Марко 6
Bulgarian
1И Той излезе оттам и дойде в Своята родина; и учениците Му вървяха подир Него. 2И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му? 3Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него. 4А Исус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина, и между своите сродници, и в своя си дом. 5И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. 6И чудеше се за тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше.

7И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове. 8И заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари в пояса; 9но да се обуват със сандали: И, [рече Той], не се обличайте с две дрехи. 10И каза им: В която къща влезете, оставайте в нея докле си излезете оттам. 11И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. 12И те излязоха и проповядваха, че [човеците] трябва да се покаят. 13И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха.

14И цяр Ирод чу за [Исуса], (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него. 15А други казваха, че е Илия. Други пък казваха, че Той е пророк, като един от [старовременните] пророци. 16Но Ирод, като чу за [Него], рече: Това е Иоан, когото аз обезглавих, той е възкръснал.

17Защото тоя Ирод беше пратил да хванат Иоана, и да го вържат в тъмница, заради Иродиада, жената на брата му Филипа, понеже я беше взел за жена. 18Защото Иоан казваше на Ирода: Не ти е позволено да имаш братовата си жена. 19А Иродиада се настрои против него и искаше да го убие, но не можеше; 20защото Ирод се боеше от Иоана, като знаеше, че той е човек праведен и свет, и го пазеше здраво; и когато го слушаше, вършеше много неща и с удоволствие го слушаше. 21И когато настана сгоден ден, когато Ирод за рождения си ден направи вечеря на големците си и на хилядниците и на галилейските старейшини, 22и самата дъщеря на Иродиада влезе и поигра, тя угоди на Ирода и на седящите с него; и царят рече на момичето: Искай от мене каквото щеш, и ще ти го дам. 23И закле й се: Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам, [даже] до половината на царството ми. 24А тя излезе и рече на майка си: Какво да поискам? И тя каза: Главата на Иоана Кръстителя. 25И на часа [момичето] влезе бързо при царя и поиска, като каза: Искам да ми дадеш още сега, на блюдо, главата на Иоана Кръстителя. 26И царят се наскърби много; но пак, заради клетвите си и заради седящите с него, не иска да й откаже. 27И веднага царят прати един телохранител, [комуто] заповяда да донесе главата му; и той отиде, обезглави го в тъмницата, 28и донесе главата му на блюдо и я даде на момичето; а момичето я даде на майка си. 29И учениците му, като чуха [това] дойдоха и дигнаха тялото му, и го положиха в гроб.

30И апостолите се събраха при Исуса и разказваха Му всичко каквото бяха извършили и каквото бяха поучили. 31И рече им: Дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха; и нямаха време нито да ядат. 32И отидоха с ладията на уединено място на саме.

33А като отидоха [людете ги] видяха, и мнозина [ги] познаха; и от всичките градове се стекоха там пеша, и ги изпревариха. 34И [Исус] като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща. 35И когато беше станало вече късно, учениците Му се приближиха при Него и казаха: Мястото е уединено, и вече е късно; 36разпусни ги за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. 37А Той в отговор им рече: Дайте им вие да ядат. А те Му казаха: Да идем ли да купим за двеста пенязи хляб и да им дадем да ядат? 38А Той им каза: Колко хляба имате? Идете вижте. И като узнаха, казаха: Пет и две риби. 39И заповяда им да насядат всички на групи по зелената трева. 40И те насядаха на редици, по сто и по петдесет. 41И като взе петте хляба и двете риби, [Исус] погледна на небето и благослови; и разчупи хлябовете, и даваше на учениците да наслагат отпреде им; раздели и двете риби на всичките. 42И всички ядоха и се наситиха. 43И дигнаха къшеи, дванадесет пълни коша, така и от рибите. 44А ония, които ядоха хлябовете, бяха пет хиляди мъже.

45И веднага накара учениците Си да влязат в ладията и да отидат преди [Него] на отвъдната страна към Витсаида, докле Той разпусне народа. 46И след като се прости с тях, отиде на бърдото да се помоли.

47И като се свечери, ладията беше всред морето, а Той сам на сушата. 48И като ги видя, че се мъчат като гребат с веслата, защото им беше противен вятърът, около четвъртата стража на нощта дохожда при тях, като вървеше по езерото; и щеше да ги отмине. 49А те, като Го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак, и извикаха; 50защото всички Го видяха и се смутиха. И веднага Той им проговори, като им каза: Дерзайте! Аз съм, не бойте се! 51И влезе при тях в ладията, и вятърът утихна; и те много се ужасиха в себе си. 52Защото не бяха се вразумили от [чудото] с хлябовете, но сърцето им беше закоравяло.

53И като премина [езерото], дойдоха в генисаретската земя и излязоха на сушата. 54И когато излязоха из ладията, веднага [хората] Го познаха; 55и разтичаха се по цялата оная околност и почнаха да носят на легла болните там, гдето чуеха, че се намирал Той. 56И гдето и да влизаше, в села или в градове или в колиби, туряха болните по пазарите, и молеха Му се да се допрат те поне до полите на дрехите Му; и колкото души се допираха се изцеляваха.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Mark 5
Top of Page
Top of Page