KATA LOUKAN 22
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ēngizen de ē eortē tōn azumōn ē legomenē pascha 2kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis to pōs anelōsin auton ephobounto gar ton laon

3eisēlthen de satanas eis ioudan ton kaloumenon iskariōtēn onta ek tou arithmou tōn dōdeka 4kai apelthōn sunelalēsen tois archiereusin kai stratēgois to pōs autois paradō auton 5kai echarēsan kai sunethento autō argurion dounai 6kai exōmologēsen kai ezētei eukairian tou paradounai auton ater ochlou autois

7ēlthen de ē ēmera tōn azumōn ē edei thuesthai to pascha 8kai apesteilen petron kai iōannēn eipōn poreuthentes etoimasate ēmin to pascha ina phagōmen 9oi de eipan autō pou theleis etoimasōmen 10o de eipen autois idou eiselthontōn umōn eis tēn polin sunantēsei umin anthrōpos keramion udatos bastazōn akolouthēsate autō eis tēn oikian eis ēn eisporeuetai 11kai ereite tō oikodespotē tēs oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tōn mathētōn mou phagō 12kakeinos umin deixei anagaion mega estrōmenon ekei etoimasate 13apelthontes de euron kathōs eirēkei autois kai ētoimasan to pascha

14kai ote egeneto ē ōra anepesen kai oi apostoloi sun autō 15kai eipen pros autous epithumia epethumēsa touto to pascha phagein meth umōn pro tou me pathein 16legō gar umin oti ou mē phagō auto eōs otou plērōthē en tē basileia tou theou 17kai dexamenos potērion eucharistēsas eipen labete touto kai diamerisate eis eautous 18legō gar umin ou mē piō apo tou nun apo tou genēmatos tēs ampelou eōs ou ē basileia tou theou elthē 19kai labōn arton eucharistēsas eklasen kai edōken autois legōn touto estin to sōma mou [[to uper umōn didomenon touto poieite eis tēn emēn anamnēsin 20kai to potērion ōsautōs meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē en tō aimati mou to uper umōn ekchunnomenon]] 21plēn idou ē cheir tou paradidontos me met emou epi tēs trapezēs 22oti o uios men tou anthrōpou kata to ōrismenon poreuetai plēn ouai tō anthrōpō ekeinō di ou paradidotai 23kai autoi ērxanto suzētein pros eautous to tis ara eiē ex autōn o touto mellōn prassein

24egeneto de kai philoneikia en autois to tis autōn dokei einai meizōn 25o de eipen autois oi basileis tōn ethnōn kurieuousin autōn kai oi exousiazontes autōn euergetai kalountai 26umeis de ouch outōs all o meizōn en umin ginesthō ōs o neōteros kai o ēgoumenos ōs o diakonōn 27tis gar meizōn o anakeimenos ē o diakonōn ouchi o anakeimenos egō de en mesō umōn eimi ōs o diakonōn

28umeis de este oi diamemenēkotes met emou en tois peirasmois mou 29kagō diatithemai umin kathōs dietheto moi o patēr mou basileian 30ina esthēte kai pinēte epi tēs trapezēs mou en tē basileia mou kai kathēsthe epi thronōn tas dōdeka phulas krinontes tou israēl

31simōn simōn idou o satanas exētēsato umas tou siniasai ōs ton siton 32egō de edeēthēn peri sou ina mē eklipē ē pistis sou kai su pote epistrepsas stērison tous adelphous sou 33o de eipen autō kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakēn kai eis thanaton poreuesthai 34o de eipen legō soi petre ou phōnēsei sēmeron alektōr eōs tris me aparnēsē eidenai

35kai eipen autois ote apesteila umas ater ballantiou kai pēras kai upodēmatōn mē tinos usterēsate oi de eipan outhenos 36eipen de autois alla nun o echōn ballantion aratō omoiōs kai pēran kai o mē echōn pōlēsatō to imation autou kai agorasatō machairan 37legō gar umin oti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar to peri emou telos echei 38oi de eipan kurie idou machairai ōde duo o de eipen autois ikanon estin

39kai exelthōn eporeuthē kata to ethos eis to oros tōn elaiōn ēkolouthēsan de autō [kai] oi mathētai 40genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mē eiselthein eis peirasmon 41kai autos apespasthē ap autōn ōsei lithou bolēn kai theis ta gonata prosēucheto 42legōn pater ei boulei parenenke touto to potērion ap emou plēn mē to thelēma mou alla to son ginesthō 43[[ōphthē de autō angelos apo tou ouranou enischuōn auton 44kai genomenos en agōnia ektenesteron prosēucheto kai egeneto o idrōs autou ōsei thromboi aimatos katabainontes epi tēn gēn]] 45kai anastas apo tēs proseuchēs elthōn pros tous mathētas euren koimōmenous autous apo tēs lupēs 46kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon

47eti autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tōn dōdeka proērcheto autous kai ēngisen tō iēsou philēsai auton 48iēsous de eipen autō iouda philēmati ton uion tou anthrōpou paradidōs 49idontes de oi peri auton to esomenon eipan kurie ei pataxomen en machairē 50kai epataxen eis tis ex autōn tou archiereōs ton doulon kai apheilen to ous autou to dexion 51apokritheis de [o] iēsous eipen eate eōs toutou kai apsamenos tou ōtiou iasato auton 52eipen de iēsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratēgous tou ierou kai presbuterous ōs epi lēstēn exēlthate meta machairōn kai xulōn 53kath ēmeran ontos mou meth umōn en tō ierō ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autē estin umōn ē ōra kai ē exousia tou skotous

54sullabontes de auton ēgagon kai eisēgagon eis tēn oikian tou archiereōs o de petros ēkolouthei makrothen 55periapsantōn de pur en mesō tēs aulēs kai sunkathisantōn ekathēto o petros mesos autōn 56idousa de auton paidiskē tis kathēmenon pros to phōs kai atenisasa autō eipen kai outos sun autō ēn 57o de ērnēsato legōn ouk oida auton gunai 58kai meta brachu eteros idōn auton ephē kai su ex autōn ei o de petros ephē anthrōpe ouk eimi 59kai diastasēs ōsei ōras mias allos tis diischurizeto legōn ep alētheias kai outos met autou ēn kai gar galilaios estin 60eipen de o petros anthrōpe ouk oida o legeis kai parachrēma eti lalountos autou ephōnēsen alektōr 61kai strapheis o kurios eneblepsen tō petrō kai upemnēsthē o petros tou rēmatos tou kuriou ōs eipen autō oti prin alektora phōnēsai sēmeron aparnēsē me tris 62 [kai exelthōn exō eklausen pikrōs]

63kai oi andres oi sunechontes auton enepaizon autō derontes 64kai perikalupsantes auton epērōtōn legontes prophēteuson tis estin o paisas se 65kai etera polla blasphēmountes elegon eis auton

66kai ōs egeneto ēmera sunēchthē to presbuterion tou laou archiereis te kai grammateis kai apēgagon auton eis to sunedrion autōn legontes 67ei su ei o christos eipon ēmin eipen de autois ean umin eipō ou mē pisteusēte 68ean de erōtēsō ou mē apokrithēte 69apo tou nun de estai o uios tou anthrōpou kathēmenos ek dexiōn tēs dunameōs tou theou 70eipan de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephē umeis legete oti egō eimi 71oi de eipan ti eti echomen marturias chreian autoi gar ēkousamen apo tou stomatos autou

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Luke 21
Top of Page
Top of Page