3243. yanaq
Strong's Concordance
yanaq: to suck
Original Word: יָנַק
Part of Speech: Verb
Transliteration: yanaq
Phonetic Spelling: (yaw-nak')
Definition: to suck
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
a prim. root
Definition
to suck
NASB Translation
draw (1), infant (3), infants (2), milking (1), nurse (11), nursed (3), nurses (1), nursing (1), nursing babes (1), nursing infant (1), nursing infants* (1), nursling (1), suck (4), sucks (1).

Brown-Driver-Briggs
[יָנַק] verb suck (Late Hebrew id.; Aramaic יְנַק, , and derivatives; Assyrian êni‡u, suck, SASmAssurbanipal i, Gloss, mušeni‡tu, nurse, JenZA, 1886, 402) —

Qal Perfect וְיָנַקְתְּ consecutive Isaiah 60:16; וִינַקְתֶּם Isaiah 66:12; Imperfect יִינָ֑ק Job 20:16; אִינָ֑ק Job 3:12; תִּינָ֑קִי Isaiah 60:16; יִינָ֑קוּ Deuteronomy 33:19; תִּינְקוּ Isaiah 66:11; Participle יוֺנֵק Deuteronomy 32:25 7t.; יֹנֵק Numbers 11:12; יוֺנְקִים Psalm 8:3; יוֺנְקֵי Joel 2:16; — suck, of infant at mother's breast, absolute Job 3:12; metaphor of abundance and honour of Jerusalem in future, Isaiah 66:11 absolute; followed by accusative of breast Isaiah 60:16; accusative of milk Isaiah 60:16; Isaiah 66:12; followed by accusative ראֹשׁ מְּתָנִים Job 20:16 of punishment of wicked; participle followed by accusative יוֺנֵק שְׁדֵי אִמִּי Songs 8:1; construct יוֺנְקֵישָֿׁדַיִם Joel 2:16; elsewhere as subt., suckling, babe Numbers 11:12; Deuteronomy 32:25 (opposed to אִישׁ שֵׂיבָה); "" עוֺלֵל 1 Samuel 15:3; 1 Samuel 22:19; Psalm 8:3; Jeremiah 44:7; Lamentations 2:11; "" עוֺלָל Lamentations 4:4; compare Joel 2:16; "" גָּמוּל Isaiah 11:8; — on Isaiah 53:2 see יוֺנֵק below

Hiph`il Perfect הֵינִ֫יקָה Genesis 21:7; הֵנִ֫יקוּ Lamentations 4:3; Imperfect suffix וַיֵּנִקֵ֫הוּ Deuteronomy 32:13; 3feminine singular תֵּינִק Exodus 2:7; וַתֵּ֫נֶק 1 Samuel 1:23; וַתְּנִיקֵ֫הוּ Exodus 2:9; Imperative feminine singular suffix הֵינִקִ֫הוּ Exodus 2:9; Infinitive לְהֵינִיק 1 Kings 3:21; Participle מֵינֶ֫קֶת Exodus 2:7; construct id. Genesis 35:8; מֵנִקְתּוֺ 2 Kings 11:2; מֵינִקְתּוֺ2Chronicles 22:11; מֵנִקְתָּהּ Genesis 24:59; מֵינִיקוֺת Genesis 32:16; מֵינִיקִתַיִךְ Isaiah 49:23; — give suck to, nurse, followed by accusative Genesis 21:7; 1 Kings 3:21; Exodus 2:7,9; 1 Samuel 1:23; cause to suck honey, figurative Deuteronomy 32:13 (2 accusative); of animals Lamentations 4:3 followed by accusative; participle feminine = nursing, אִשָּׁה מֵינֶקֶת Exodus 2:7 literally a nursing woman, a nurse; ׳מ alone as substantive = nurse Genesis 24:59 (J), Genesis 35:8 (E; דְּבֹרָה), 2 Kings 11:2; 2Che 2 Kings 22:11; metaphor Isaiah 49:23; of camels גְּמַלִּים מֵינִיקוֺת Genesis 32:16.

Strong's Exhaustive Concordance
give milk, nursing mother, give, make to sucking child,

A primitive root; to suck; causatively, to give milk -- milch, nurse(-ing mother), (give, make to) suck(-ing child, -ling).

Forms and Transliterations
אִינָֽק׃ אינק׃ הֵינִ֖יקוּ הֵינִ֥יקָה הַיֹּנֵ֔ק היניקה היניקו הינק וְֽיֹנְקִים֮ וְהֵינִקִ֣הוּ וְיָנַקְתְּ֙ וְיֹנְקֵ֖י וְיוֹנֵ֔ק וְיוֹנֵ֖ק וְתֵינִ֥ק וִֽינַקְתֶּ֑ם וַיֵּנִקֵ֤הֽוּ וַתֵּ֣ינֶק והינקהו ויונק וינקהו וינקי וינקים וינקת וינקתם ותינק יִינָ֑ק יִינָ֔קוּ יוֹנֵ֑ק יוֹנֵ֔ק יוֹנֵ֖ק יוֹנֵ֛ק יונק יינק יינקו לְהֵינִ֥יק להיניק מֵֽינִקְתּ֖וֹ מֵינִ֣יקֹתַ֔יִךְ מֵינִיק֛וֹת מֵינִקְתּ֖וֹ מֵינֶ֔קֶת מֵינֶ֣קֶת מֵנִקְתָּ֑הּ מיניקות מיניקתיך מינקת מינקתו מנקתה תִּֽינְקוּ֙ תִּינָ֑קִי תינקו תינקי ’î·nāq ’înāq haiyoNek hay·yō·nêq hayyōnêq hê·nî·qāh hê·nî·qū heiNikah heiNiku hênîqāh hênîqū iNak lə·hê·nîq leheiNik ləhênîq mê·ne·qeṯ mê·nî·qō·ṯa·yiḵ mê·nî·qō·wṯ mê·niq·tāh mê·niq·tōw meiNeket meiniKot meiNikoTayich meinikTo mêneqeṯ menikTah mênîqōṯayiḵ mênîqōwṯ mêniqtāh mêniqtōw tî·nā·qî tî·nə·qū tiNaki tînāqî tineKu tînəqū vaiyeniKehu vatTeinek veheiniKihu veteiNik veyanakT veyoNek veyoneKei veyoneKim vinakTem wat·tê·neq wattêneq way·yê·ni·qê·hū wayyêniqêhū wə·hê·ni·qi·hū wə·ṯê·niq wə·yā·naqt wə·yō·nə·qê wə·yō·nə·qîm wə·yō·w·nêq wəhêniqihū wəṯêniq wəyānaqt wəyōnəqê wəyōnəqîm wəyōwnêq wî·naq·tem wînaqtem yî·nā·qū yî·nāq yiNak yiNaku yînāq yînāqū yō·w·nêq yoNek yōwnêq
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 21:7
HEB: מִלֵּל֙ לְאַבְרָהָ֔ם הֵינִ֥יקָה בָנִ֖ים שָׂרָ֑ה
NAS: that Sarah would nurse children?
KJV: should have given children suck? for I have born
INT: have said to Abraham nurse A son Sarah

Genesis 24:59
HEB: אֲחֹתָ֖ם וְאֶת־ מֵנִקְתָּ֑הּ וְאֶת־ עֶ֥בֶד
NAS: Rebekah and her nurse with Abraham's
KJV: their sister, and her nurse, and Abraham's
INT: Rebekah their sister nurse servant Abraham's

Genesis 32:15
HEB: גְּמַלִּ֧ים מֵינִיק֛וֹת וּבְנֵיהֶ֖ם שְׁלֹשִׁ֑ים
NAS: thirty milking camels and their colts,
KJV: Thirty milch camels with their colts,
INT: camels milking and their colts thirty

Genesis 35:8
HEB: וַתָּ֤מָת דְּבֹרָה֙ מֵינֶ֣קֶת רִבְקָ֔ה וַתִּקָּבֵ֛ר
NAS: Rebekah's nurse, died,
KJV: Rebekah's nurse died,
INT: died now Deborah nurse Rebekah's was buried

Exodus 2:7
HEB: לָךְ֙ אִשָּׁ֣ה מֵינֶ֔קֶת מִ֖ן הָעִבְרִיֹּ֑ת
NAS: and call a nurse for you from the Hebrew women
KJV: and call to thee a nurse of the Hebrew
INT: and call women A nurse from the Hebrew

Exodus 2:7
HEB: מִ֖ן הָעִבְרִיֹּ֑ת וְתֵינִ֥ק לָ֖ךְ אֶת־
NAS: for you from the Hebrew women that she may nurse the child
KJV: women, that she may nurse the child
INT: from the Hebrew may nurse the child

Exodus 2:9
HEB: הַיֶּ֤לֶד הַזֶּה֙ וְהֵינִקִ֣הוּ לִ֔י וַאֲנִ֖י
NAS: child away and nurse him for me and I will give
KJV: away, and nurse it for me, and I will give
INT: child this and nurse I will give

Numbers 11:12
HEB: הָאֹמֵן֙ אֶת־ הַיֹּנֵ֔ק עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה
NAS: carries a nursing infant, to the land
KJV: beareth the sucking child, unto the land
INT: carries A nurse A nursing unto the land

Deuteronomy 32:13
HEB: תְּנוּבֹ֣ת שָׂדָ֑י וַיֵּנִקֵ֤הֽוּ דְבַשׁ֙ מִסֶּ֔לַע
NAS: of the field; And He made him suck honey
KJV: of the fields; and he made him to suck honey
INT: the produce of the fields suck honey the rock

Deuteronomy 32:25
HEB: גַּם־ בְּתוּלָ֔ה יוֹנֵ֖ק עִם־ אִ֥ישׁ
NAS: and virgin, The nursling with the man
KJV: and the virgin, the suckling [also] with the man
INT: again and virgin the nursling with the man

Deuteronomy 33:19
HEB: שֶׁ֤פַע יַמִּים֙ יִינָ֔קוּ וּשְׂפוּנֵ֖י טְמ֥וּנֵי
NAS: sacrifices; For they will draw out the abundance
KJV: of righteousness: for they shall suck [of] the abundance
INT: the abundance of the seas will draw and treasures and the hidden

1 Samuel 1:23
HEB: וַתֵּ֤שֶׁב הָֽאִשָּׁה֙ וַתֵּ֣ינֶק אֶת־ בְּנָ֔הּ
NAS: remained and nursed her son
KJV: and gave her son suck until she weaned
INT: remained the woman and nursed her son until

1 Samuel 15:3
HEB: מֵֽעֹלֵל֙ וְעַד־ יוֹנֵ֔ק מִשּׁ֣וֹר וְעַד־
NAS: child and infant, ox
KJV: infant and suckling, ox
INT: child against and infant ox against

1 Samuel 22:19
HEB: מֵעוֹלֵ֖ל וְעַד־ יוֹנֵ֑ק וְשׁ֧וֹר וַחֲמ֛וֹר
NAS: children and infants; also oxen,
KJV: children and sucklings, and oxen,
INT: children against and infants oxen donkeys

1 Kings 3:21
HEB: וָאָקֻ֥ם בַּבֹּ֛קֶר לְהֵינִ֥יק אֶת־ בְּנִ֖י
NAS: in the morning to nurse my son,
KJV: to give my child suck, behold, it was dead:
INT: rose the morning to nurse my son behold

2 Kings 11:2
HEB: אֹת֥וֹ וְאֶת־ מֵינִקְתּ֖וֹ בַּחֲדַ֣ר הַמִּטּ֑וֹת
NAS: and placed him and his nurse in the bedroom.
KJV: and they hid him, [even] him and his nurse, in the bedchamber
INT: the king's put and his nurse chamber bed

2 Chronicles 22:11
HEB: אֹת֛וֹ וְאֶת־ מֵֽינִקְתּ֖וֹ בַּחֲדַ֣ר הַמִּטּ֑וֹת
NAS: and placed him and his nurse in the bedroom.
KJV: and put him and his nurse in a bedchamber.
INT: put and placed and his nurse chamber bed

Job 3:12
HEB: שָּׁ֝דַ֗יִם כִּ֣י אִינָֽק׃
NAS: the breasts, that I should suck?
KJV: me? or why the breasts that I should suck?
INT: the breasts should suck

Job 20:16
HEB: רֹאשׁ־ פְּתָנִ֥ים יִינָ֑ק תַּֽ֝הַרְגֵ֗הוּ לְשׁ֣וֹן
NAS: He sucks the poison of cobras;
KJV: He shall suck the poison of asps:
INT: the poison of cobras sucks slays tongue

Psalm 8:2
HEB: מִפִּ֤י עֽוֹלְלִ֨ים ׀ וְֽיֹנְקִים֮ יִסַּ֪דְתָּ֫ עֹ֥ז
NAS: of infants and nursing babes You have established
KJV: of babes and sucklings hast thou ordained
INT: the mouth of infants and nursing have established strength

Songs 8:1
HEB: כְּאָ֣ח לִ֔י יוֹנֵ֖ק שְׁדֵ֣י אִמִּ֑י
NAS: that you were like a brother to me Who nursed at my mother's
KJV: thou [wert] as my brother, that sucked the breasts
INT: that A brother nursed breasts my mother's

Isaiah 11:8
HEB: וְשִֽׁעֲשַׁ֥ע יוֹנֵ֖ק עַל־ חֻ֣ר
NAS: The nursing child will play
KJV: And the sucking child shall play
INT: will play the nursing and cave

Isaiah 49:23
HEB: אֹֽמְנַ֗יִךְ וְשָׂרֽוֹתֵיהֶם֙ מֵינִ֣יקֹתַ֔יִךְ אַפַּ֗יִם אֶ֚רֶץ
NAS: And their princesses your nurses. They will bow down
KJV: and their queens thy nursing mothers: they shall bow down
INT: will be your guardians and their princesses your nurses their faces to the earth

Isaiah 60:16
HEB: וְיָנַקְתְּ֙ חֲלֵ֣ב גּוֹיִ֔ם
NAS: You will also suck the milk
KJV: Thou shalt also suck the milk
INT: suck the milk of nations

Isaiah 60:16
HEB: וְשֹׁ֥ד מְלָכִ֖ים תִּינָ֑קִי וְיָדַ֗עַתְּ כִּ֣י
NAS: of nations And suck the breast
KJV: of the Gentiles, and shalt suck the breast
INT: the breast of kings and suck will know that

32 Occurrences

Strong's Hebrew 3243
32 Occurrences


hay·yō·nêq — 1 Occ.
hê·nî·qāh — 1 Occ.
hê·nî·qū — 1 Occ.
’î·nāq — 1 Occ.
lə·hê·nîq — 1 Occ.
mê·ne·qeṯ — 2 Occ.
mê·nî·qō·wṯ — 1 Occ.
mê·nî·qō·ṯa·yiḵ — 1 Occ.
mê·niq·tōw — 2 Occ.
mê·niq·tāh — 1 Occ.
tî·nā·qî — 1 Occ.
tî·nə·qū — 1 Occ.
way·yê·ni·qê·hū — 1 Occ.
wat·tê·neq — 1 Occ.
wə·hê·ni·qi·hū — 1 Occ.
wə·ṯê·niq — 1 Occ.
wə·yā·naqt — 1 Occ.
wə·yō·w·nêq — 2 Occ.
wə·yō·nə·qê — 1 Occ.
wə·yō·nə·qîm — 1 Occ.
wî·naq·tem — 1 Occ.
yî·nāq — 1 Occ.
yî·nā·qū — 1 Occ.
yō·w·nêq — 6 Occ.
3242
Top of Page
Top of Page