK: θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν
NAS: of the passion of her immorality, and the kings
KJV: of her fornication, and
INT: fury of the sexual immorality of her have drunk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page