PRAXEIS 6
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1en de tais ēmerais tautais plēthunontōn tōn mathētōn egeneto gongusmos tōn ellēnistōn pros tous ebraious oti paretheōrounto en tē diakonia tē kathēmerinē ai chērai autōn 2proskalesamenoi de oi dōdeka to plēthos tōn mathētōn eipon ouk areston estin ēmas kataleipsantas ton logon tou theou diakonein trapezais 3episkepsasthe oun adelphoi andras ex umōn marturoumenous epta plēreis pneumatos agiou kai sophias ous katastēsōmen epi tēs chreias tautēs 4ēmeis de tē proseuchē kai tē diakonia tou logou proskarterēsomen 5kai ēresen o logos enōpion pantos tou plēthous kai exelexanto stephanon andra plērēs pisteōs kai pneumatos agiou kai philippon kai prochoron kai nikanora kai timōna kai parmenan kai nikolaon prosēluton antiochea 6ous estēsan enōpion tōn apostolōn kai proseuxamenoi epethēkan autois tas cheiras

7kai o logos tou theou ēuxanen kai eplēthuneto o arithmos tōn mathētōn en ierousalēm sphodra polus te ochlos tōn iereōn upēkouon tē pistei

8stephanos de plērēs pisteōs kai dunameōs epoiei terata kai sēmeia megala en tō laō 9anestēsan de tines tōn ek tēs sunagōgēs tēs legomenēs libertinōn kai kurēnaiōn kai alexandreōn kai tōn apo kilikias kai asias suzētountes tō stephanō 10kai ouk ischuon antistēnai tē sophia kai tō pneumati ō elalei 11tote upebalon andras legontas oti akēkoamen autou lalountos rēmata blasphēma eis mōsēn kai ton theon 12sunekinēsan te ton laon kai tous presbuterous kai tous grammateis kai epistantes sunērpasan auton kai ēgagon eis to sunedrion 13estēsan te marturas pseudeis legontas o anthrōpos outos ou pauetai rēmata blasphēma lalōn kata tou topou tou agiou kai tou nomou 14akēkoamen gar autou legontos oti iēsous o nazōraios outos katalusei ton topon touton kai allaxei ta ethē a paredōken ēmin mōsēs 15kai atenisantes eis auton apantes oi kathezomenoi en tō sunedriō eidon to prosōpon autou ōsei prosōpon angelou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Acts 5
Top of Page
Top of Page