Revelation 21
ISV Parallel GRK [BSB CSB ESV HCS KJV ISV NAS NET NIV NLT GRK]
International Standard VersionGreek Study Bible
1Then I saw a new heaven and a new earth, because the first heaven and the first earth had disappeared, and the sea was gone. 1Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι
2I also saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared like a bride adorned for her husband.2καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς
3I heard a loud voice from the throne say, "See, the tent of God is among humans! He will make his home with them, and they will be his people. God himself will be with them, and he will be their God. 3Καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει μετ’ αὐτῶν καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται καὶ αὐτὸς Θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός]
4He will wipe every tear from their eyes. There won't be death anymore. There won't be any grief, crying, or pain, because the first things have disappeared."4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν καὶ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν
5The one sitting on the throne said, "See, I am making all things new!" He said, "Write this: 'These words are trustworthy and true.'"5Καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ Ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ λέγει Γράψον ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν
6Then he told me, "It has happened! I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will freely give a drink from the spring of the water of life to the one who is thirsty. 6καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν ἐγὼ [εἰμι] τὸ Ἄλφα καὶ τὸ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν
7The person who conquers will inherit these things. I will be his God, and he will be my son. 7 νικῶν κληρονομήσει ταῦτα καὶ ἔσομαι αὐτῷ Θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός
8But people who are cowardly, unfaithful, detestable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars will find themselves in the lake that burns with fire and sulfur. This is the second death."8Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ ἐστιν θάνατος δεύτερος
9Then one of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues came to me and said, "Come! I will show you the bride, the wife of the lamb." 9Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ’ ἐμοῦ λέγων Δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου
10He carried me away in the Spirit to a large, high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down from God out of heaven. 10Καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν Πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ
11The glory of God was its radiance, and its light was like a valuable gem, like jasper, as clear as crystal. 11ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι
12It had a large, high wall with twelve gates. Twelve angels were at the gates, and the names of the twelve tribes of Israel were written on the gates. 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν [τὰ ὀνόματα] τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ
13There were three gates on the east, three gates on the north, three gates on the south, and three gates on the west. 13ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ βορρᾶ πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ νότου πυλῶνες τρεῖς καὶ ἀπὸ δυσμῶν πυλῶνες τρεῖς
14The wall of the city had twelve foundations, and the twelve names of the twelve apostles of the lamb were written on them.14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα καὶ ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου
15The angel who was talking to me had a gold measuring rod to measure the city, its gates, and its walls. 15Καὶ λαλῶν μετ’ ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς
16The city was cubic in shape: its length was the same as its width. He measured the city with his rod, and it measured at 12,000 stadia: Its length, width, and height were the same. 16καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον [καὶ] τὸ πλάτος καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν
17He also measured its wall. According to the human measurement that the angel was using, it was 144 cubits.17καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν μέτρον ἀνθρώπου ἐστιν ἀγγέλου
18Its wall was made of jasper. The city was made of pure gold, as clear as glass.18Καὶ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασπις καὶ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ
19The foundations of the city wall were decorated with all kinds of gems: The first foundation was jasper, the second sapphire, the third agate, the fourth emerald, 19οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμίῳ κεκοσμημένοι θεμέλιος πρῶτος ἴασπις δεύτερος σάπφιρος τρίτος χαλκηδών τέταρτος σμάραγδος
20the fifth onyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth and the twelfth amethyst. 20 πέμπτος σαρδόνυξ ἕκτος σάρδιον ἕβδομος χρυσόλιθος ὄγδοος βήρυλλος ἔνατος τοπάζιον δέκατος χρυσόπρασος ἑνδέκατος ὑάκινθος δωδέκατος ἀμέθυστος
21The twelve gates were twelve pearls, and each gate was made of a single pearl. The street of the city was made of pure gold, as clear as glass.21Καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου καὶ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής
22I saw no temple in it, because the Lord God Almighty and the lamb are its temple. 22Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ γὰρ Κύριος Θεὸς Παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστιν καὶ τὸ Ἀρνίον
23The city doesn't need any sun or moon to give it light, because the glory of God gave it light, and the lamb was its lamp. 23καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον
24The nations will walk in its light, and the kings of the earth will bring their glory into it. 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν ⧼καὶ τιμὴν τῶν ἐθνῶν⧽ αὐτῶν εἰς αὐτήν
25Its gates will never be shut at the end of the day—because there will be no night there. 25καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ
26People will bring the glory and wealth of the nations into it. 26Καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν
27Nothing unclean, or anyone who does anything detestable, and no one who tells lies will ever enter it. Only those whose names are written in the lamb's Book of Life will enter it. 27καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτὴν πᾶν κοινὸν καὶ ποιῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου
The Holy Bible: International Standard Version® Release 2.1 Copyright © 1996-2012 The ISV Foundation
ALL RIGHTS RESERVED INTERNATIONALLY.
Greek and Hebrew Study Bible courtesy Bible Hub and the Discovery Bible team.
Revelation 20
Top of Page
Top of Page