Деяния 5
Bulgarian
1А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот, 2и задържа [нещо] от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. 3А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата? 4Догдето стоеше [непродадена] не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли [парите] в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. 5И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това. 6И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесоха та го погребаха.

7И като се минаха около три часа, влезе жена му, без да знае за станалото. 8И Петър я попита: Кажи ми за толкова ли продадохте нивата? И тя рече: За толкова. 9А Петър [й рече]: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе. 10И тя на часа падна до нозете му и издъхна; а момците, като влязоха, намериха я мъртва, и изнесоха я, та я погребаха до мъжа й. 11И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

12И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете, (и те всички бяха единодушно в Соломоновия трем; 13а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; людете, обаче, ги величаеха; 14и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха), 15така щото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, та, като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. 16Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та носеха болни и измъчваните от нечистите духове; и всички се изцеляваха.

17Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, та, изпълнени със завист, 18туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница. 19Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече: 20Идете, застанете в храма та говорете на людете всичките думи на тоя живот. 21Те, като чуха [това], на съмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде с ония, които бяха с него и, като свикаха синедриона и цялото старейшинство на израилтяните, пратиха в тъмницата да доведат [апостолите]. 22Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; и върнаха се та известиха, казвайки: 23Тъмницата намерихме заключена твърде здраво, и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре. 24А началникът на храмовата [стража] и главните свещеници като чуха тия думи, бяха в недоумение поради тях, [та се чудеха] какво ще последва от това. 25Но дойде някой си та им извести: Ето човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храма и поучават людете. 26Тогава отиде началникът със служителите и ги доведе, [обаче], без насилие, защото се бояха от людете, да не би да ги замерват с камъни.

27И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки: 28Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек. 29А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците. 30Бог на бащите ни възкреси Исуса, Когото вие убихте като Го повесихте на дърво. 31Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. 32И ние сме свидетели [[Нему]] за тия неща, [както е] и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.

33А те, като чуха това, късаха се [от яд], и възнамеряваха да ги убият. 34Но един фарисей, на име Гамалиил, законоучител, почитан от всички люде, се изправи в синедриона и заповяда да извадят вън апостолите за малко време; 35и рече на събора: Израилтяни, внимавайте добре какво ще направите на тия човеци. 36Защото в предишни дни въстана Тевда и представяше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около четиристотин мъже на брой; който биде убит, и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха. 37След него въстана галилеянинът Юда през времето на записването, и отвлече след себе си [някои от] людете; и той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха. 38И сега ви казвам, оттеглете се от тия човеци и оставете ги, защото, ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали; 39но ако е от Бога, не ще можете го повали. [Пазете се] да не би да се намерите и богопротивници.

40И те го послушаха: и, като повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха. 41А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха да претърпят опозоряване за [Исусовото] име. 42И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Acts 4
Top of Page
Top of Page