Acts 5:21
New International Version
At daybreak they entered the temple courts, as they had been told, and began to teach the people. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin--the full assembly of the elders of Israel--and sent to the jail for the apostles.

New Living Translation
So at daybreak the apostles entered the Temple, as they were told, and immediately began teaching. When the high priest and his officials arrived, they convened the high council--the full assembly of the elders of Israel. Then they sent for the apostles to be brought from the jail for trial.

English Standard Version
And when they heard this, they entered the temple at daybreak and began to teach. Now when the high priest came, and those who were with him, they called together the council, all the senate of the people of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Berean Study Bible
At daybreak the apostles entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. When the high priest and his associates arrived, they convened the Sanhedrin—the full assembly of the elders of Israel—and sent to the jail for the apostles.

New American Standard Bible
Upon hearing this, they entered into the temple about daybreak and began to teach. Now when the high priest and his associates came, they called the Council together, even all the Senate of the sons of Israel, and sent orders to the prison house for them to be brought.

King James Bible
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Holman Christian Standard Bible
In obedience to this, they entered the temple complex at daybreak and began to teach. When the high priest and those who were with him arrived, they convened the Sanhedrin--the full Senate of the sons of Israel--and sent orders to the jail to have them brought.

International Standard Version
After the apostles heard this, they went into the Temple at daybreak and began to teach. The high priest and those who were with him arrived, called the Council and all the elders of Israel together, and sent word to the prison to have the men brought in.

NET Bible
When they heard this, they entered the temple courts at daybreak and began teaching. Now when the high priest and those who were with him arrived, they summoned the Sanhedrin--that is, the whole high council of the Israelites--and sent to the jail to have the apostles brought before them.

Aramaic Bible in Plain English
And they went out at dawn and entered The Temple and they were teaching; but The High Priest, and those with him, called their associates and the Elders of Israel and they sent to the prison to bring the Apostles.

GOD'S WORD® Translation
Early in the morning, after they had listened to the angel, the apostles went into the temple courtyard and began to teach. The chief priest and those who were with him called together the Jewish council, that is, all the leaders of Israel. They also sent men to the prison to get the apostles.

Jubilee Bible 2000
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. In the meantime, the prince of the priests came, and those that were with him, and called the council together and all the elders of the sons of Israel, and sent to the prison to have them brought.

King James 2000 Bible
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

American King James Version
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

American Standard Version
And when they heard this , they entered into the temple about daybreak, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison-house to have them brought.

Douay-Rheims Bible
Who having heard this, early in the morning, entered into the temple, and taught. And the high priest coming, and they that were with him, called together the council, and all the ancients of the children of Israel; and they sent to the prison to have them brought.

Darby Bible Translation
And when they heard it, they entered very early into the temple and taught. And when the high priest was come, and they that were with him, they called together the council and all the elderhood of the sons of Israel, and sent to the prison to have them brought.

English Revised Version
And when they heard this, they entered into the temple about daybreak, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison-house to have them brought.

Webster's Bible Translation
And when they heard that, they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Weymouth New Testament
Having received that command they went into the Temple, just before daybreak, and began to teach: So when the High Priest and his party came, and had called together the Sanhedrin as well as all the Elders of the descendants of Israel, they sent to the jail to fetch the Apostles.

World English Bible
When they heard this, they entered into the temple about daybreak, and taught. But the high priest came, and those who were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

Young's Literal Translation
and having heard, they did enter at the dawn into the temple, and were teaching. And the chief priest having come, and those with him, they called together the sanhedrim and all the senate of the sons of Israel, and they sent to the prison to have them brought,

Handelinge 5:21 Afrikaans PWL
Hulle het met sonsopkoms uitgegaan en in die tempel ingegaan en begin leer, maar die hoofpriester en die wat saam met hom was, het gekom en die Raad en al die oudstes van Yisra’el bymekaargeroep en hulle het na die tronk toe gestuur om die afgevaardigdes te laat haal.

Veprat e Apostujve 5:21 Albanian
Dhe ata, si i dëgjuan këto, hynë në tempull kur zbardhte dita dhe mësonin. Por kryeprifti dhe ata që ishin me të, erdhën dhe thirrën bashkë sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit; pastaj dërguan rojet në burg për t'i sjellë apostujt.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 5:21 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلّمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني اسرائيل فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 5:21 Armenian (Western): NT
Երբ լսեցին ասիկա, տաճարը մտան առտուն կանուխ, եւ կը սորվեցնէին: Իսկ քահանայապետը եկաւ, նաեւ իրեն հետ եղողները, ժողովի կանչեցին ատեանը եւ Իսրայէլի որդիներուն ամբողջ ծերակոյտը, ու մարդ ղրկեցին բանտը՝ որպէսզի բերեն զանոնք:

Apostoluén Acteac. 5:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta hec haur ençunic far citecen arthatsean templean, eta iracasten ari ciraden. Eta ethorriric Sacrificadore subiranoac, eta harequin ciradenéc bil ceçaten conseillua eta Israeleco haourrén Anciano guciac: eta igor ceçaten presoindeguira erekar litecençát.

De Zwölfbotngetaat 5:21 Bavarian
Dös gmachend s; sö giengend in aller Frueh eyn n Templ und gaprödignend. Inzwischn gatrummlt dyr Hoohpriester mit seine Knechtln d Isryheeler Dietwärt zo ayner Vollversammlung von n Hoohraat zamm und haet de Postln dyrzue aus n Gföngniss von Schörgn vorfüern laassn.

Деяния 5:21 Bulgarian
Те, като чуха [това], на съмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде с ония, които бяха с него и, като свикаха синедриона и цялото старейшинство на израилтяните, пратиха в тъмницата да доведат [апостолите].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們聽從這話,在清晨的時候就進入聖殿教導人。這時,大祭司和與他在一起的人來了,他們召集了議會,就是以色列子民長老的全體議會,然後派人到監獄裡,要把使徒們帶來。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们听从这话,在清晨的时候就进入圣殿教导人。这时,大祭司和与他在一起的人来了,他们召集了议会,就是以色列子民长老的全体议会,然后派人到监狱里,要把使徒们带来。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
使徒聽了這話,天將亮的時候就進殿裡去教訓人。大祭司和他的同人來了,叫齊公會的人和以色列族的眾長老,就差人到監裡去,要把使徒提出來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
使徒听了这话,天将亮的时候就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了,叫齐公会的人和以色列族的众长老,就差人到监里去,要把使徒提出来。

使 徒 行 傳 5:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
使 徒 聽 了 這 話 , 天 將 亮 的 時 候 就 進 殿 裡 去 教 訓 人 。 大 祭 司 和 他 的 同 人 來 了 , 叫 齊 公 會 的 人 , 和 以 色 列 族 的 眾 長 老 , 就 差 人 到 監 裡 去 , 要 把 使 徒 提 出 來 。

使 徒 行 傳 5:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
使 徒 听 了 这 话 , 天 将 亮 的 时 候 就 进 殿 里 去 教 训 人 。 大 祭 司 和 他 的 同 人 来 了 , 叫 齐 公 会 的 人 , 和 以 色 列 族 的 众 长 老 , 就 差 人 到 监 里 去 , 要 把 使 徒 提 出 来 。

Djela apostolska 5:21 Croatian Bible
Poslušni, u praskozorje su ušli u Hram te naučavali. Uto stiže veliki svećenik i njegove pristaše, sazovu Vijeće i sve starješinstvo sinova Izraelovih pa pošalju u zatvor da ih dovedu.

Skutky apoštolské 5:21 Czech BKR
To oni uslyševše, vešli na úsvitě do chrámu a učili. Tedy přišed nejvyšší kněz a ti, kteříž s ním byli, svolali radu a všecky starší synů Izraelských, i poslali do žaláře, aby byli přivedeni.

Apostelenes gerninger 5:21 Danish
Men da de havde hørt dette, gik de ved Daggry ind i Helligdommen og lærte. Men Ypperstepræsten og de, som holdt med ham, kom og sammenkaldte Raadet og alle Israels Børns Ældste og sendte Bud til Fængselet, at de skulde føres frem.

Handelingen 5:21 Dutch Staten Vertaling
Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen den morgenstond in den tempel, en leerden. Maar de hogepriester, en die met hem waren, gekomen zijnde, riepen den raad te zamen, en al de oudsten der kinderen Israels, en zonden naar den kerker, om hen te halen.

Nestle Greek New Testament 1904
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

Westcott and Hort 1881
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι αὐτούς.

Greek Orthodox Church 1904
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

Tischendorf 8th Edition
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερόν, καὶ ἐδίδασκον. παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον, ἀχθῆναι αὐτούς.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον Παραγενόμενος δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους

Stephanus Textus Receptus 1550
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον, και εδιδασκον. παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω, συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων Ισραηλ, και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον, αχθηναι αυτους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ακουσαντες δε εισηλθον υπο τον ορθρον εις το ιερον και εδιδασκον παραγενομενος δε ο αρχιερευς και οι συν αυτω συνεκαλεσαν το συνεδριον και πασαν την γερουσιαν των υιων ισραηλ και απεστειλαν εις το δεσμωτηριον αχθηναι αυτους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
akousantes de eisēlthon hypo ton orthron eis to hieron kai edidaskon. Paragenomenos de ho archiereus kai hoi syn autō synekalesan to synedrion kai pasan tēn gerousian tōn huiōn Israēl, kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous.

akousantes de eiselthon hypo ton orthron eis to hieron kai edidaskon. Paragenomenos de ho archiereus kai hoi syn auto synekalesan to synedrion kai pasan ten gerousian ton huion Israel, kai apesteilan eis to desmoterion achthenai autous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
akousantes de eisēlthon hypo ton orthron eis to hieron kai edidaskon. Paragenomenos de ho archiereus kai hoi syn autō synekalesan to synedrion kai pasan tēn gerousian tōn huiōn Israēl, kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous.

akousantes de eiselthon hypo ton orthron eis to hieron kai edidaskon. Paragenomenos de ho archiereus kai hoi syn auto synekalesan to synedrion kai pasan ten gerousian ton huion Israel, kai apesteilan eis to desmoterion achthenai autous.

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Westcott/Hort - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

ΠΡΑΞΕΙΣ 5:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous

akousantes de eisElthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autO sunekalesan to sunedrion kai pasan tEn gerousian tOn uiOn israEl kai apesteilan eis to desmOtErion achthEnai autous

Apostolok 5:21 Hungarian: Karoli
Azok pedig [ezt] hallván, bemenének jó reggel a templomba, és tanítának. A fõpap pedig elmenvén és a vele levõk, egybehívák a gyûlést, és Izráel fiainak egész tanácsát, és küldének a tömlöczbe, hogy azokat elõhozzák.

La agoj de la apostoloj 5:21 Esperanto
Kaj tion auxdinte, ili eniris cxe la tagigxo en la templon kaj ekinstruis. Sed venis la cxefpastro, kaj tiuj, kiuj estis kun li, kaj kunvokis la sinedrion kaj la tutan senaton de la Izraelidoj, kaj sendis al la malliberejo, por ilin venigi.

Apostolien teot 5:21 Finnish: Bible (1776)
Mutta kuin he sen kuulivat, menivät he varhain aamulla templiin ja opettivat. Niin ylimmäinen pappi tuli, ja ne, jotka hänen kanssansa olivat, kutsuivat raadin kokoon ja kaikki Israelin lasten vanhimmat, ja lähettivät vankihuoneesen heitä noutamaan.

Actes 5:21 French: Darby
Ce qu'ayant entendu, ils entrerent, vers le point du jour, dans le temple, et ils enseignaient. Mais le souverain sacrificateur etant venu, et ceux qui etaient avec lui, ils assemblerent le sanhedrin et tous les anciens des fils d'Israel, et ils envoyerent à la prison pour les faire amener.

Actes 5:21 French: Louis Segond (1910)
Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple, et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison.

Actes 5:21 French: Martin (1744)
Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès le point du jour dans le Temple, et ils enseignaient. Mais le souverain Sacrificateur étant venu, et ceux qui étaient avec lui, ils assemblèrent le Conseil et tous les Anciens des enfants d'Israël, et ils envoyèrent à la prison pour les faire amener.

Apostelgeschichte 5:21 German: Modernized
Da sie das gehört hatten, gingen sie früh in den Tempel und lehreten. Der Hohepriester aber kam, und die mit ihm waren, und riefen zusammen den Rat und alle Ältesten der Kinder von Israel und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen.

Apostelgeschichte 5:21 German: Luther (1912)
Da sie das gehört hatten, gingen sie früh in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren und riefen zusammen den Rat und alle Ältesten der Kinder Israel und sandten hin zum Gefängnis, sie zu holen.

Apostelgeschichte 5:21 German: Textbibel (1899)
Da sie aber das hörten, giengen sie um die Morgenfrühe in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber stellte sich ein mit seinem Anhang, und sie riefen das Synedrium zusammen und die ganze Aeltestenschaft der Söhne Israels, und schickten ins Gefängnis sie zu holen.

Atti 5:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ed essi, avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel tempio, e insegnavano. Or il sommo sacerdote e coloro che eran con lui vennero, e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani de’ figliuoli d’Israele, e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli.

Atti 5:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed essi, avendo ciò udito, entrarono in su lo schiarir del dì nel tempio, ed insegnavano. Or il sommo sacerdote, e coloro che erano con lui, vennero e raunarono il concistoro, e tutti gli anziani de’ figliuoli d’Israele, e mandarono nella prigione, per far menar davanti a loro gli apostoli.

KISAH PARA RASUL 5:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah didengarnya demikian, pergilah mereka itu ke dalam Bait Allah pada pagi-pagi, lalu mengajar di situ. Maka datanglah Imam Besar beserta dengan sekalian orangnya menghimpunkan sidang Majelis Bicara serta segala orang tua-tua bani Israel, lalu menyuruhkan orang ke penjara akan mengambil sekalian rasul itu.

Acts 5:21 Kabyle: NT
Mi slan i wayen i sen-d-yenna lmelk-nni, ṛuḥen ṣṣbeḥ zik ɣer lǧameɛ iqedsen, bdan sselmaden. Ma d lmuqeddem ameqqran d wid akk yellan yid-es, snejmaɛen-d lecyux akk-d imeqqranen n wat Isṛail ɣer unejmaɛ n ccṛeɛ ; imiren ceggɛen a d-awin ṛṛusul-nni si lḥebs.

사도행전 5:21 Korean
저희가 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공회와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니

Actus Apostolorum 5:21 Latin: Vulgata Clementina
Qui cum audissent, intraverunt diluculo in templum, et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum, et qui cum eo erant, convocaverunt concilium, et omnes seniores filiorum Israël : et miserunt ad carcerem ut adducerentur.

Apustuļu darbi 5:21 Latvian New Testament
To dzirdējuši, viņi rīta agrumā iegāja svētnīcā un mācīja. Tad ieradās augstais priesteris un tie, kas ar viņu kopā bija, un sasauca augsto tiesu un visus Izraēļa bērnu vecākos un nosūtīja uz cietumu atvest tos.

Apaðtalø darbø knyga 5:21 Lithuanian
Tai išgirdę, jie auštant nuėjo į šventyklą ir ėmė mokyti. Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė sinedrioną bei visą Izraelio tautos vyresniųjų tarybą ir nusiuntė į kalėjimą tarnus atvesti apaštalų.

Acts 5:21 Maori
A ka rongo ratou i tenei, ka tomo ki te temepara i te atatu, ka whakaako. Na ko te haerenga o te tohunga nui ratou ko ona hoa, karangatia ana kia huihui te runanga me nga kaumatua katoa o nga tama a Iharaira, a tonoa ana he tangata ki te whare h erehere hei tiki i a ratou.

Apostlenes-gjerninge 5:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da de hørte dette, gikk de mot dagningen inn i templet og lærte. Da nu ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet og alle Israels barns eldste, og sendte bud til fengslet for å hente dem.

Hechos 5:21 Spanish: La Biblia de las Américas
Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran.

Hechos 5:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al Concilio (Sanedrín), es decir, a todo el Senado de los Israelitas. Y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles.

Hechos 5:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.

Hechos 5:21 Spanish: Reina Valera 1909
Y oído que hubieron esto, entraron de mañana en el templo, y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes, y los que eran con él, convocaron el concilio, y á todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron á la cárcel para que fues

Hechos 5:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cuando hubieron oído esto, entraron de mañana en el Templo, y enseñaban. Entre tanto, viniendo el príncipe de los sacerdotes, y los que estaban con él, convocaron el concilio, y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.

Atos 5:21 Bíblia King James Atualizada Português
Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o Sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão.

Atos 5:21 Portugese Bible
Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, com todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los.   

Faptele Apostolilor 5:21 Romanian: Cornilescu
Cînd au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineaţă în Templu, şi au început să înveţe pe norod. Marele preot şi cei ce erau cu el, au venit pe neaşteptate, au adunat Soborul şi pe toată bătrînimea fiilor lui Israel, şi au trimes la temniţă să aducă pe apostoli.

Деяния 5:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести Апостолов .

Деяния 5:21 Russian koi8r
Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести [Апостолов].

Acts 5:21 Shuar New Testament
Nuna antukar kashin tsawar Kßshik Yusa Uunt Jeen wayawar jintintiawarmiayi. Nu T·mainiai Israer-patri uuntri, tura niijiai pujuarmia nusha iruntrarmiayi. Tura Israer-shuara uuntri, naamka armia nuna iruntrami tusa untsukarmiayi. Ashφ iruntrar akatar akupkarmiayi, Jesusa akatramuri sepunmaya itiatarum tusar.

Apostagärningarna 5:21 Swedish (1917)
När de hade hört detta, gingo de inemot dagbräckningen in i helgedomen och undervisade. Emellertid kommo översteprästen och de som höllo med honom och sammankallade Stora rådet, alla Israels barns äldste. Därefter sände de åstad till fängelset för att hämta dem.

Matendo Ya Mitume 5:21 Swahili NT
Mitume walitii, wakaingia Hekaluni asubuhi na mapema, wakaanza kufundisha. Kuhani Mkuu na wenzake walipofika, waliita mkutano wa Baraza kuu, yaani halmashauri yote ya wazee wa Wayahudi halafu wakawatuma watu gerezani wawalete wale mitume.

Mga Gawa 5:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang marinig nila ito, ay nagsipasok sila sa templo nang magbubukang liwayway, at nangagturo. Datapuwa't dumating ang dakilang saserdote, at ang mga kasamahan niya, at pinulong ang sanedrin, at ang buong senado sa mga anak ni Israel, at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 5:21 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝgan nǝmmuzal awa dasan-itawannan, ǝnzayan s Ahan wa Zǝwwǝran n Ǝlɣibada, a daɣ-as sasaɣrin aytedan.

As d-osa Ǝlimam wa Zǝwwǝran ǝnta d aytedan win tǝɣimit-net, sassaɣran-du Asaggawar wa Zǝwwǝran almaɣna iɣmaran kul win ǝmosnen šiggǝtawen ǝn Kǝl-Israyil, amaran ǝssǝgmayan inǝmmuzal ǝs kasaw.

กิจการ 5:21 Thai: from KJV
เมื่ออัครสาวกได้ยินอย่างนั้น พอเวลารุ่งเช้าจึงเข้าไปสั่งสอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุโรหิตกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภา พร้อมกับบรรดาผู้เฒ่าทั้งหมดของชนอิสราเอล แล้วใช้คนไปที่คุกให้พาอัครสาวกออกมา

Elçilerin İşleri 5:21 Turkish
Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince Yüksek Kurulu, İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutukevine adam yolladılar.

Деяния 5:21 Ukrainian: NT
Вислухавши ж ввійшли вранцї в церкву, та й навчали. Прийшовши ж архиєрей і ті, що з ним, скликали раду і всю старшину синів Ізраїлевих, і післали в вязницю привести їх.

Acts 5:21 Uma New Testament
Jadi', mepupulo ngkii, hilou mpu'u-ramo hi Tomi Alata'ala pai' -ra mpotudui' ntodea. Nto'u toe wo'o, Imam Bohe pai' doo-na mpokio' hawe'ea pangkeni to Yahudi morumpu mpobabehi porumpua bohe agama Yahudi. Ria-ramo omea, ra'uli' mpo'uli' -raka topobago-ra: "Hilou-mokoi hi tarungku' mpo'ala' suro Pue' Yesus toera ria, pai' keni-ra tumai."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 5:21 Vietnamese (1934)
sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày, vào đền thờ, khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình, nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Y-sơ-ra-ên lại, sai người vào khám đặng điệu các sứ đồ đến.

Acts 5:20
Top of Page
Top of Page