Σιδῶνος
Englishman's Concordance
Σιδῶνος (Sidōnos) — 4 Occurrences

Matthew 15:21 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: into the district of Tyre and Sidon.
KJV: of Tyre and Sidon.
INT: of Tyre and Sidon

Mark 7:24 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος Καὶ εἰσελθὼν
KJV: of Tyre and Sidon, and entered
INT: of Tyre and Sidon and having entered

Mark 7:31 N-GFS
GRK: ἦλθεν διὰ Σιδῶνος εἰς τὴν
NAS: through Sidon to the Sea
KJV: of Tyre and Sidon, he came unto
INT: he came through Sidon to the

Luke 6:17 N-GFS
GRK: Τύρου καὶ Σιδῶνος
NAS: of Tyre and Sidon,
KJV: of Tyre and Sidon, which came
INT: of Tyre and Sidon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page