KATA MARKON 9
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kai elegen autois amēn legō umin oti eisin tines tōn ōde estēkotōn oitines ou mē geusōntai thanatou eōs an idōsin tēn basileian tou theou elēluthuian en dunamei

2kai meth ēmeras ex paralambanei o iēsous ton petron kai ton iakōbon kai ton iōannēn kai anapherei autous eis oros upsēlon kat idian monous kai metemorphōthē emprosthen autōn 3kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian ōs chiōn oia gnapheus epi tēs gēs ou dunatai leukanai 4kai ōphthē autois ēlias sun mōsei kai ēsan sullalountes tō iēsou 5kai apokritheis o petros legei tō iēsou rabbi kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis soi mian kai mōsei mian kai ēlia mian 6ou gar ēdei ti lalēsē ēsan gar ekphoboi 7kai egeneto nephelē episkiazousa autois kai ēlthen phōnē ek tēs nephelēs legousa outos estin o uios mou o agapētos autou akouete 8kai exapina periblepsamenoi ouketi oudena eidon alla ton iēsoun monon meth eautōn

9katabainontōn de autōn apo tou orous diesteilato autois ina mēdeni diēgēsōntai a eidon ei mē otan o uios tou anthrōpou ek nekrōn anastē 10kai ton logon ekratēsan pros eautous suzētountes ti estin to ek nekrōn anastēnai 11kai epērōtōn auton legontes oti legousin oi grammateis oti ēlian dei elthein prōton 12o de apokritheis eipen autois ēlias men elthōn prōton apokathista panta kai pōs gegraptai epi ton uion tou anthrōpou ina polla pathē kai exoudenōthē 13alla legō umin oti kai ēlias elēluthen kai epoiēsan autō osa ēthelēsan kathōs gegraptai ep auton

14kai elthōn pros tous mathētas eiden ochlon polun peri autous kai grammateis suzētountas autois 15kai eutheōs pas o ochlos idōn auton exethambēthē kai prostrechontes ēspazonto auton 16kai epērōtēsen tous grammateis ti suzēteite pros autous 17kai apokritheis eis ek tou ochlou eipen didaskale ēnenka ton uion mou pros se echonta pneuma alalon 18kai opou an auton katalabē rēssei auton kai aphrizei kai trizei tous odontas autou kai xērainetai kai eipon tois mathētais sou ina auto ekbalōsin kai ouk ischusan 19o de apokritheis autō legei ō genea apistos eōs pote pros umas esomai eōs pote anexomai umōn pherete auton pros me 20kai ēnenkan auton pros auton kai idōn auton eutheōs to pneuma esparaxen auton kai pesōn epi tēs gēs ekulieto aphrizōn 21kai epērōtēsen ton patera autou posos chronos estin ōs touto gegonen autō o de eipen paidiothen 22kai pollakis auton kai eis pur ebalen kai eis udata ina apolesē auton all ei ti dunasai boēthēson ēmin splanchnistheis eph ēmas 23o de iēsous eipen autō to ei dunasai pisteusai panta dunata tō pisteuonti 24kai eutheōs kraxas o patēr tou paidiou meta dakruōn elegen pisteuō kurie boēthei mou tē apistia 25idōn de o iēsous oti episuntrechei ochlos epetimēsen tō pneumati tō akathartō legōn autō to pneuma to alalon kai kōphon egō soi epitassō exelthe ex autou kai mēketi eiselthēs eis auton 26kai kraxan kai polla sparaxan auton exēlthen kai egeneto ōsei nekros ōste pollous legein oti apethanen 27o de iēsous kratēsas auton tēs cheiros ēgeiren auton kai anestē 28kai eiselthonta auton eis oikon oi mathētai autou epērōtōn auton kat idian oti ēmeis ouk ēdunēthēmen ekbalein auto 29kai eipen autois touto to genos en oudeni dunatai exelthein ei mē en proseuchē kai nēsteia

30kai ekeithen exelthontes pareporeuonto dia tēs galilaias kai ouk ēthelen ina tis gnō 31edidasken gar tous mathētas autou kai elegen autois oti o uios tou anthrōpou paradidotai eis cheiras anthrōpōn kai apoktenousin auton kai apoktantheis tē tritē ēmera anastēsetai 32oi de ēgnooun to rēma kai ephobounto auton eperōtēsai

33kai ēlthen eis kapernaoum kai en tē oikia genomenos epērōta autous ti en tē odō pros eautous dielogizesthe 34oi de esiōpōn pros allēlous gar dielechthēsan en tē odō tis meizōn 35kai kathisas ephōnēsen tous dōdeka kai legei autois ei tis thelei prōtos einai estai pantōn eschatos kai pantōn diakonos 36kai labōn paidion estēsen auto en mesō autōn kai enankalisamenos auto eipen autois 37os ean en tōn toioutōn paidiōn dexētai epi tō onomati mou eme dechetai kai os ean eme dexētai ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me

38apekrithē de autō o iōannēs legōn didaskale eidomen tina tō onomati sou ekballonta daimonia os ouk akolouthei ēmin kai ekōlusamen auton oti ouk akolouthei ēmin 39o de iēsous eipen mē kōluete auton oudeis gar estin os poiēsei dunamin epi tō onomati mou kai dunēsetai tachu kakologēsai me 40os gar ouk estin kath umōn uper umōn estin 41os gar an potisē umas potērion udatos en tō onomati mou oti christou este amēn legō umin ou mē apolesē ton misthon autou

42kai os an skandalisē ena tōn mikrōn tōn pisteuontōn eis eme kalon estin autō mallon ei perikeitai lithos mulikos peri ton trachēlon autou kai beblētai eis tēn thalassan 43kai ean skandalizē se ē cheir sou apokopson autēn kalon soi estin kullon eis tēn zōēn eiselthein ē tas duo cheiras echonta apelthein eis tēn geennan eis to pur to asbeston opou o skōlēx autōn ou teleuta kai to pur ou sbennutai 45kai ean o pous sou skandalizē se apokopson auton kalon estin soi eiselthein eis tēn zōēn chōlon ē tous duo podas echonta blēthēnai eis tēn geennan eis to pur to asbeston opou o skōlēx autōn ou teleuta kai to pur ou sbennutai 47kai ean o ophthalmos sou skandalizē se ekbale auton kalon soi estin monophthalmon eiselthein eis tēn basileian tou theou ē duo ophthalmous echonta blēthēnai eis tēn geennan tou puros 48opou o skōlēx autōn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

49pas gar puri alisthēsetai kai pasa thusia ali alisthēsetai 50kalon to alas ean de to alas analon genētai en tini auto artusete echete en eautois alas kai eirēneuete en allēlois

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Mark 8
Top of Page
Top of Page