KATA MARKON 6
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai exēlthen ekeithen kai ēlthen eis tēn patrida autou kai akolouthousin autō oi mathētai autou 2kai genomenou sabbatou ērxato en tē sunagōgē didaskein kai polloi akouontes exeplēssonto legontes pothen toutō tauta kai tis ē sophia ē dotheisa autō oti kai dunameis toiautai dia tōn cheirōn autou ginontai 3ouch outos estin o tektōn o uios marias adelphos de iakōbou kai iōsē kai iouda kai simōnos kai ouk eisin ai adelphai autou ōde pros ēmas kai eskandalizonto en autō 4elegen de autois o iēsous oti ouk estin prophētēs atimos ei mē en tē patridi autou kai en tois sungenesin kai en tē oikia autou 5kai ouk ēdunato ekei oudemian dunamin poiēsai ei mē oligois arrōstois epitheis tas cheiras etherapeusen 6kai ethaumazen dia tēn apistian autōn kai periēgen tas kōmas kuklō didaskōn

7kai proskaleitai tous dōdeka kai ērxato autous apostellein duo duo kai edidou autois exousian tōn pneumatōn tōn akathartōn 8kai parēngeilen autois ina mēden airōsin eis odon ei mē rabdon monon mē pēran mē arton mē eis tēn zōnēn chalkon 9all upodedemenous sandalia kai mē endusēsthe duo chitōnas 10kai elegen autois opou ean eiselthēte eis oikian ekei menete eōs an exelthēte ekeithen 11kai osoi an mē dexōntai umas mēde akousōsin umōn ekporeuomenoi ekeithen ektinaxate ton choun ton upokatō tōn podōn umōn eis marturion autois amēn legō umin anektoteron estai sodomois ē gomorrois en ēmera kriseōs ē tē polei ekeinē 12kai exelthontes ekērusson ina metanoēsōsin 13kai daimonia polla exeballon kai ēleiphon elaiō pollous arrōstous kai etherapeuon

14kai ēkousen o basileus ērōdēs phaneron gar egeneto to onoma autou kai elegen oti iōannēs o baptizōn ek nekrōn ēgerthē kai dia touto energousin ai dunameis en autō 15alloi elegon oti ēlias estin alloi de elegon oti prophētēs estin ē ōs eis tōn prophētōn 16akousas de o ērōdēs eipen oti on egō apekephalisa iōannēn outos estin autos ēgerthē ek nekrōn

17autos gar o ērōdēs aposteilas ekratēsen ton iōannēn kai edēsen auton en tē phulakē dia ērōdiada tēn gunaika philippou tou adelphou autou oti autēn egamēsen 18elegen gar o iōannēs tō ērōdē oti ouk exestin soi echein tēn gunaika tou adelphou sou 19ē de ērōdias eneichen autō kai ēthelen auton apokteinai kai ouk ēdunato 20o gar ērōdēs ephobeito ton iōannēn eidōs auton andra dikaion kai agion kai sunetērei auton kai akousas autou polla epoiei kai ēdeōs autou ēkouen 21kai genomenēs ēmeras eukairou ote ērōdēs tois genesiois autou deipnon epoiei tois megistasin autou kai tois chiliarchois kai tois prōtois tēs galilaias 22kai eiselthousēs tēs thugatros autēs tēs ērōdiados kai orchēsamenēs kai aresasēs tō ērōdē kai tois sunanakeimenois eipen o basileus tō korasiō aitēson me o ean thelēs kai dōsō soi 23kai ōmosen autē oti o ean me aitēsēs dōsō soi eōs ēmisous tēs basileias mou 24ē de exelthousa eipen tē mētri autēs ti aitēsomai ē de eipen tēn kephalēn iōannou tou baptistou 25kai eiselthousa eutheōs meta spoudēs pros ton basilea ētēsato legousa thelō ina moi dōs exautēs epi pinaki tēn kephalēn iōannou tou baptistou 26kai perilupos genomenos o basileus dia tous orkous kai tous sunanakeimenous ouk ēthelēsen autēn athetēsai 27kai eutheōs aposteilas o basileus spekoulatōra epetaxen enechthēnai tēn kephalēn autou 28o de apelthōn apekephalisen auton en tē phulakē kai ēnenken tēn kephalēn autou epi pinaki kai edōken autēn tō korasiō kai to korasion edōken autēn tē mētri autēs 29kai akousantes oi mathētai autou ēlthon kai ēran to ptōma autou kai ethēkan auto en tō mnēmeiō

30kai sunagontai oi apostoloi pros ton iēsoun kai apēngeilan autō panta kai osa epoiēsan kai osa edidaxan 31kai eipen autois deute umeis autoi kat idian eis erēmon topon kai anapauesthe oligon ēsan gar oi erchomenoi kai oi upagontes polloi kai oude phagein ēukairoun 32kai apēlthon eis erēmon topon tō ploiō kat idian

33kai eidon autous upagontas oi ochloi kai epegnōsan auton polloi kai pezē apo pasōn tōn poleōn sunedramon ekei kai proēlthon autous kai sunēlthon pros auton 34kai exelthōn eiden o iēsous polun ochlon kai esplanchnisthē ep autois oti ēsan ōs probata mē echonta poimena kai ērxato didaskein autous polla 35kai ēdē ōras pollēs genomenēs proselthontes autō oi mathētai autou legousin oti erēmos estin o topos kai ēdē ōra pollē 36apoluson autous ina apelthontes eis tous kuklō agrous kai kōmas agorasōsin eautois artous ti gar phagōsin ouk echousin 37o de apokritheis eipen autois dote autois umeis phagein kai legousin autō apelthontes agorasōmen diakosiōn dēnariōn artous kai dōmen autois phagein 38o de legei autois posous artous echete upagete kai idete kai gnontes legousin pente kai duo ichthuas 39kai epetaxen autois anaklinai pantas sumposia sumposia epi tō chlōrō chortō 40kai anepeson prasiai prasiai ana ekaton kai ana pentēkonta 41kai labōn tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen kai kateklasen tous artous kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin autois kai tous duo ichthuas emerisen pasin 42kai ephagon pantes kai echortasthēsan 43kai ēran klasmatōn dōdeka kophinous plēreis kai apo tōn ichthuōn 44kai ēsan oi phagontes tous artous ōsei pentakischilioi andres

45kai eutheōs ēnankasen tous mathētas autou embēnai eis to ploion kai proagein eis to peran pros bēthsaidan eōs autos apolusē ton ochlon 46kai apotaxamenos autois apēlthen eis to oros proseuxasthai

47kai opsias genomenēs ēn to ploion en mesō tēs thalassēs kai autos monos epi tēs gēs 48kai eiden autous basanizomenous en tō elaunein ēn gar o anemos enantios autois kai peri tetartēn phulakēn tēs nuktos erchetai pros autous peripatōn epi tēs thalassēs kai ēthelen parelthein autous 49oi de idontes auton peripatounta epi tēs thalassēs edoxan phantasma einai kai anekraxan 50pantes gar auton eidon kai etarachthēsan kai eutheōs elalēsen met autōn kai legei autois tharseite egō eimi mē phobeisthe 51kai anebē pros autous eis to ploion kai ekopasen o anemos kai lian ek perissou en eautois existanto kai ethaumazon 52ou gar sunēkan epi tois artois ēn gar ē kardia autōn pepōrōmenē

53kai diaperasantes ēlthon epi tēn gēn genēsaret kai prosōrmisthēsan 54kai exelthontōn autōn ek tou ploiou eutheōs epignontes auton 55peridramontes olēn tēn perichōron ekeinēn ērxanto epi tois krabbatois tous kakōs echontas peripherein opou ēkouon oti ekei estin 56kai opou an eiseporeueto eis kōmas ē poleis ē agrous en tais agorais etithoun tous asthenountas kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou apsōntai kai osoi an ēptonto autou esōzonto

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 5
Top of Page
Top of Page