John 21:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
305 [e]ἀνέβη
anebē
Went upV-AIA-3S
3767 [e]‹οὖν›
oun
thereforeConj
4613 [e]Σίμων
Simōn
SimonN-NMS
4074 [e]Πέτρος
Petros
PeterN-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1670 [e]εἵλκυσεν
heilkysen
drewV-AIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1350 [e]δίκτυον
diktyon
netN-ANS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
land,N-AFS
3324 [e]μεστὸν
meston
fullAdj-ANS
2486 [e]ἰχθύων
ichthyōn
of fishN-GMP
3173 [e]μεγάλων
megalōn
large,Adj-GMP
1540 [e]ἑκατὸν
hekaton
a hundredAdj-GMP
4004 [e]πεντήκοντα
pentēkonta
fiftyAdj-GMP
5140 [e]τριῶν·
triōn
three;Adj-GMP
2532 [e]καὶ
kai
althoughConj
5118 [e]τοσούτων
tosoutōn
so manyDPro-GMP
1510 [e]ὄντων
ontōn
there are,V-PPA-GMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4977 [e]ἐσχίσθη
eschisthē
was tornV-AIP-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
1350 [e]δίκτυον.
diktyon
net.N-NNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Nestle 1904
ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀνέβη Σίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀνέβη Σίμων Πέτρος, καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 21:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντατριῶν· καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον

John 21:11 Hebrew Bible
ויעל שמעון פטרוס וימשך את המכמרת אל היבשה והיא מלאה דגים גדולים מאה וחמשים ושלשה ולא נקרעה המכמרת אף כי רבים היו׃

John 21:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܤܠܩ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܢܓܕܗ ܠܡܨܝܕܬܐ ܠܐܪܥܐ ܟܕ ܡܠܝܐ ܢܘܢܐ ܪܘܪܒܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܘܬܠܬܐ ܘܒܗܢܐ ܟܠܗ ܝܘܩܪܐ ܠܐ ܐܨܛܪܝܬ ܡܨܝܕܬܐ ܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Simon Peter went up and drew the net to land, full of large fish, a hundred and fifty-three; and although there were so many, the net was not torn.

King James Bible
Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.

Holman Christian Standard Bible
So Simon Peter got up and hauled the net ashore, full of large fish--153 of them. Even though there were so many, the net was not torn.
Treasury of Scripture Knowledge

and for.

Luke 5:6-8 And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes: …

Acts 2:41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same …

Links
John 21:11John 21:11 NIVJohn 21:11 NLTJohn 21:11 ESVJohn 21:11 NASBJohn 21:11 KJVJohn 21:11 Bible AppsJohn 21:11 Biblia ParalelaJohn 21:11 Chinese BibleJohn 21:11 French BibleJohn 21:11 German BibleBible Hub
John 21:10
Top of Page
Top of Page