Mark 6:34
New International Version
When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things.

New Living Translation
Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things.

English Standard Version
When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things.

Berean Study Bible
When Jesus stepped ashore and saw a large crowd, He had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And He began to teach them many things.

New American Standard Bible
When Jesus went ashore, He saw a large crowd, and He felt compassion for them because they were like sheep without a shepherd; and He began to teach them many things.

King James Bible
And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

Holman Christian Standard Bible
So as He stepped ashore, He saw a huge crowd and had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. Then He began to teach them many things.

International Standard Version
When he got out of the boat, he saw a large crowd. He had compassion for them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things.

NET Bible
As Jesus came ashore he saw the large crowd and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he taught them many things.

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua went forth, seeing the great crowds, and he was moved with pity on them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things.

GOD'S WORD® Translation
When Jesus got out of the boat, he saw a large crowd and felt sorry for them. They were like sheep without a shepherd. So he spent a lot of time teaching them.

Jubilee Bible 2000
And Jesus, when he came out, saw a great multitude and had mercy on them because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things.

King James 2000 Bible
And Jesus, when he came out, saw many people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

American King James Version
And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

American Standard Version
And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

Douay-Rheims Bible
And Jesus going out saw a great multitude: and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things.

Darby Bible Translation
And on leaving [the ship] [Jesus] saw a great crowd, and he was moved with compassion for them, because they were as sheep not having a shepherd. And he began to teach them many things.

English Revised Version
And he came forth and saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

Webster's Bible Translation
And Jesus, when he came out, saw many people, and was moved with compassion towards them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach them many things.

Weymouth New Testament
So when Jesus landed, He saw a vast multitude; and His heart was moved with pity for them, because they were like sheep which have no shepherd, and He proceeded to teach them many things.

World English Bible
Jesus came out, saw a great multitude, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things.

Young's Literal Translation
and having come forth, Jesus saw a great multitude, and was moved with compassion on them, that they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach many things.

Markus 6:34 Afrikaans PWL
Yeshua het uitgeklim, die baie mense gesien en vir hulle omgegee omdat hulle soos skape sonder ’n herder was en Hy het begin om hulle baie dinge te leer.

Marku 6:34 Albanian
Kur Jezusi doli nga barka, pa një turmë të madhe dhe iu dhimbs, sepse ishin si delet pa bari; dhe nisi t'u mësojë shumë gjëra.

ﻣﺮﻗﺲ 6:34 Arabic: Smith & Van Dyke
فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم اذ كانوا كخراف لا راعي لها فابتدأ يعلّمهم كثيرا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6:34 Armenian (Western): NT
Յիսուս, երբ դուրս ելաւ, մեծ բազմութիւն մը տեսնելով՝ գթաց անոնց վրայ, որովհետեւ հովիւ չունեցող ոչխարներու պէս էին. ու շատ բաներ սորվեցուց անոնց:

Euangelioa S. Marc-en araura. 6:34 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan ilkiric ikus ceçan gendetze handia Iesusec, eta compassione har ceçan heçaz: ecen ardi artzain gabeac beçala ciraden: eta has cequién anhitz gauçaren iracasten.

Dyr Marx 6:34 Bavarian
Wie yr ausstig und de viln Menschn saah, gyrbarmend s iem, denn sö warnd "wie Schaaf, wo kainn Hirtn habnd". Und hübsch lang gaprödigt yr ien aft.

Марко 6:34 Bulgarian
И [Исус] като излезе, видя едно голямо множество, и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир; и почна да ги поучава много неща.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌下了船,看見一大群人,就對他們動了憐憫之心,因為他們像羊沒有牧人那樣。耶穌就開始教導他們很多事。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣下了船,看见一大群人,就对他们动了怜悯之心,因为他们像羊没有牧人那样。耶稣就开始教导他们很多事。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌出來,見有許多的人,就憐憫他們,因為他們如同羊沒有牧人一般,於是開口教訓他們許多道理。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣出来,见有许多的人,就怜悯他们,因为他们如同羊没有牧人一般,于是开口教训他们许多道理。

馬 可 福 音 6:34 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 出 來 , 見 有 許 多 的 人 , 就 憐 憫 他 們 , 因 為 他 們 如 同 羊 沒 有 牧 人 一 般 , 於 是 開 口 教 訓 他 們 許 多 道 理 。

馬 可 福 音 6:34 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 出 来 , 见 有 许 多 的 人 , 就 怜 悯 他 们 , 因 为 他 们 如 同 羊 没 有 牧 人 一 般 , 於 是 开 口 教 训 他 们 许 多 道 理 。

Evanðelje po Marku 6:34 Croatian Bible
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.

Marek 6:34 Czech BKR
Tedy vyšed Ježíš, uzřel zástup mnohý, a slitovalo mu se jich, že byli jako ovce, nemající pastýře. I počal je učiti mnohým věcem.

Markus 6:34 Danish
Og da han gik i Land, saa han en stor Skare, og han ynkedes inderligt over dem; thi de vare som Faar, der ikke have Hyrde; og han begyndte at lære dem meget.

Markus 6:34 Dutch Staten Vertaling
En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοὺς ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐξελθὼν εἴδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα· καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ’ αὐτοὺς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα, καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα· καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ' αὐτοῖς, ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλά

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτους οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτους οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Stephanus Textus Receptus 1550
και εξελθων ειδεν ο ιησους πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εξελθων ειδεν ο Ιησους πολυν οχλον, και εσπλαγχνισθη επ αυτοις, οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα· και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εξελθων ειδεν ο ιησους πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτοις οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτους οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai exelthōn eiden polyn ochlon, kai esplanchnisthē ep’ autous hoti ēsan hōs probata mē echonta poimena, kai ērxato didaskein autous polla.

Kai exelthon eiden polyn ochlon, kai esplanchnisthe ep’ autous hoti esan hos probata me echonta poimena, kai erxato didaskein autous polla.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai exelthōn eiden polyn ochlon, kai esplanchnisthē ep' autous hoti ēsan hōs probata mē echonta poimena, kai ērxato didaskein autous polla.

Kai exelthon eiden polyn ochlon, kai esplanchnisthe ep' autous hoti esan hos probata me echonta poimena, kai erxato didaskein autous polla.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai exelthōn eiden polun ochlon kai esplanchnisthē ep autous oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden polun ochlon kai esplanchnisthE ep autous oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai exelthōn eiden o iēsous polun ochlon kai esplanchnisthē ep autois oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden o iEsous polun ochlon kai esplanchnisthE ep autois oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai exelthōn eiden o iēsous polun ochlon kai esplanchnisthē ep autois oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden o iEsous polun ochlon kai esplanchnisthE ep autois oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai exelthōn eiden o iēsous polun ochlon kai esplanchnisthē ep autois oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden o iEsous polun ochlon kai esplanchnisthE ep autois oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Westcott/Hort - Transliterated
kai exelthōn eiden polun ochlon kai esplanchnisthē ep autous oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden polun ochlon kai esplanchnisthE ep autous oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6:34 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai exelthōn eiden polun ochlon kai esplanchnisthē ep autous oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla

kai exelthOn eiden polun ochlon kai esplanchnisthE ep autous oti Esan Os probata mE echonta poimena kai Erxato didaskein autous polla

Márk 6:34 Hungarian: Karoli
És kimenvén Jézus nagy sokaságot láta, és megszáná õket, mert olyanok valának, mint a pásztor nélkül való juhok. És kezdé õket sokra tanítani.

La evangelio laŭ Marko 6:34 Esperanto
Kaj li elvenis, kaj vidis grandan homamason, kaj li kortusxigxis pri ili, cxar ili estis kiel sxafoj ne havantaj pasxtiston; kaj li komencis instrui al ili multon.

Evankeliumi Markuksen mukaan 6:34 Finnish: Bible (1776)
Ja Jesus läksi ulos ja näki paljon kansaa, ja hän armahti heitä; sillä he olivat niinkuin lampaat, joilla ei ole paimenta, ja rupesi heitä opettamaan paljon.

Marc 6:34 French: Darby
Et Jesus, etant sorti, vit une grande foule; et il fut emu de compassion envers eux, parce qu'ils etaient comme des brebis qui n'ont pas de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.

Marc 6:34 French: Louis Segond (1910)
Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.

Marc 6:34 French: Martin (1744)
Et Jésus étant sorti, vit là de grandes troupes, et il fut ému de compassion envers elles, de ce qu'elles étaient comme des brebis qui n'ont point de pasteur; et il se mit à leur enseigner plusieurs choses.

Markus 6:34 German: Modernized
Und Jesus ging heraus und sah das große Volk; und es jammerte ihn derselben, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben; und fing an eine lange Predigt.

Markus 6:34 German: Luther (1912)
Und Jesus ging heraus und sah das große Volk; und es jammerte ihn derselben; denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben; und er fing an eine lange Predigt.

Markus 6:34 German: Textbibel (1899)
Und als er herauskam, sah er eine große Menge, und hatte Mitleiden mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und fieng an, sie vieles zu lehren.

Marco 6:34 Italian: Riveduta Bible (1927)
E come Gesù fu sbarcato, vide una gran moltitudine e n’ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno pastore; e si mise ad insegnar loro molte cose.

Marco 6:34 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù smontato, vide una gran moltitudine, e si mosse a compassione inverso loro; perciocchè erano come pecore che non hanno pastore; e si mise ad insegnar loro molte cose.

MARKUS 6:34 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tatkala Yesus turun dari perahu, dilihat-Nya suatu perhimpunan orang banyak, lalu jatuhlah kasihan-Nya akan mereka itu, karena sekaliannya seumpama domba yang tiada bergembala, maka Ia mulai mengajarkan banyak perkara kepada mereka itu.

Mark 6:34 Kabyle: NT
Mi d-yers si teflukt, iwala ayendin n lɣaci ; dɣa ɣaḍen-t imi cban taqeḍɛit n wulli ur nesɛi ameksa. Yebda yesselmad-iten deg waṭas n lecɣal.

마가복음 6:34 Korean
예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음을 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라

Marcus 6:34 Latin: Vulgata Clementina
Et exiens vidit turbam multam Jesus : et misertus est super eos, quia erant sicut oves non habentes pastorem, et cœpit docere multa.

Sv. Marks 6:34 Latvian New Testament
Un Jēzus, izkāpdams malā, redzēja daudz ļaužu; un Viņam kļuva to žēl, jo tie bija kā avis, kam nav gana; un Viņš daudz mācīja tos.

Evangelija pagal Morkø 6:34 Lithuanian
Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir Jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens; ir pradėjo juos mokyti daugelio dalykų.

Mark 6:34 Maori
A ka puta a Ihu, ka kite i te hui nui, ka aroha ki a ratou, no te mea i rite ratou ki te hipi heparakore: a ka anga ia ka whakaako i a ratou ki nga mea maha.

Markus 6:34 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da han gikk i land, så han meget folk, og han ynkedes inderlig over dem; for de var lik får som ikke har hyrde; og han begynte å lære dem meget.

Marcos 6:34 Spanish: La Biblia de las Américas
Al desembarcar, El vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.

Marcos 6:34 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas.

Marcos 6:34 Spanish: Reina Valera Gómez
Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas.

Marcos 6:34 Spanish: Reina Valera 1909
Y saliendo Jesús vió grande multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y les comenzó á enseñar muchas cosas.

Marcos 6:34 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor; y les comenzó a enseñar muchas cosas.

Marcos 6:34 Bíblia King James Atualizada Português
Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E, sem demora, passou a ministrar-lhes muitas orientações.

Marcos 6:34 Portugese Bible
E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas.   

Marcu 6:34 Romanian: Cornilescu
Cînd a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s'a făcut milă de ei, pentrucă erau ca nişte oi cari n'aveau păstor; şi a început să -i înveţe multe lucruri.

От Марка 6:34 Russian: Synodal Translation (1876)
Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.

От Марка 6:34 Russian koi8r
Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их много.

Mark 6:34 Shuar New Testament
Jesus kanunmaya jiinki ti Untsurφ aents iruntrar matsatun Wßinkiamiayi. Murik pΘnker Wßinchataiya N·nisan matsatu ßsarmatai Jesus niin Wßitnentrarmiayi. Tura N·kap unuiniararmiayi.

Markus 6:34 Swedish (1917)
När han så steg i land, fick han se att där var mycket folk. Då ömkade han sig över dem, eftersom de voro »lika får som icke hade någon herde»; och han begynte undervisa dem i mångahanda stycken.

Marko 6:34 Swahili NT
Waliposhuka pwani, Yesu aliona umati mkubwa wa watu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi.

Marcos 6:34 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At lumabas siya at nakita ang lubhang maraming tao, at nahabag siya sa kanila, sapagka't sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor: at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay.

Ǝlinjil wa n Markus 6:34 Tawallamat Tamajaq NT
As d-izzəbbat Ɣaysa aɣlal n aman, inay tamattay tagget, təggaz-tu təhanint-nasan, fəlas ǝmosan zun ayfǝd wər nəla amadan. Təzzar a tan-isasaɣru aratan aggotnen.

มาระโก 6:34 Thai: from KJV
ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ

Markos 6:34 Turkish
İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı.

Марко 6:34 Ukrainian: NT
І вийшовши Ісус, побачив багато народу, й жалкував над ними, що були як вівці, не маючі пастиря, і почав навчати їх багато.

Mark 6:34 Uma New Testament
Pehompo-na Yesus ngkai sakaya, nahilo-hawo wori' tauna mpopea-i. Metumu' -mi ahi' -na mpohilo-ra, apa' hiloa-ra hewa bima to uma te'ewu. Kanatudui' -rami wori' nyala.

Maùc 6:34 Vietnamese (1934)
Bấy giờ Ðức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.

Mark 6:33
Top of Page
Top of Page