Philippians 1
Berean Interlinear Bible

Greetings from Paul and Timothy
(2 Samuel 6:12-15; 1 Chronicles 15:1-14; Colossians 1:1-2)

1Παῦλος (Paul) καὶ (and) Τιμόθεος (Timothy), δοῦλοι (servants) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus),

Πᾶσιν (To all) τοῖς (the) ἁγίοις (saints) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus) τοῖς (-) οὖσιν (being) ἐν (in) Φιλίπποις (Philippi), σὺν (with) ἐπισκόποις (the overseers) καὶ (and) διακόνοις (deacons):

2Χάρις (Grace) ὑμῖν (to you) καὶ (and) εἰρήνη (peace) ἀπὸ (from) Θεοῦ (God) Πατρὸς (Father) ἡμῶν (of us) καὶ (and) Κυρίου (the Lord) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ).

Thanksgiving and Prayer
(1 Corinthians 1:4-9; Colossians 1:3-14; 2 Thessalonians 1:3-4)

3Εὐχαριστῶ (I thank) τῷ (the) Θεῷ (God) μου (of me) ἐπὶ (upon) πάσῃ (every) τῇ (-) μνείᾳ (remembrance) ὑμῶν (of you), 4πάντοτε (always) ἐν (in) πάσῃ (every) δεήσει (supplication) μου (of me) ὑπὲρ (for) πάντων (all) ὑμῶν (of you), μετὰ (with) χαρᾶς (joy) τὴν (the) δέησιν (supplication) ποιούμενος (making) 5ἐπὶ (for) τῇ (the) κοινωνίᾳ (partnership) ὑμῶν (of you) εἰς (in) τὸ (the) εὐαγγέλιον (gospel) ἀπὸ (from) τῆς (the) πρώτης (first) ἡμέρας (day) ἄχρι (until) τοῦ (-) νῦν (now), 6πεποιθὼς (being persuaded of) αὐτὸ (the very thing) τοῦτο (this), ὅτι (that) ὁ (the One) ἐναρξάμενος (having begun) ἐν (in) ὑμῖν (you) ἔργον (a work) ἀγαθὸν (good) ἐπιτελέσει (will complete it) ἄχρι (until) ἡμέρας (the day) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus).

7Καθώς (Accordingly), ἐστιν (it is) δίκαιον (right) ἐμοὶ (for me) τοῦτο (this) φρονεῖν (to feel) ὑπὲρ (about) πάντων (all) ὑμῶν (of you), διὰ (since) τὸ (-) ἔχειν (have) με (I) ἐν (in) τῇ (the) καρδίᾳ (heart) ὑμᾶς (you); ἔν (in) τε (both) τοῖς (the) δεσμοῖς (chains) μου (of me), καὶ (and) ἐν (in) τῇ (the) ἀπολογίᾳ (defense) καὶ (and) βεβαιώσει (confirmation) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel), συνκοινωνούς (fellow partakers) μου (with me) τῆς (of) χάριτος (grace) πάντας (all) ὑμᾶς (you) ὄντας (are). 8μάρτυς (Witness) γάρ (for) μου (my) ὁ (-) Θεός (God is), ὡς (how) ἐπιποθῶ (I long after) πάντας (all) ὑμᾶς (you) ἐν (in) σπλάγχνοις (the affection) Χριστοῦ (of Christ) Ἰησοῦ (Jesus).

9Καὶ (And) τοῦτο (this) προσεύχομαι (I pray), ἵνα (that) ἡ (the) ἀγάπη (love) ὑμῶν (of you), ἔτι (yet) μᾶλλον (more) καὶ (and) μᾶλλον (more) περισσεύῃ (may abound) ἐν (in) ἐπιγνώσει (knowledge) καὶ (and) πάσῃ (all) αἰσθήσει (discernment), 10εἰς (for) τὸ (-) δοκιμάζειν (to approve) ὑμᾶς (you) τὰ (the things) διαφέροντα (being excellent), ἵνα (so that) ἦτε (you may be) εἰλικρινεῖς (pure) καὶ (and) ἀπρόσκοποι (blameless) εἰς (unto) ἡμέραν (the day) Χριστοῦ (of Christ), 11πεπληρωμένοι (being filled) καρπὸν (with the fruit) δικαιοσύνης (of righteousness) τὸν (that is) διὰ (through) Ἰησοῦ (Jesus) Χριστοῦ (Christ), εἰς (to) δόξαν (the glory) καὶ (and) ἔπαινον (praise) Θεοῦ (of God).

Paul's Trials Advance the Gospel
(James 1:2-8)

12Γινώσκειν (To know) δὲ (now) ὑμᾶς (you), βούλομαι (I want), ἀδελφοί (brothers), ὅτι (that) τὰ (the things) κατ’ (concerning) ἐμὲ (me), μᾶλλον (really) εἰς (to) προκοπὴν (the advancement) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel) ἐλήλυθεν (have turned out), 13ὥστε (so as for) τοὺς (the) δεσμούς (chains) μου (of me) φανεροὺς (clearly known) ἐν (in) Χριστῷ (Christ) γενέσθαι (to have become) ἐν (in) ὅλῳ (all) τῷ (the) πραιτωρίῳ (palace guard),a καὶ (and) τοῖς (to the) λοιποῖς (rest) πᾶσιν (all); 14καὶ (and) τοὺς (-) πλείονας (most) τῶν (of the) ἀδελφῶν (brothers), ἐν (in) Κυρίῳ (the Lord) πεποιθότας (trusting) τοῖς (by the) δεσμοῖς (chains) μου (of me), περισσοτέρως (more abundantly) τολμᾶν (to dare) ἀφόβως (fearlessly) τὸν (the) λόγον (word)b λαλεῖν (to speak).

15Τινὲς (Some) μὲν (indeed) καὶ (even) διὰ (from) φθόνον (envy) καὶ (and) ἔριν (strife), τινὲς (some) δὲ (however) καὶ (also) δι’ (from) εὐδοκίαν (goodwill) τὸν (-) Χριστὸν (Christ) κηρύσσουσιν (are proclaiming)16οἱ (the ones) μὲν (indeed) ἐξ (out of) ἀγάπης (love), εἰδότες (knowing) ὅτι (that) εἰς (for) ἀπολογίαν (defense) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel) κεῖμαι (I am appointed); 17οἱ (the ones) δὲ (however) ἐξ (out of) ἐριθείας (selfish ambition) τὸν (-) Χριστὸν (Christ) καταγγέλλουσιν (are proclaiming), οὐχ (not) ἁγνῶς (purely), οἰόμενοι (supposing) θλῖψιν (tribulation) ἐγείρειν (to add) τοῖς (to the) δεσμοῖς (chains) μου (of me).

18Τί (What) γάρ (then)? πλὴν (Only) ὅτι (that) παντὶ (in every) τρόπῳ (way), εἴτε (whether) προφάσει (in pretext) εἴτε (or) ἀληθείᾳ (in truth), Χριστὸς (Christ) καταγγέλλεται (is proclaimed). καὶ (And) ἐν (in) τούτῳ (this) χαίρω (I rejoice). ἀλλὰ (Yes), καὶ (and) χαρήσομαι (I will rejoice). 19οἶδα (I know) γὰρ (for) ὅτι (that) τοῦτό (this) μοι (for me) ἀποβήσεται (will turn out) εἰς (to) σωτηρίαν (deliverance) διὰ (through) τῆς (-) ὑμῶν (your) δεήσεως (prayer) καὶ (and) ἐπιχορηγίας (the provision) τοῦ (of the) Πνεύματος (Spirit) Ἰησοῦ (of Jesus) Χριστοῦ (Christ), 20κατὰ (according to) τὴν (the) ἀποκαραδοκίαν (earnest expectation) καὶ (and) ἐλπίδα (hope) μου (of me) ὅτι (that) ἐν (in) οὐδενὶ (nothing) αἰσχυνθήσομαι (I will be ashamed), ἀλλ’ (but) ἐν (in) πάσῃ (all) παρρησίᾳ (boldness), ὡς (as) πάντοτε (always) καὶ (also) νῦν (now), μεγαλυνθήσεται (will be magnified) Χριστὸς (Christ) ἐν (in) τῷ (the) σώματί (body) μου (of me), εἴτε (whether) διὰ (by) ζωῆς (life) εἴτε (or) διὰ (by) θανάτου (death).

To Live is Christ

21Ἐμοὶ (To me) γὰρ (for) τὸ (-) ζῆν (to live) Χριστὸς (is Christ), καὶ (and) τὸ (-) ἀποθανεῖν (to die) κέρδος (is gain). 22εἰ (If I am) δὲ (however) τὸ (-) ζῆν (to live) ἐν (in) σαρκί (flesh), τοῦτό (this) μοι (for me) καρπὸς (is the fruit) ἔργου (of labor). καὶ (And) τί (what) αἱρήσομαι (shall I choose)? οὐ (Not) γνωρίζω (I know)! 23συνέχομαι (I am pressed) δὲ (however) ἐκ (between) τῶν (the) δύο (two), τὴν (the) ἐπιθυμίαν (desire) ἔχων (having) εἰς (for myself) τὸ (-) ἀναλῦσαι (to depart) καὶ (and) σὺν (with) Χριστῷ (Christ) εἶναι (to be), πολλῷ (very much) γὰρ (for) μᾶλλον (more) κρεῖσσον (better); 24τὸ (-) δὲ (but) ἐπιμένειν (to remain) ‹ἐν› (in) τῇ (the) σαρκὶ (flesh) ἀναγκαιότερον (is more necessary) δι’ (for the sake of) ὑμᾶς (you).

25Καὶ (And) τοῦτο (this) πεποιθὼς (having been persuaded of), οἶδα (I know) ὅτι (that) μενῶ (I will remain) καὶ (and) παραμενῶ (will continue with) πᾶσιν (all) ὑμῖν (of you) εἰς (for) τὴν (-) ὑμῶν (your) προκοπὴν (progress) καὶ (and) χαρὰν (joy) τῆς (of the) πίστεως (faith), 26ἵνα (so that) τὸ (the) καύχημα (boasting) ὑμῶν (of you) περισσεύῃ (may abound) ἐν (to) Χριστῷ (Christ) Ἰησοῦ (Jesus) ἐν (in) ἐμοὶ (me) διὰ (through) τῆς (-) ἐμῆς (my) παρουσίας (coming) πάλιν (again) πρὸς (to) ὑμᾶς (you).

Worthy of the Gospel

27Μόνον (Only) ἀξίως (worthily) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel) τοῦ (-) Χριστοῦ (of Christ) πολιτεύεσθε (conduct yourselves), ἵνα (so that) εἴτε (whether) ἐλθὼν (having come) καὶ (and) ἰδὼν (having seen) ὑμᾶς (you), εἴτε (or) ἀπὼν (being absent), ἀκούω (I might hear) τὰ (the things) περὶ (concerning) ὑμῶν (you), ὅτι (that) στήκετε (you are standing firm) ἐν (in) ἑνὶ (one) πνεύματι (spirit), μιᾷ (with one) ψυχῇ (mind) συναθλοῦντες (striving together) τῇ (for the) πίστει (faith) τοῦ (of the) εὐαγγελίου (gospel), 28καὶ (and) μὴ (not) πτυρόμενοι (being frightened) ἐν (in) μηδενὶ (nothing) ὑπὸ (by) τῶν (those) ἀντικειμένων (opposing you), ἥτις (which) ἐστὶν (is) αὐτοῖς (to them) ἔνδειξις (a demonstration) ἀπωλείας (of destruction); ὑμῶν (to you) δὲ (however) σωτηρίας (of salvation), καὶ (and) τοῦτο (this) ἀπὸ (from) Θεοῦ (God). 29ὅτι (For) ὑμῖν (to you) ἐχαρίσθη (it has been granted) τὸ (-) ὑπὲρ (concerning) Χριστοῦ (Christ), οὐ (not) μόνον (only) τὸ (-) εἰς (in) αὐτὸν (Him) πιστεύειν (to believe), ἀλλὰ (but) καὶ (also) τὸ (-) ὑπὲρ (concerning) αὐτοῦ (Him) πάσχειν (to suffer), 30τὸν (the) αὐτὸν (same) ἀγῶνα (conflict) ἔχοντες (having), οἷον (such as) εἴδετε (you saw) ἐν (in) ἐμοὶ (me) καὶ (and) νῦν (now) ἀκούετε (hear of) ἐν (in) ἐμοί (me).

a 13 Or palace
b 14 NE and WH λόγον τοῦ Θεοῦ

The Berean Bible
www.Berean.Bible

Berean Interlinear Bible (BIB)
© 2016 by Bible Hub and Berean.Bible
Used by Permission. All rights Reserved.


Ephesians 6
Top of Page
Top of Page