1350. δίκτυον (diktuon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1350. δίκτυον (diktuon) — 12 Occurrences

Matthew 4:20 N-ANP
GRK: ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed
KJV: left [their] nets, and followed
INT: having left the nets they followed him

Matthew 4:21 N-ANP
GRK: καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν καὶ
NAS: mending their nets; and He called
KJV: mending their nets; and he called
INT: mending the nets of them and

Mark 1:18 N-ANP
GRK: ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed
KJV: their nets, and followed
INT: having left the nets they followed him

Mark 1:19 N-ANP
GRK: καταρτίζοντας τὰ δίκτυα
NAS: in the boat mending the nets.
KJV: the ship mending their nets.
INT: mending the nets

Luke 5:2 N-ANP
GRK: ἔπλυνον τὰ δίκτυα
NAS: out of them and were washing their nets.
KJV: them, and were washing [their] nets.
INT: washed the nets

Luke 5:4 N-ANP
GRK: χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς
NAS: and let down your nets for a catch.
KJV: let down your nets for a draught.
INT: let down the nets of you for

Luke 5:5 N-ANP
GRK: χαλάσω τὰ δίκτυα
NAS: [and] let down the nets.
KJV: word I will let down the net.
INT: I will let down the net

Luke 5:6 N-NNP
GRK: δὲ τὰ δίκτυα αὐτῶν
NAS: of fish, and their nets [began] to break;
KJV: and their net brake.
INT: moreover the nets of them

John 21:6 N-ANS
GRK: πλοίου τὸ δίκτυον καὶ εὑρήσετε
NAS: to them, Cast the net on the right-hand
KJV: unto them, Cast the net on the right
INT: boat the net and you will find

John 21:8 N-ANS
GRK: σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων
NAS: away, dragging the net [full] of fish.
KJV: cubits,) dragging the net with fishes.
INT: dragging the net with the fish

John 21:11 N-ANS
GRK: εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν
NAS: went up and drew the net to land, full
KJV: and drew the net to land
INT: drew the net to the

John 21:11 N-NNS
GRK: ἐσχίσθη τὸ δίκτυον
NAS: and although there were so many, the net was not torn.
KJV: yet was not the net broken.
INT: was torn the net

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page