KATA LOUKAN 22
Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

1ēngizen de ē eortē tōn azumōn ē legomenē pascha 2kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis to pōs anelōsin auton ephobounto gar ton laon

3eisēlthen de satanas eis ioudan ton epikaloumenon iskariōtēn onta ek tou arithmou tōn dōdeka 4kai apelthōn sunelalēsen tois archiereusin kai stratēgois to pōs auton paradō autois 5kai echarēsan kai sunethento autō argurion dounai 6kai exōmologēsen kai ezētei eukairian tou paradounai auton autois ater ochlou

7ēlthen de ē ēmera tōn azumōn en ē edei thuesthai to pascha 8kai apesteilen petron kai iōannēn eipōn poreuthentes etoimasate ēmin to pascha ina phagōmen 9oi de eipon autō pou theleis etoimasomen 10o de eipen autois idou eiselthontōn umōn eis tēn polin sunantēsei umin anthrōpos keramion udatos bastazōn akolouthēsate autō eis tēn oikian ou eisporeuetai 11kai ereite tō oikodespotē tēs oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tōn mathētōn mou phagō 12kakeinos umin deixei anōgeon mega estrōmenon ekei etoimasate 13apelthontes de euron kathōs eirēken autois kai ētoimasan to pascha

14kai ote egeneto ē ōra anepesen kai oi dōdeka apostoloi sun autō 15kai eipen pros autous epithumia epethumēsa touto to pascha phagein meth umōn pro tou me pathein 16legō gar umin oti ouketi ou mē phagō ex autou eōs otou plērōthē en tē basileia tou theou 17kai dexamenos potērion eucharistēsas eipen labete touto kai diamerisate eautois 18legō gar umin oti ou mē piō apo tou genēmatos tēs ampelou eōs otou ē basileia tou theou elthē 19kai labōn arton eucharistēsas eklasen kai edōken autois legōn touto estin to sōma mou to uper umōn didomenon touto poieite eis tēn emēn anamnēsin 20ōsautōs kai to potērion meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē en tō aimati mou to uper umōn ekchunomenon 21plēn idou ē cheir tou paradidontos me met emou epi tēs trapezēs 22kai o men uios tou anthrōpou poreuetai kata to ōrismenon plēn ouai tō anthrōpō ekeinō di ou paradidotai 23kai autoi ērxanto suzētein pros eautous to tis ara eiē ex autōn o touto mellōn prassein

24egeneto de kai philoneikia en autois to tis autōn dokei einai meizōn 25o de eipen autois oi basileis tōn ethnōn kurieuousin autōn kai oi exousiazontes autōn euergetai kalountai 26umeis de ouch outōs all o meizōn en umin genesthō ōs o neōteros kai o ēgoumenos ōs o diakonōn 27tis gar meizōn o anakeimenos ē o diakonōn ouchi o anakeimenos egō de eimi en mesō umōn ōs o diakonōn

28umeis de este oi diamemenēkotes met emou en tois peirasmois mou 29kagō diatithemai umin kathōs dietheto moi o patēr mou basileian 30ina esthiēte kai pinēte epi tēs trapezēs mou [en tē basileia mou] kai kathisesthe epi thronōn krinontes tas dōdeka phulas tou israēl

31eipen de o kurios simōn simōn idou o satanas exētēsato umas tou siniasai ōs ton siton 32egō de edeēthēn peri sou ina mē eklipē ē pistis sou kai su pote epistrepsas stērixon tous adelphous sou 33o de eipen autō kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakēn kai eis thanaton poreuesthai 34o de eipen legō soi petre ou mē phōnēsē sēmeron alektōr prin ē tris aparnēsē mē eidenai me

35kai eipen autois ote apesteila umas ater balantiou kai pēras kai upodēmatōn mē tinos usterēsate oi de eipon outhenos 36eipen oun autois alla nun o echōn balantion aratō omoiōs kai pēran kai o mē echōn pōlēsei to imation autou kai agorasei machairan 37legō gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar ta peri emou telos echei 38oi de eipon kurie idou machairai ōde duo o de eipen autois ikanon estin

39kai exelthōn eporeuthē kata to ethos eis to oros tōn elaiōn ēkolouthēsan de autō kai oi mathētai autou 40genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mē eiselthein eis peirasmon 41kai autos apespasthē ap autōn ōsei lithou bolēn kai theis ta gonata prosēucheto 42legōn pater ei boulei parenenkein to potērion touto ap emou plēn mē to thelēma mou alla to son genesthō 43ōphthē de autō angelos ap ouranou enischuōn auton 44kai genomenos en agōnia ektenesteron prosēucheto egeneto de o idrōs autou ōsei thromboi aimatos katabainontes epi tēn gēn 45kai anastas apo tēs proseuchēs elthōn pros tous mathētas euren autous koimōmenous apo tēs lupēs 46kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon

47eti de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tōn dōdeka proērcheto autous kai ēngisen tō iēsou philēsai auton 48o de iēsous eipen autō iouda philēmati ton uion tou anthrōpou paradidōs 49idontes de oi peri auton to esomenon eipon autō kurie ei pataxomen en machaira 50kai epataxen eis tis ex autōn ton doulon tou archiereōs kai apheilen autou to ous to dexion 51apokritheis de o iēsous eipen eate eōs toutou kai apsamenos tou ōtiou autou iasato auton 52eipen de o iēsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratēgous tou ierou kai presbuterous ōs epi lēstēn exelēluthate meta machairōn kai xulōn 53kath ēmeran ontos mou meth umōn en tō ierō ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autē umōn estin ē ōra kai ē exousia tou skotous

54sullabontes de auton ēgagon kai eisēgagon auton eis ton oikon tou archiereōs o de petros ēkolouthei makrothen 55apsantōn de pur en mesō tēs aulēs kai sunkathisantōn autōn ekathēto o petros en mesō autōn 56idousa de auton paidiskē tis kathēmenon pros to phōs kai atenisasa autō eipen kai outos sun autō ēn 57o de ērnēsato auton legōn gunai ouk oida auton 58kai meta brachu eteros idōn auton ephē kai su ex autōn ei o de petros eipen anthrōpe ouk eimi 59kai diastasēs ōsei ōras mias allos tis diischurizeto legōn ep alētheias kai outos met autou ēn kai gar galilaios estin 60eipen de o petros anthrōpe ouk oida o legeis kai parachrēma eti lalountos autou ephōnēsen alektōr 61kai strapheis o kurios eneblepsen tō petrō kai upemnēsthē o petros tou logou tou kuriou ōs eipen autō oti prin alektora phōnēsai aparnēsē me tris 62kai exelthōn exō o petros eklausen pikrōs

63kai oi andres oi sunechontes ton iēsoun enepaizon autō derontes 64kai perikalupsantes auton etupton autou to prosōpon kai epērōtōn auton legontes prophēteuson tis estin o paisas se 65kai etera polla blasphēmountes elegon eis auton

66kai ōs egeneto ēmera sunēchthē to presbuterion tou laou archiereis kai grammateis kai anēgagon auton eis to sunedrion autōn legontes 67ei su ei o christos eipe ēmin eipen de autois ean umin eipō ou mē pisteusēte 68ean de kai erōtēsō ou mē apokrithēte moi ē apolusēte 69apo tou nun estai o uios tou anthrōpou kathēmenos ek dexiōn tēs dunameōs tou theou 70eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephē umeis legete oti egō eimi 71oi de eipon ti eti chreian echomen marturias autoi gar ēkousamen apo tou stomatos autou

Greek NT: Byzantine/Majority Text (2000) Transliterated

Bible Hub

Luke 21
Top of Page
Top of Page