Philemon 1
Parallel Study Bible STU ▾ 
English Study BibleGreek Study Bible
1Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy [our] brother, To Philemon our beloved fellow worker, 1Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν
2to Apphia our sister, to Archippus our fellow soldier, and to the church [that meets] at your house: 2καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ’ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ
3Grace and peace to you from God our Father and [the] Lord Jesus Christ. 3Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ
4I always thank my God, making mention of you in my prayers, 4Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου
5because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. 5ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους
6[I pray] that your partnership in the faith may become effective as you fully acknowledge every good [thing] that [is] ours in Christ. 6ὅπως κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν
7I take great joy and encouragement in your love, because you, brother, have refreshed the hearts of the saints. 7χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ ἀδελφέ
8So {although} in Christ I am bold enough to order you [to do] what [is] proper, 8Διό πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον
9I prefer to appeal on the basis of love. [For] I, Paul, am now aged, and a prisoner of Christ Jesus as well. 9διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ
10I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became [while I was] in chains. 10Παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον
11Formerly [he was] useless to you, but now [he has become] useful both to you and to me. 11τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον
12I am sending back to you him who is my very heart. 12ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν τοῦτ’ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
13I would have liked to keep [him] with me, so that on your behalf he could minister to me in [my] chains for the gospel. 13ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου
14But I did [not] want to do [anything] without your consent, so that your goodness will not be out of compulsion, but by your own free will. 14Χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον
15For perhaps this is why he was separated [from you] for a while, so that you might have him back for good— 15τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς
16no longer as a slave, but better than a slave, [as] a beloved brother. [He is] especially [ beloved ] to me, but even more so to you, both in person and in [the] Lord. 16οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα ἐμοί πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ
17So if you consider me a partner, receive him as [you would receive] me. 17Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ
18But if he has wronged you in any way or owes [you anything], charge it to my account. 18εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ὀφείλει τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα
19I, Paul, write [this] with my own hand. I will repay [it]— not to mention that you owe me your very self. 19ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ ἀποτίσω ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις
20Yes, brother, let me have some benefit from you in [the] Lord. Refresh my heart in Christ. 20Ναί ἀδελφέ ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ
21Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. 21Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ λέγω ποιήσεις
22In the meantime, prepare a guest room for me, because I hope that through your prayers, I will be restored to you. 22Ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν
23Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings, 23Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
24[as do] Mark, Aristarchus, Demas, [and] Luke, my fellow workers. 24Μᾶρκος Ἀρίσταρχος Δημᾶς Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου
25The grace of the Lord Jesus Christ [be] with your spirit. 25 χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν ⧼Ἀμήν⧽
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.

Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission

Bible Hub
Titus 3
Top of Page
Top of Page