Genesis 31
Indonesian Terjemahan Lama

1Kalakian, maka kedengaranlah kepada Yakub segala perkataan anak laki-laki Laban, katanya: Bahwa si Yakub itu telah mengambil segala sesuatu yang bapa kita punya dan dari pada barang yang bapa kita punya itu telah dijadikannya segala kemuliaan ini. 2Dan lagi dipandang Yakub akan muka Laban bahwa sesungguhnya ia itu tiada sama baik kepadanya seperti dahulu. 3Maka firman Tuhan kepada Yakub: Pulanglah engkau ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaum keluargamu, maka Aku menyertai akan dikau. 4Lalu disuruh Yakub panggil Rakhel dan Lea datang ke padang, ke tempat segala kawan kambingnya. 5Maka kata Yakub kepadanya: Telah kupandang muka bapamu itu tiada sama baik kepadaku seperti dahulu, tetapi telah disertai Allah bapaku juga akan daku. 6Maka kamu ketahui, bahwa dengan sekuat-kuatku kuperhambakan diriku kepada bapamu. 7Tetapi bapamu telah menipu akan daku, diubahkannya upahku sampai sepuluh kali, tetapi tiada diluluskan Allah akan dia berbuat jahat akan daku. 8Apabila katanya: Segala binatang yang berbelang itu akan jadi upahmu, maka segala kawan binatang itupun beranaklah yang berbelang-belang, dan apabila katanya: Segala yang bercorak itu akan jadi upahmu, maka beranaklah segala kawan binatang itu bercorak-corak. 9Demikianlah telah dirampas Allah akan kawan binatang bapamu, diberikannya kepadaku; 10Karena pada sekali peristiwa tatkala berbekaklah kawan binatang itu, maka kuangkat mata, lalu kulihat dalam mimpiku, bahwa sesungguhnya segala kambing jantan yang menjantani kambing betina itu ada bercorak dan berbelang dan berintik-rintik. 11Maka kata Malaekat Tuhan Allah kepadaku dalam mimpi: Hai Yakub! Maka sahutku: Sahaya. 12Lalu kata-Nya: Sekarang angkatlah matamu, lihatlah segala kambing jantan, yang menjantani kambing betina itu bercorak dan berbelang dan berintik-rintik, karena telah Kulihat segala perbuatan Laban akan dikau itu. 13Bahwa Aku inilah Allah Bait-el, tempat engkau mencurahkan minyak kepada batu tanda, yaitu tempat engkau telah bernazar kepada-Ku, maka sekarangpun bangunlah engkau, keluarlah dari negeri ini dan pulanglah engkau ke negeri kaum keluargamu. 14Maka sahut Rakhel dan Lea kepadanya, katanya: Adakah lagi bagi kami bahagian atau barang pusaka dalam rumah bapa kami? 15Bukankah kami ini dibilangkan olehnya bagaikan orang helat? karena telah dijualnya kami dan segala harta kamipun telah dimakannya habis. 16Karena segala kekayaan, yang telah dirampas Allah dari pada bapa kami, ia itulah kami punya dan anak-anak kami punya; maka sekarangpun baiklah kauperbuat segala sesuatu, yang firman Allah kepadamu itu.

17Setelah itu maka bangunlah Yakub, lalu dinaikkannya segala anak bininya ke atas unta, 18dan dibawanyalah akan segala binatangnya dan segala harta benda yang telah diperolehnya, yaitu kawan binatang miliknya, yang telah diperolehnya di Padan-Aram, hendak pergi mendapatkan Ishak, bapanya, ke negeri Kanaan. 19Hata, maka Labanpun sudah pergi mengguntingkan bulu dombanya; lalu dicuri Rakhel akan berhala bapanya. 20Maka Yakubpun pergilah diam-diam, tiada diberinya tahu Laban, orang Aram itu, ia hendak pergi. 21Maka larilah Yakub dengan segala sesuatu yang padanya, maka berangkatlah ia, lalu menyeberang sungai serta berjalan menuju ke gunung Gilead.

22Maka selang tiga hari dikabarkan oranglah kepada Laban, mengatakan: Yakub sudah lari. 23Maka dibawa Laban segala saudaranya bersama-sama, lalu diusirnya akan dia sejauh perjalanan tujuh hari; maka didapatinya akan dia di gunung Gilead. 24Tetapi datanglah Allah kepada Laban, orang Aram itu, pada malam dalam mimpi, firman-Nya: Ingat baik-baik; jangan engkau berkata-kata denga Yakub itu baik atau jahat.

25Setelah itu maka Yakubpun didapatilah oleh Laban. Maka Yakub telah mendirikan kemahnya di atas gunung itu, dan Laban serta segala saudaranyapun mendirikan kemahnya di atas gunung Gilead itu. 26Maka kata Laban kepada Yakub: Apa macam perbuatanmu ini, maka diam-diam engkau lari dan anak-anakkupun kaubawa seperti orang yang ditawan dengan pedang. 27Apakah sebabnya maka engkau lari diam-diam dan meninggalkan daku curi-curi dengan tiada memberitahu aku, supaya boleh kuhantarkan dikau dengan sukahati dan dengan nyanyi dan bunyi gendang kecapi? 28Dan lagi tiada kauberi aku mencium anak-anakku laki-laki dan perempuan? Bahwa dengan demikian telah kauperbuat suatu pekerjaan yang bodoh. 29Adalah juga kuasa pada tanganku akan berbuat jahat kepadamu, tetapi malam tadi Allah bapamu telah berfirman kepadaku, firman-Nya: Ingat baik-baik; jangan engkau berkata-kata dengan Yakub atau baik atau jahat. 30Maka sekarangpun engkau hendak pergi, karena sangatlah rindu engkau akan rumah bapamu, mengapa maka engkau mencuri berhalaku? 31Maka sahut Yakub kepada Laban, katanya: Sesungguhnya takutlah aku, serta kataku: Kalau-kalau engkau mengambil anak-anakmu pula dari padaku dengan keras. 32Maka kepada barangsiapa engkau mendapat berhalamu itu, janganlah ia hidup lagi. Selidikilah olehmu di hadapan segala saudara kita kalau ada padaku barang sesuatu yang milikmu; ambillah dia. Tetapi tiada diketahui Yakub akan hal Rakhel yang telah mencurinya.

33Maka masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua sahaya perempuan itu, tetapi suatupun tiada didapatinya. Kemudian keluarlah ia dari dalam kemah Lea, lalu masuk ke dalam kemah Rakhel. 34Tetapi oleh Rakhel sudah diambil akan patung itu, dimasukkannya ke dalam pelana unta, lalu duduklah ia di atasnya. Maka diselidikilah oleh Laban pada segenap kemah itu, suatupun tiada didapatinya. 35Maka kata Rakhel kepada bapanya: Janganlah kiranya tuan amarah sebab tiada hamba boleh bangun di hadapan tuan, karena adat perempuan ada berlaku atas hamba. Maka diselidikinya kemah itupun, tiada didapatinya akan patungnya.

36Maka berbangkitlah amarah Yakub serta berbantahlah ia dengan Laban; maka kata Yakub kepada Laban: Apakah salahku dan apakah dosaku, maka engkau mengejar akan daku dengan panas hatimu. 37Apabila diraba-raba olehmu akan segala barang-barangku, apakah yang telah kaudapat dari pada segala benda isi rumahmu? Letakkanlah dia di sini di hadapan segala saudaraku dan saudaramu, biar dihukumkan oleh mereka itu antara kita berdua. 38Maka telah dua puluh tahun ini lamanya aku bersama-sama dengan dikau, bahwa dombamu betina dan kambingmu betina tiada gugur anaknya dan yang jantan dalam kawan dombamupun tiada kumakan. 39Yang mana telah koyak tiada kubawa kepadamu, melainkan ia itu kuganti, dan yang mana dicuri pada siang atau dicuri pada malam ia itu telah kautempuhkan kepadaku. 40Adalah halku pada siang hari dihanguskan oleh panas terik dan pada malam dirusakkan oleh sejuk, sehingga tidurpun hilanglah dari pada mataku. 41Maka sekarangpun dua puluh tahun aku dalam rumahmu: empat belas tahun lamanya aku memperhambakan diriku kepadamu karena kedua anakmu dan enam tahun karena kawan binatangmu, maka sampai sepuluh kali engkau telah mengubahkan upahku. 42Jikalau kiranya Allah bapaku, yaitu Allah Ibrahim dan yang kehormatan Ishak itu, tiada menyertai akan daku, niscaya sekarang engkau melepaskan daku pergi dengan hampa juga. Bahwa telah ditilik Allah akan dukacitaku dan akan kelelahan kedua belah tanganku ini, maka Ialah yang telah menegurkan dikau malam tadi.

43Maka sahut Laban kepada Yakub, katanya: Bahwa anak-anak perempuan inilah anakku dan segala anak-anak inipun anakku dan segala kawan binatang inipun kawan binatangku dan segala sesuatu yang kaulihat di sini ia itu aku punya; tetapi pada hari ini hendak kupengapakan anakku perempuan ini dan segala anak-anaknya, yang telah diperanakkannya? 44Sekarangpun marilah kita membuat suatu perjanjian antara aku dengan dikau, ia itu akan menjadi suatu kesaksian antaraku dengan dikau. 45Maka diambil oleh Yakub sebuah batu, lalu didirikannya akan suatu tanda. 46Maka kata Yakub kepada saudara-saudaranya: Himpunkanlah batu. Maka diambil oleh mereka itu akan beberapa batu, lalu dijadikannya suatu timbunan, maka makanlah mereka itu di sana di atas timbunan batu itu. 47maka dinamai oleh Laban akan dia Yagar-sahaduta; tetapi Yakub menamai akan dia Galed. 48Maka kata Laban: Bahwa pada hari ini timbunan batu ini menjadi saksi antara aku dengan dikau. Maka sebab itu dinamainya Galed, 49dan lagi Mizpa, karena katanya: Hendaklah Tuhan menunggu antara aku dengan dikau, setelah kita bercerai seorang dengan seorang. 50Jikalau kiranya engkau menganiayai anak-anakku dan engkau berbinikan yang lain dari pada anakku, bahwa seorangpun tiada serta, tetapi ingatlah, Allah juga akan menjadi saksi antara aku dengan dikau. 51Dan lagi kata Laban kepada Yakub: Lihatlah akan timbunan ini dan akan batu tanda ini, yang kudirikan antara aku dengan dikau; 52maka timbunan ini menjadi saksi dan batu tanda inipun menjadi saksi, bahwa aku ini tiada akan melangkah timbunan ini mendapatkan dikau, dan engkaupun tiada akan melangkah timbunan dan batu tanda ini mendapatkan daku dengan berniat jahat. 53Bahwa Allah Ibrahim dan Allah Nahor dan Allah bapa mereka itu menjadi hakim antara kita. Lalu bersumpahlah Yakub demi Yang kehormatan Ishak, bapanya. 54Maka dipersembahkanlah oleh Yakub suatu korban sembelihan di atas bukit itu, dan dipanggilnya segala saudaranya datang makan sehidangan; maka mereka itupun makanlah, lalu bermalamlah di atas gunung itu. 55Maka pagi-pagi bangunlah Laban, diciumnya anak-anaknya laki-laki dan perempuan serta diberkatinya akan mereka itu, lalu Labanpun berjalanlah pulang ke tempatnya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Genesis 30
Top of Page
Top of Page