PRAXEIS 5
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1anēr de tis ananias onomati sun sappheirē tē gunaiki autou epōlēsen ktēma 2kai enosphisato apo tēs timēs suneiduias kai tēs gunaikos autou kai enenkas meros ti para tous podas tōn apostolōn ethēken 3eipen de petros anania dia ti eplērōsen o satanas tēn kardian sou pseusasthai se to pneuma to agion kai nosphisasthai se apo tēs timēs tou chōriou 4ouchi menon soi emenen kai prathen en tē sē exousia upērchen ti oti ethou en tē kardia sou to pragma touto ouk epseusō anthrōpois alla tō theō 5akouōn de o ananias tous logous toutous pesōn exepsuxen kai egeneto phobos megas epi pantas tous akouontas tauta 6anastantes de oi neōteroi sunesteilan auton kai exenenkantes ethapsan

7egeneto de ōs ōrōn triōn diastēma kai ē gunē autou mē eiduia to gegonos eisēlthen 8apekrithē de autē o petros eipe moi ei tosoutou to chōrion apedosthe ē de eipen nai tosoutou 9o de petros eipen pros autēn ti oti sunephōnēthē umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podes tōn thapsantōn ton andra sou epi tē thura kai exoisousin se 10epesen de parachrēma para tous podas autou kai exepsuxen eiselthontes de oi neaniskoi euron autēn nekran kai exenenkantes ethapsan pros ton andra autēs 11kai egeneto phobos megas eph olēn tēn ekklēsian kai epi pantas tous akouontas tauta

12dia de tōn cheirōn tōn apostolōn egineto sēmeia kai terata en tō laō polla kai ēsan omothumadon apantes en tē stoa solomōntos 13tōn de loipōn oudeis etolma kollasthai autois all emegalunen autous o laos 14mallon de prosetithento pisteuontes tō kuriō plēthē andrōn te kai gunaikōn 15ōste kata tas plateias ekpherein tous astheneis kai tithenai epi klinōn kai krabbatōn ina erchomenou petrou kan ē skia episkiasē tini autōn 16sunērcheto de kai to plēthos tōn perix poleōn eis ierousalēm pherontes astheneis kai ochloumenous upo pneumatōn akathartōn oitines etherapeuonto apantes

17anastas de o archiereus kai pantes oi sun autō ē ousa airesis tōn saddoukaiōn eplēsthēsan zēlou 18kai epebalon tas cheiras autōn epi tous apostolous kai ethento autous en tērēsei dēmosia 19angelos de kuriou dia tēs nuktos ēnoixen tas thuras tēs phulakēs exagagōn te autous eipen 20poreuesthe kai stathentes laleite en tō ierō tō laō panta ta rēmata tēs zōēs tautēs 21akousantes de eisēlthon upo ton orthron eis to ieron kai edidaskon paragenomenos de o archiereus kai oi sun autō sunekalesan to sunedrion kai pasan tēn gerousian tōn uiōn israēl kai apesteilan eis to desmōtērion achthēnai autous 22oi de upēretai paragenomenoi ouch euron autous en tē phulakē anastrepsantes de apēngeilan 23legontes oti to men desmōtērion euromen kekleismenon en pasē asphaleia kai tous phulakas estōtas pro tōn thurōn anoixantes de esō oudena euromen

24ōs de ēkousan tous logous toutous o te iereus kai o stratēgos tou ierou kai oi archiereis diēporoun peri autōn ti an genoito touto 25paragenomenos de tis apēngeilen autois oti idou oi andres ous ethesthe en tē phulakē eisin en tō ierō estōtes kai didaskontes ton laon 26tote apelthōn o stratēgos sun tois upēretais ēgagen autous ou meta bias ephobounto gar ton laon ina mē lithasthōsin

27agagontes de autous estēsan en tō sunedriō kai epērōtēsen autous o archiereus 28legōn ou parangelia parēngeilamen umin mē didaskein epi tō onomati toutō kai idou peplērōkate tēn ierousalēm tēs didachēs umōn kai boulesthe epagagein eph ēmas to aima tou anthrōpou toutou 29apokritheis de petros kai oi apostoloi eipon peitharchein dei theō mallon ē anthrōpois 30o theos tōn paterōn ēmōn ēgeiren iēsoun on umeis diecheirisasthe kremasantes epi xulou 31touton o theos archēgon kai sōtēra upsōsen tē dexia autou dounai metanoian tō israēl kai aphesin amartiōn 32kai ēmeis esmen autou martures tōn rēmatōn toutōn kai to pneuma de to agion o edōken o theos tois peitharchousin autō

33oi de akouontes dieprionto kai ebouleuonto anelein autous 34anastas de tis en tō sunedriō pharisaios onomati gamaliēl nomodidaskalos timios panti tō laō ekeleusen exō brachu ti tous apostolous poiēsai 35eipen te pros autous andres israēlitai prosechete eautois epi tois anthrōpois toutois ti mellete prassein 36pro gar toutōn tōn ēmerōn anestē theudas legōn einai tina eauton ō proseklēthē arithmos andrōn ōsei tetrakosiōn os anērethē kai pantes osoi epeithonto autō dieluthēsan kai egenonto eis ouden 37meta touton anestē ioudas o galilaios en tais ēmerais tēs apographēs kai apestēsen laon ikanon opisō autou kakeinos apōleto kai pantes osoi epeithonto autō dieskorpisthēsan 38kai ta nun legō umin apostēte apo tōn anthrōpōn toutōn kai easate autous oti ean ē ex anthrōpōn ē boulē ē to ergon touto kataluthēsetai 39ei de ek theou estin ou dunasthe katalusai auto mēpote kai theomachoi eurethēte

40epeisthēsan de autō kai proskalesamenoi tous apostolous deirantes parēngeilan mē lalein epi tō onomati tou iēsou kai apelusan autous 41oi men oun eporeuonto chairontes apo prosōpou tou sunedriou oti uper tou onomatos tou iēsou katēxiōthēsan atimasthēnai 42pasan te ēmeran en tō ierō kai kat oikon ouk epauonto didaskontes kai euangelizomenoi iēsoun ton christon

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 4
Top of Page
Top of Page