KATA MARKON 7
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai sunagontai pros auton oi pharisaioi kai tines tōn grammateōn elthontes apo ierosolumōn 2kai idontes tinas tōn mathētōn autou koinais chersin tout estin aniptois esthiontas artous emempsanto 3oi gar pharisaioi kai pantes oi ioudaioi ean mē pugmē nipsōntai tas cheiras ouk esthiousin kratountes tēn paradosin tōn presbuterōn 4kai apo agoras ean mē baptisōntai ouk esthiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismous potēriōn kai xestōn kai chalkiōn kai klinōn 5epeita eperōtōsin auton oi pharisaioi kai oi grammateis dia ti oi mathētai sou ou peripatousin kata tēn paradosin tōn presbuterōn alla aniptois chersin esthiousin ton arton

6o de apokritheis eipen autois oti kalōs proephēteusen ēsaias peri umōn tōn upokritōn ōs gegraptai outos o laos tois cheilesin me tima ē de kardia autōn porrō apechei ap emou

7matēn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrōpōn

8aphentes gar tēn entolēn tou theou krateite tēn paradosin tōn anthrōpōn baptismous xestōn kai potēriōn kai alla paromoia toiauta polla poieite

9kai elegen autois kalōs atheteite tēn entolēn tou theou ina tēn paradosin umōn tērēsēte 10mōsēs gar eipen tima ton patera sou kai tēn mētera sou kai o kakologōn patera ē mētera thanatō teleutatō 11umeis de legete ean eipē anthrōpos tō patri ē tē mētri korban o estin dōron o ean ex emou ōphelēthēs 12kai ouketi aphiete auton ouden poiēsai tō patri autou ē tē mētri autou 13akurountes ton logon tou theou tē paradosei umōn ē paredōkate kai paromoia toiauta polla poieite

14kai proskalesamenos panta ton ochlon elegen autois akouete mou pantes kai suniete 15ouden estin exōthen tou anthrōpou eisporeuomenon eis auton o dunatai auton koinōsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anthrōpon ei tis echei ōta akouein akouetō

17kai ote eisēlthen eis oikon apo tou ochlou epērōtōn auton oi mathētai autou peri tēs parabolēs 18kai legei autois outōs kai umeis asunetoi este ou noeite oti pan to exōthen eisporeuomenon eis ton anthrōpon ou dunatai auton koinōsai 19oti ouk eisporeuetai autou eis tēn kardian all eis tēn koilian kai eis ton aphedrōna ekporeuetai katharizon panta ta brōmata 20elegen de oti to ek tou anthrōpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anthrōpon 21esōthen gar ek tēs kardias tōn anthrōpōn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moicheiai porneiai phonoi 22klopai pleonexiai ponēriai dolos aselgeia ophthalmos ponēros blasphēmia uperēphania aphrosunē 23panta tauta ta ponēra esōthen ekporeuetai kai koinoi ton anthrōpon

24kai ekeithen anastas apēlthen eis ta methoria turou kai sidōnos kai eiselthōn eis tēn oikian oudena ēthelen gnōnai kai ouk ēdunēthē lathein 25akousasa gar gunē peri autou ēs eichen to thugatrion autēs pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou 26ēn de ē gunē ellēnis surophoinissa tō genei kai ērōta auton ina to daimonion ekballē ek tēs thugatros autēs 27o de iēsous eipen autē aphes prōton chortasthēnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton tōn teknōn kai balein tois kunariois 28ē de apekrithē kai legei autō nai kurie kai gar ta kunaria upokatō tēs trapezēs esthiei apo tōn psichiōn tōn paidiōn 29kai eipen autē dia touton ton logon upage exelēluthen to daimonion ek tēs thugatros sou 30kai apelthousa eis ton oikon autēs euren to daimonion exelēluthos kai tēn thugatera beblēmenēn epi tēs klinēs

31kai palin exelthōn ek tōn oriōn turou kai sidōnos ēlthen pros tēn thalassan tēs galilaias ana meson tōn oriōn dekapoleōs 32kai pherousin autō kōphon mogilalon kai parakalousin auton ina epithē autō tēn cheira 33kai apolabomenos auton apo tou ochlou kat idian ebalen tous daktulous autou eis ta ōta autou kai ptusas ēpsato tēs glōssēs autou 34kai anablepsas eis ton ouranon estenaxen kai legei autō ephphatha o estin dianoichthēti 35kai eutheōs diēnoichthēsan autou ai akoai kai eluthē o desmos tēs glōssēs autou kai elalei orthōs 36kai diesteilato autois ina mēdeni eipōsin oson de autos autois diestelleto mallon perissoteron ekērusson 37kai uperperissōs exeplēssonto legontes kalōs panta pepoiēken kai tous kōphous poiei akouein kai tous alalous lalein

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 6
Top of Page
Top of Page