4977. σχίζω (schizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4977. σχίζω (schizó) — 11 Occurrences

Matthew 27:51 V-AIP-3S
GRK: τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ' ἄνωθεν
NAS: of the temple was torn in two
KJV: of the temple was rent in
INT: of the temple was torn from top

Matthew 27:51 V-AIP-3P
GRK: αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν
NAS: shook and the rocks were split.
KJV: and the rocks rent;
INT: the rocks were split

Mark 1:10 V-PPM/P-AMP
GRK: ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς
NAS: the heavens opening, and the Spirit
KJV: the heavens opened, and
INT: water he saw tearing open the heavens

Mark 15:38 V-AIP-3S
GRK: τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο
NAS: of the temple was torn in two
KJV: of the temple was rent in
INT: of the temple was torn into two

Luke 5:36 V-APA-NMS
GRK: ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ
NAS: No one tears a piece
KJV: the new maketh a rent, and
INT: a garment new having torn puts [it] on

Luke 5:36 V-FIA-3S
GRK: τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ
NAS: he will both tear the new,
INT: the new he tears and with the

Luke 23:45 V-AIP-3S
GRK: ἡλίου ἐκλιπόντος ἐσχίσθη δὲ τὸ
NAS: of the temple was torn in two.
KJV: of the temple was rent in the midst.
INT: sun was darkened was torn moreover the

John 19:24 V-ASA-1P
GRK: ἀλλήλους Μὴ σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ
NAS: to one another, Let us not tear it, but cast lots
KJV: Let us not rend it, but
INT: one another not let us tear up it but

John 21:11 V-AIP-3S
GRK: ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον
NAS: the net was not torn.
KJV: not the net broken.
INT: there were not was torn the net

Acts 14:4 V-AIP-3S
GRK: ἐσχίσθη δὲ τὸ
NAS: of the city were divided; and some
KJV: of the city was divided: and
INT: was divided moreover the

Acts 23:7 V-AIP-3S
GRK: Σαδδουκαίων καὶ ἐσχίσθη τὸ πλῆθος
NAS: and the assembly was divided.
KJV: and the multitude was divided.
INT: Sadducees and was divided the multitude

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page