PRAXEIS 4
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1lalountōn de autōn pros ton laon epestēsan autois oi iereis kai o stratēgos tou ierou kai oi saddoukaioi 2diaponoumenoi dia to didaskein autous ton laon kai katangellein en tō iēsou tēn anastasin tōn nekrōn 3kai epebalon autois tas cheiras kai ethento eis tērēsin eis tēn aurion ēn gar espera ēdē 4polloi de tōn akousantōn ton logon episteusan kai egenēthē o arithmos tōn andrōn ōsei chiliades pente

5egeneto de epi tēn aurion sunachthēnai autōn tous archontas kai presbuterous kai grammateis eis ierousalēm 6kai annan ton archierea kai kaiaphan kai iōannēn kai alexandron kai osoi ēsan ek genous archieratikou 7kai stēsantes autous en mesō epunthanonto en poia dunamei ē en poiō onomati epoiēsate touto umeis 8tote petros plēstheis pneumatos agiou eipen pros autous archontes tou laou kai presbuteroi tou israēl 9ei ēmeis sēmeron anakrinometha epi euergesia anthrōpou asthenous en tini outos sesōstai 10gnōston estō pasin umin kai panti tō laō israēl oti en tō onomati iēsou christou tou nazōraiou on umeis estaurōsate on o theos ēgeiren ek nekrōn en toutō outos parestēken enōpion umōn ugiēs 11outos estin o lithos o exouthenētheis uph umōn tōn oikodomountōn o genomenos eis kephalēn gōnias 12kai ouk estin en allō oudeni ē sōtēria oute gar onoma estin eteron [upo ton ouranon] to dedomenon en anthrōpois en ō dei sōthēnai ēmas

13theōrountes de tēn tou petrou parrēsian kai iōannou kai katalabomenoi oti anthrōpoi agrammatoi eisin kai idiōtai ethaumazon epeginōskon te autous oti sun tō iēsou ēsan 14ton de anthrōpon blepontes sun autois estōta ton tetherapeumenon ouden eichon anteipein 15keleusantes de autous exō tou sunedriou apelthein suneballon pros allēlous 16legontes ti poiēsomen tois anthrōpois toutois oti men gar gnōston sēmeion gegonen di autōn pasin tois katoikousin ierousalēm phaneron kai ou dunametha arnēsasthai 17all ina mē epi pleion dianemēthē eis ton laon apeilē apeilēsometha autois mēketi lalein epi tō onomati toutō mēdeni anthrōpōn 18kai kalesantes autous parēngeilan autois to katholou mē phthengesthai mēde didaskein epi tō onomati tou iēsou 19o de petros kai iōannēs apokrithentes pros autous eipon ei dikaion estin enōpion tou theou umōn akouein mallon ē tou theou krinate 20ou dunametha gar ēmeis a eidomen kai ēkousamen mē lalein 21oi de prosapeilēsamenoi apelusan autous mēden euriskontes to pōs kolasontai autous dia ton laon oti pantes edoxazon ton theon epi tō gegonoti 22etōn gar ēn pleionōn tessarakonta o anthrōpos eph on egegonei to sēmeion touto tēs iaseōs

23apoluthentes de ēlthon pros tous idious kai apēngeilan osa pros autous oi archiereis kai oi presbuteroi eipon 24oi de akousantes omothumadon ēran phōnēn pros ton theon kai eipon despota su o theos o poiēsas ton ouranon kai tēn gēn kai tēn thalassan kai panta ta en autois

25o dia stomatos dauid paidos sou eipōn ina ti ephruaxan ethnē kai laoi emeletēsan kena

26parestēsan oi basileis tēs gēs kai oi archontes sunēchthēsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou christou autou

27sunēchthēsan gar ep alētheias epi ton agion paida sou iēsoun on echrisas ērōdēs te kai pontios pilatos sun ethnesin kai laois israēl 28poiēsai osa ē cheir sou kai ē boulē sou proōrisen genesthai 29kai ta nun kurie epide epi tas apeilas autōn kai dos tois doulois sou meta parrēsias pasēs lalein ton logon sou 30en tō tēn cheira sou ekteinein se eis iasin kai sēmeia kai terata ginesthai dia tou onomatos tou agiou paidos sou iēsou 31kai deēthentōn autōn esaleuthē o topos en ō ēsan sunēgmenoi kai eplēsthēsan apantes pneumatos agiou kai elaloun ton logon tou theou meta parrēsias

32tou de plēthous tōn pisteusantōn ēn ē kardia kai ē psuchē mia kai oude eis ti tōn uparchontōn autōn elegen idion einai all ēn autois apanta koina 33kai megalē dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi tēs anastaseōs tou kuriou iēsou charis te megalē ēn epi pantas autous 34oude gar endeēs tis upērchen en autois osoi gar ktētores chōriōn ē oikiōn upērchon pōlountes epheron tas timas tōn pipraskomenōn 35kai etithoun para tous podas tōn apostolōn diedidoto de ekastō kathoti an tis chreian eichen

36iōsēs de o epiklētheis barnabas apo tōn apostolōn o estin methermēneuomenon uios paraklēseōs leuitēs kuprios tō genei 37uparchontos autō agrou pōlēsas ēnenken to chrēma kai ethēken para tous podas tōn apostolōn

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 3
Top of Page
Top of Page