ἰχθύων
Englishman's Concordance
ἰχθύων (ichthyōn) — 7 Occurrences

Mark 6:43 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἰχθύων
NAS: of the broken pieces, and also of the fish.
KJV: and of the fishes.
INT: of the fish

Luke 5:6 N-GMP
GRK: συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ διερρήσσετο
NAS: quantity of fish, and their nets
KJV: a great multitude of fishes: and their
INT: they enclosed a multitude of fishes great was breaking

Luke 5:9 N-GMP
GRK: ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ὧν συνέλαβον
NAS: of the catch of fish which
KJV: the draught of the fishes which
INT: catch of the fish which they had taken

John 21:6 N-GMP
GRK: πλήθους τῶν ἰχθύων
NAS: of the great number of fish.
KJV: for the multitude of fishes.
INT: multitude of the fish

John 21:8 N-GMP
GRK: δίκτυον τῶν ἰχθύων
NAS: dragging the net [full] of fish.
KJV: dragging the net with fishes.
INT: net with the fish

John 21:11 N-GMP
GRK: γῆν μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν
NAS: of large fish, a hundred
KJV: of great fishes, an hundred
INT: land full of fish large a hundred

1 Corinthians 15:39 N-GMP
GRK: ἄλλη δὲ ἰχθύων
NAS: of birds, and another of fish.
KJV: another of fishes, [and] another
INT: another moreover of fish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page