1670. ἑλκύω (helkó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1670. ἑλκύω (helkó) — 8 Occurrences

John 6:44 V-ASA-3S
GRK: πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν κἀγὼ
NAS: who sent Me draws him; and I will raise
KJV: hath sent me draw him: and
INT: having sent me draws him and I

John 12:32 V-FIA-1S
GRK: γῆς πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
NAS: up from the earth, will draw all men
KJV: the earth, will draw all
INT: earth all will draw to myself

John 18:10 V-AIA-3S
GRK: ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ
NAS: a sword, drew it and struck
KJV: having a sword drew it, and
INT: having a sword drew it and

John 21:6 V-ANA
GRK: οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ
NAS: they were not able to haul it in because
KJV: not able to draw it for
INT: no longer it to haul in were they able from

John 21:11 V-AIA-3S
GRK: Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον
NAS: went up and drew the net
KJV: went up, and drew the net to
INT: Peter and drew the net

Acts 16:19 V-AIA-3P
GRK: τὸν Σίλαν εἵλκυσαν εἰς τὴν
NAS: and Silas and dragged them into the market place
KJV: Silas, and drew [them] into
INT: Silas they dragged [them] into the

Acts 21:30 V-IIA-3P
GRK: τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω
NAS: of Paul they dragged him out of the temple,
KJV: they took Paul, and drew him out of
INT: of Paul they drew him outside

James 2:6 V-PIA-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς
NAS: you and personally drag you into court?
INT: and [not] they do drag you before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page