Σίμων
Englishman's Concordance
Σίμων (Simōn) — 36 Occurrences

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: ταῦτα πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος
NAS: The first, Simon, who is called
KJV: these; The first, Simon, who is called
INT: these first Simon who is called

Matthew 10:4 N-NMS
GRK: Σίμων ὁ Καναναῖος
NAS: Simon the Zealot, and Judas
KJV: Simon the Canaanite, and
INT: Simon the Zealot

Matthew 13:55 N-NMS
GRK: Ἰωσὴφ καὶ Σίμων καὶ Ἰούδας
NAS: James and Joseph and Simon and Judas?
KJV: Joses, and Simon, and Judas?
INT: Joseph and Simon and Judas

Matthew 16:16 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπεν
NAS: Simon Peter answered,
KJV: And Simon Peter answered
INT: having answered moreover Simon Peter said

Matthew 16:17 N-VMS
GRK: Μακάριος εἶ Σίμων Βαριωνᾶ ὅτι
NAS: to him, Blessed are you, Simon Barjona,
KJV: Blessed art thou, Simon Barjona: for
INT: Blessed are you Simon Barjona For

Matthew 17:25 N-VMS
GRK: σοι δοκεῖ Σίμων οἱ βασιλεῖς
NAS: do you think, Simon? From whom
KJV: thinkest thou, Simon? of whom
INT: you think Simon The kings

Mark 1:36 N-NMS
GRK: κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ
NAS: Simon and his companions searched
KJV: And Simon and they that were with
INT: went after him Simon and those

Mark 14:37 N-VMS
GRK: τῷ Πέτρῳ Σίμων καθεύδεις οὐκ
NAS: to Peter, Simon, are you asleep?
KJV: unto Peter, Simon, sleepest thou?
INT: to Peter Simon sleep you not

Luke 5:5 N-NMS
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ἐπιστάτα
NAS: Simon answered and said,
KJV: And Simon answering said
INT: And having answered Simon said Master

Luke 5:8 N-NMS
GRK: ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν
NAS: But when Simon Peter saw
KJV: When Simon Peter saw
INT: having seen moreover Simon Peter fell at

Luke 7:40 N-VMS
GRK: πρὸς αὐτόν Σίμων ἔχω σοί
NAS: answered him, Simon, I have
KJV: unto him, Simon, I have somewhat
INT: to him Simon I have to you

Luke 7:43 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς Σίμων εἶπεν Ὑπολαμβάνω
NAS: Simon answered and said,
KJV: Simon answered and
INT: having answered Simon said I take it

Luke 22:31 N-VMS
GRK: Σίμων Σίμων ἰδοὺ
NAS: Simon, Simon, behold,
KJV: the Lord said, Simon, Simon, behold,
INT: Simon Simon Behold

Luke 22:31 N-VMS
GRK: Σίμων Σίμων ἰδοὺ ὁ
NAS: Simon, Simon, behold, Satan
KJV: said, Simon, Simon, behold, Satan
INT: Simon Simon Behold

John 1:42 N-NMS
GRK: Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς
NAS: at him and said, You are Simon the son
KJV: Thou art Simon the son of Jona:
INT: You are Simon the son

John 6:68 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter answered
KJV: Then Simon Peter answered
INT: Answered him Simon Peter Lord

John 13:9 N-NMS
GRK: λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter saith
INT: Says to him Simon Peter Lord

John 13:24 N-NMS
GRK: οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: So Simon Peter gestured
KJV: Simon Peter therefore
INT: therefore to him Simon Peter and

John 13:36 N-NMS
GRK: Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter said
INT: Says to him Simon Peter Lord

John 18:10 N-NMS
GRK: Σίμων οὖν Πέτρος
NAS: Simon Peter then,
KJV: Then Simon Peter having
INT: Simon then Peter

John 18:15 N-NMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter was following
KJV: And Simon Peter followed
INT: Jesus Simon Peter and

John 18:25 N-NMS
GRK: Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς
NAS: Now Simon Peter was standing
KJV: And Simon Peter stood
INT: was moreover Simon Peter standing

John 20:6 N-NMS
GRK: οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν
NAS: And so Simon Peter also
KJV: Then cometh Simon Peter following
INT: then also Simon Peter following

John 21:2 N-NMS
GRK: Ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter, and Thomas
KJV: There were together Simon Peter, and
INT: They were together Simon Peter and

John 21:3 N-NMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος Ὑπάγω
NAS: Simon Peter said
KJV: Simon Peter saith
INT: Says to them Simon Peter I go

John 21:7 N-NMS
GRK: κύριός ἐστιν Σίμων οὖν Πέτρος
NAS: So when Simon Peter
KJV: the Lord. Now when Simon Peter heard
INT: Lord it is Simon Therefore Peter

John 21:11 N-NMS
GRK: ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ
NAS: Simon Peter went
KJV: Simon Peter went up,
INT: went up Therefore Simon Peter and

John 21:15 N-VMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς
NAS: Peter, Simon, [son] of John,
KJV: Peter, Simon, [son] of Jonas,
INT: Jesus Simon [son] of Jonah love you

John 21:16 N-VMS
GRK: πάλιν δεύτερον Σίμων Ἰωάννου ἀγαπᾷς
NAS: a second time, Simon, [son] of John,
KJV: the second time, Simon, [son] of Jonas,
INT: again a second time Simon [son] of Jonah love you

John 21:17 N-VMS
GRK: τὸ τρίτον Σίμων Ἰωάννου φιλεῖς
NAS: time, Simon, [son] of John,
KJV: the third time, Simon, [son] of Jonas,
INT: the third time Simon [son] of Jonah have you affection for

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Ἁλφαίου καὶ Σίμων ὁ ζηλωτὴς
NAS: [the son] of Alphaeus, and Simon the Zealot,
KJV: and Simon Zelotes,
INT: of Alphaeus and Simon the Zealot

Acts 8:9 N-NMS
GRK: τις ὀνόματι Σίμων προυπῆρχεν ἐν
NAS: named Simon, who formerly
KJV: man, called Simon, which beforetime in
INT: a certain by name Simon was formerly in

Acts 8:13 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς
NAS: Even Simon himself believed;
KJV: Then Simon himself believed
INT: and Simon also himself

Acts 8:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Σίμων ὅτι διὰ
NAS: Now when Simon saw that the Spirit
KJV: And when Simon saw that
INT: moreover Simon that by

Acts 8:24 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Σίμων εἶπεν Δεήθητε
NAS: But Simon answered and said,
KJV: Then answered Simon, and said, Pray
INT: moreover Simon said pray earnestly

Acts 10:18 N-NMS
GRK: ἐπυνθάνοντο εἰ Σίμων ὁ ἐπικαλούμενος
NAS: whether Simon, who was also called
KJV: whether Simon, which
INT: they asked if Simon who [is] called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page