PRAXEIS 5
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1anēr de tis ananias onomati sun sapphirē tē gunaiki autou epōlēsen ktēma 2kai enosphisato apo tēs timēs suneiduiēs kai tēs gunaikos kai enenkas meros ti para tous podas tōn apostolōn ethēken 3eipen de o petros anania dia ti eplērōsen o satanas tēn kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai apo tēs timēs tou chōriou 4ouchi menon soi emenen kai prathen en tē sē exousia upērchen ti oti ethou en tē kardia sou to pragma touto ouk epseusō anthrōpois alla tō theō 5akouōn de o ananias tous logous toutous pesōn exepsuxen kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas 6anastantes de oi neōteroi sunesteilan auton kai exenenkantes ethapsan

7egeneto de ōs ōrōn triōn diastēma kai ē gunē autou mē eiduia to gegonos eisēlthen 8apekrithē de pros autēn petros eipe moi ei tosoutou to chōrion apedosthe ē de eipen nai tosoutou 9o de petros pros autēn ti oti sunephōnēthē umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes tōn thapsantōn ton andra sou epi tē thura kai exoisousin se 10epesen de parachrēma pros tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autēn nekran kai exenenkantes ethapsan pros ton andra autēs 11kai egeneto phobos megas eph olēn tēn ekklēsian kai epi pantas tous akouontas tauta

12dia de tōn cheirōn tōn apostolōn egineto sēmeia kai terata polla en tō laō kai ēsan omothumadon pantes en tē stoa solomōntos 13tōn de loipōn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen autous o laos 14mallon de prosetithento pisteuontes tō kuriō plēthē andrōn te kai gunaikōn 15ōste kai eis tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi klinariōn kai krabattōn ina erchomenou petrou kan ē skia episkiasei tini autōn 16sunērcheto de kai to plēthos tōn perix poleōn ierousalēm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatōn akathartōn oitines etherapeuonto apantes

17anastas de o archiereus kai pantes oi sun autō ē ousa airesis tōn saddoukaiōn eplēsthēsan zēlou 18kai epebalon tas cheiras epi tous apostolous kai ethento autous en tērēsei dēmosia 19angelos de kuriou dia nuktos ēnoixen tas thuras tēs phulakēs exagagōn te autous eipen 20poreuesthe kai stathentes laleite en tō ierō tō laō panta ta rēmata tēs zōēs tautēs 21akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous 22oi de paragenomenoi upēretai ouch euron autous en tē phulakē anastrepsantes de apēngeilan 23legontes oti to desmōtērion euromen kekleismenon en pasē asphaleia kai tous phulakas estōtas epi tōn thurōn anoixantes de esō oudena euromen

24ōs de ēkousan tous logous toutous o te stratēgos tou ierou kai oi archiereis diēporoun peri autōn ti an genoito touto 25paragenomenos de tis apēngeilen autois oti idou oi andres ous ethesthe en tē phulakē eisin en tō ierō estōtes kai didaskontes ton laon 26tote apelthōn o stratēgos sun tois upēretais ēgen autous ou meta bias ephobounto gar ton laon mē lithasthōsin

27agagontes de autous estēsan en tō sunedriō kai epērōtēsen autous o archiereus 28legōn parangelia parēngeilamen umin mē didaskein epi tō onomati toutō kai idou peplērōkate tēn ierousalēm tēs didachēs umōn kai boulesthe epagagein eph ēmas to aima tou anthrōpou toutou 29apokritheis de petros kai oi apostoloi eipan peitharchein dei theō mallon ē anthrōpois 30o theos tōn paterōn ēmōn ēgeiren iēsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou 31touton o theos archēgon kai sōtēra upsōsen tē dexia autou [tou] dounai metanoian tō israēl kai aphesin amartiōn 32kai ēmeis esmen martures tōn rēmatōn toutōn kai to pneuma to agion o edōken o theos tois peitharchousin autō

33oi de akousantes dieprionto kai eboulonto anelein autous 34anastas de tis en tō sunedriō pharisaios onomati gamaliēl nomodidaskalos timios panti tō laō ekeleusen exō brachu tous anthrōpous poiēsai 35eipen te pros autous andres israēlitai prosechete eautois epi tois anthrōpois toutois ti mellete prassein 36pro gar toutōn tōn ēmerōn anestē theudas legōn einai tina eauton ō proseklithē andrōn arithmos ōs tetrakosiōn os anērethē kai pantes osoi epeithonto autō dieluthēsan kai egenonto eis ouden 37meta touton anestē ioudas o galilaios en tais ēmerais tēs apographēs kai apestēsen laon opisō autou kakeinos apōleto kai pantes osoi epeithonto autō dieskorpisthēsan 38kai [ta] nun legō umin apostēte apo tōn anthrōpōn toutōn kai aphete autous oti ean ē ex anthrōpōn ē boulē autē ē to ergon touto kataluthēsetai 39ei de ek theou estin ou dunēsesthe katalusai autous mēpote kai theomachoi eurethēte

40epeisthēsan de autō kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parēngeilan mē lalein epi tō onomati tou iēsou kai apelusan 41oi men oun eporeuonto chairontes apo prosōpou tou sunedriou oti katēxiōthēsan uper tou onomatos atimasthēnai 42pasan te ēmeran en tō ierō kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euangelizomenoi ton christon iēsoun

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 4
Top of Page
Top of Page