Σιλωὰμ
Englishman's Concordance
Σιλωὰμ (Silōam) — 3 Occurrences

Luke 13:4 N
GRK: ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν
NAS: the tower in Siloam fell
KJV: the tower in Siloam fell, and
INT: in Siloam and killed

John 9:7 N
GRK: κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ ὃ ἑρμηνεύεται
NAS: in the pool of Siloam (which
KJV: the pool of Siloam, (which
INT: pool of Siloam which means

John 9:11 N
GRK: εἰς τὸν Σιλωὰμ καὶ νίψαι
NAS: to me, 'Go to Siloam and wash;
KJV: to the pool of Siloam, and wash:
INT: to Siloam and wash

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page