KATA MARKON 8
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1en ekeinais tais ēmerais pampollou ochlou ontos kai mē echontōn ti phagōsin proskalesamenos o iēsous tous mathētas autou legei autois 2splanchnizomai epi ton ochlon oti ēdē ēmeras treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti phagōsin 3kai ean apolusō autous nēsteis eis oikon autōn ekluthēsontai en tē odō tines gar autōn makrothen ēkasin 4kai apekrithēsan autō oi mathētai autou pothen toutous dunēsetai tis ōde chortasai artōn ep erēmias 5kai epērōta autous posous echete artous oi de eipon epta 6kai parēngeilen tō ochlō anapesein epi tēs gēs kai labōn tous epta artous eucharistēsas eklasen kai edidou tois mathētais autou ina parathōsin kai parethēkan tō ochlō 7kai eichon ichthudia oliga kai eulogēsas eipen paratheinai kai auta 8ephagon de kai echortasthēsan kai ēran perisseumata klasmatōn epta spuridas 9ēsan de oi phagontes ōs tetrakischilioi kai apelusen autous 10kai eutheōs embas eis to ploion meta tōn mathētōn autou ēlthen eis ta merē dalmanoutha

11kai exēlthon oi pharisaioi kai ērxanto suzētein autō zētountes par autou sēmeion apo tou ouranou peirazontes auton 12kai anastenaxas tō pneumati autou legei ti ē genea autē sēmeion epizētei amēn legō umin ei dothēsetai tē genea tautē sēmeion 13kai apheis autous embas palin eis to ploion apēlthen eis to peran

14kai epelathonto labein artous kai ei mē ena arton ouk eichon meth eautōn en tō ploiō 15kai diestelleto autois legōn orate blepete apo tēs zumēs tōn pharisaiōn kai tēs zumēs ērōdou 16kai dielogizonto pros allēlous legontes oti artous ouk echomen 17kai gnous o iēsous legei autois ti dialogizesthe oti artous ouk echete oupō noeite oude suniete eti pepōrōmenēn echete tēn kardian umōn 18ophthalmous echontes ou blepete kai ōta echontes ouk akouete kai ou mnēmoneuete 19ote tous pente artous eklasa eis tous pentakischilious posous kophinous plēreis klasmatōn ērate legousin autō dōdeka 20ote de tous epta eis tous tetrakischilious posōn spuridōn plērōmata klasmatōn ērate oi de eipon epta 21kai elegen autois pōs ou suniete

22kai erchetai eis bēthsaidan kai pherousin autō tuphlon kai parakalousin auton ina autou apsētai 23kai epilabomenos tēs cheiros tou tuphlou exēgagen auton exō tēs kōmēs kai ptusas eis ta ommata autou epitheis tas cheiras autō epērōta auton ei ti blepei 24kai anablepsas elegen blepō tous anthrōpous oti ōs dendra orō peripatountas 25eita palin epethēken tas cheiras epi tous ophthalmous autou kai epoiēsen auton anablepsai kai apokatestathē kai eneblepsen tēlaugōs apantas 26kai apesteilen auton eis ton oikon autou legōn mēde eis tēn kōmēn eiselthēs mēde eipēs tini en tē kōmē

27kai exēlthen o iēsous kai oi mathētai autou eis tas kōmas kaisareias tēs philippou kai en tē odō epērōta tous mathētas autou legōn autois tina me legousin oi anthrōpoi einai 28oi de apekrithēsan iōannēn ton baptistēn kai alloi ēlian alloi de ena tōn prophētōn 29kai autos legei autois umeis de tina me legete einai apokritheis de o petros legei autō su ei o christos 30kai epetimēsen autois ina mēdeni legōsin peri autou

31kai ērxato didaskein autous oti dei ton uion tou anthrōpou polla pathein kai apodokimasthēnai apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai meta treis ēmeras anastēnai 32kai parrēsia ton logon elalei kai proslabomenos auton o petros ērxato epitiman autō 33o de epistrapheis kai idōn tous mathētas autou epetimēsen tō petrō legōn upage opisō mou satana oti ou phroneis ta tou theou alla ta tōn anthrōpōn

34kai proskalesamenos ton ochlon sun tois mathētais autou eipen autois ostis thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kai akoloutheitō moi 35os gar an thelē tēn psuchēn autou sōsai apolesei autēn os d an apolesē tēn psuchēn autou eneken emou kai tou euangeliou outos sōsei autēn 36ti gar ōphelēsei anthrōpon ean kerdēsē ton kosmon olon kai zēmiōthē tēn psuchēn autou 37ē ti dōsei anthrōpos antallagma tēs psuchēs autou 38os gar an epaischunthē me kai tous emous logous en tē genea tautē tē moichalidi kai amartōlō kai o uios tou anthrōpou epaischunthēsetai auton otan elthē en tē doxē tou patros autou meta tōn angelōn tōn agiōn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 7
Top of Page
Top of Page